Otázky a odpovědi
Technologická agentura ČR > HelpDesk > Otázky a odpovědi
» Kategorie: EPSILON 3.veřejná soutěž  (Zpět)

» Články v této kategorii:

 
Jak provedu registraci nového uživatele v ISTA? Article rated 3.7/5.0
Na úvodní stránce ISTA https://ista.tacr.cz/ klikněte na odkaz „Registrace nového uživatele” a vyplňte potřebné údaje. Heslo musí b&yac...
Jak si založím svůj návrh projektu? Article not rated yet
Pro založení nového návrhu projektu klikněte na tlačítko „Nástroje” → „Pracovní činnosti” → „Mohu spustit”&r...
Do kdy lze podat (odeslat) návrh projektu? Article not rated yet
Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do dne 17. 5. 2017 16:30:00 hodin. Následně si musí hlavní uchazeč vygenerovat list Potvrzení...
Odevzdává se návrh projektu v listinné podobě? Article rated 5.0/5.0
Ne, návrh projektu se podává pouze prostřednictvím elektronického systému pro podávání návrhů projektů dostupným na adre...
Do kdy musím odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu? Article not rated yet
Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do dne 17. 5. 2017 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schr&aa...
Jakým způsobem musím odeslat Potvrzení podání elektronického návrhu projektu? Article rated 5.0/5.0
Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA musí být odesláno z datové schránky hlavního uchazeče do datov&eac...
Musí být vygenerované Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA podepsané? Article rated 5.0/5.0
Vzhledem k tomu, že hlavní uchazeč zasílá Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA prostřednictvím své datov&eac...
Co když nemá hlavní uchazeč zřízenou datovou schránku? Article not rated yet
Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA je možné zaslat pouze prostřednictvím datové schránky, v případě, že ...
Co když nemá další účastník zřízenou datovou schránku? Article not rated yet
Prokázání způsobilosti dalšího účastníka je možné zaslat pouze prostřednictvím datové schránky, v případě, že...
Do kdy musím odeslat prokázání způsobilosti uchazeče? Article not rated yet
Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do dne 17. 5. 2017 23:59:59 hodin prostřednictvím datov&eac...
Stačí, když prokáže způsobilost pouze hlavní uchazeč? Article rated 1.0/5.0
Ne, prokázat způsobilost musí všichni uchazeči podílející se na řešení projektu. Každý uchazeč prokazuje svou způsobilost samostatn...
Musí být čestné prohlášení za uchazeče podepsané? Article rated 5.0/5.0
Vzhledem k tomu, že uchazeč zasílá své prokázání způsobilosti, tj. i formulář čestného prohlášení za uchazeče, prost...
Co všechno musí uchazeč doložit, aby prokázal způsobilost? Article rated 5.0/5.0
  Každý uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost dle § 18 ZPVV (s výjimkou povinnosti podle odst. 2 písm. a, která se prokazuje v rámci sam...
V případě, že uchazeč podává více návrhů projektů, musí prokazovat způsobilost ke každému návrhu projektu zvlášť? Article rated 5.0/5.0
Ne, uchazeč může svou způsobilost prokázat pouze jedenkrát v případě podávání více návrhů projektů do jedné veřejné sout...
Je nutné při prokazování způsobilosti ve veřejné soutěži přikládat přílohy (čestné prohlášení, žádost o výpis z rejstříku trestů) přímo k elektronické verzi návrhu projektu, nebo se tyto přílohy posílají pouze prostřednictvím datové schránky? Article rated 5.0/5.0
  Ne, prokázání způsobilosti zasílá každý uchazeč pouze ze své datové schránky do datové schránky Technologick&eac...
Je nutné dodat v rámci prokázání způsobilosti také výpis z Rejstříku trestů fyzické osoby nebo vyplněný formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů? Article rated 5.0/5.0
  Ne, identifikační údaje člena statutárního orgánu, které se vyplňují do návrhu projektu, jsou rozšířené o &uacu...
Je nutné dodat v rámci prokázání způsobilosti také výpis z Rejstříku trestů právnické osoby? Article not rated yet
  Ne, výpis z Rejstříku trestů právnických osob se nedokládá.
Jaké jsou další požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů při podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže programu EPSILON? Article not rated yet
Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým nejsou dodrženy povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména...
Stačí odeslat účetní závěrky do sbírky listin do konce soutěžní lhůty? Article not rated yet
Ne, poskytovatel považuje tuto povinnost za splněnou v případě, že byly účetní závěrky ZVEŘEJNĚNY ve sbírce listin a to nejpozději poslední den sout...
Jaká je maximální částka finanční podpory na jeden projekt? Article not rated yet
Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 3 mil. € dle aktuálního kurzu E...
Jaká je maximální míra podpory na jeden projekt? Article rated 1.0/5.0
Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 60 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt...
Je možné navýšení míry podpory pro výzkumnou organizaci až na 100 %? Article not rated yet
Výzkumná organizace může mít 100% míru podpory, avšak pouze za spolupráce s podnikem, který musí dofinancovat zbylé způsobilé n...
Může uchazeč získat vyšší míru podpory než 60 %? Article rated 5.0/5.0
Ano, dle bodu 3 kapitoly 3.4.2 Zadávací dokumentace ke 3. veřejné soutěži programu EPSILON je v  souladu s Nařízením možné poskytovat bonifikaci za ...
Kdo může být uchazečem ve 3. veřejné soutěži programu EPSILON? Article not rated yet
Uchazečem v této veřejné soutěži může být podnik, výzkumná organizace i fyzická osoba. Způsobilým uchazečem může být jako fyzick&aacut...
Může podat jeden návrh projektu ve spolupráci více uchazečů? Pokud ano, za jakých podmínek? Article not rated yet
  Ano, návrh projektu může podat více uchazečů ve spolupráci, v návrhu projektu však musí být popsán zejm. popis způsobu říze...
Může návrh projektu podat jen jeden uchazeč? Article not rated yet
Ano, návrh projektu může podat i jen jeden uchazeč, a to bez omezení typu organizace, tedy i jen podnik nebo jen výzkumná organizace. Během hodnocení návr...
Kdy mohu zahájit řešení projektu? Article not rated yet
Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 11. 2017 a nejpozději 1. 4. 2018.
Kdy je nejzazší termín pro ukončení projektu? Article not rated yet
Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 3. 2022.
Jaká může být délka řešení projektu? Article not rated yet
Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je maximálně 48 měsíců.
Kdy budou zveřejněny výsledky veřejné soutěže? Article not rated yet
Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny do 31. 10. 2017 na internetové adrese http://www.tacr.cz.
Jsou součástí návrhu projektu nějaké povinné přílohy? Article rated 5.0/5.0
  Ano, ke každému plánovanému výsledku doložit jednu povinnou přílohu, a to průzkum trhu dle informací níže uvedených. V příp...
Jaké jiné další přílohy jsou žádoucí? Article rated 5.0/5.0
Uchazeč může dále doložit doporučené přílohy typu rešerše na stav techniky a dostupná řešení, odhad potenciálního využit&i...
Je bonifikována návaznost projektu na OP VaVpI? Article not rated yet
Ne, ve 3. veřejné soutěži programu EPSILON není bonifikována návaznost uchazeče na projektu financovaném v rámci operačního programu Výzkum...
Je jiná možnost bonifikace návrhu projektu? Article rated 5.0/5.0
Bonifikace návrhu projektu je možná v následujících případech: dle naplnění popisu zvoleného prioritního výzkumného...
Co je to prioritní výzkumný cíl? Article rated 5.0/5.0
  V rámci diskuze s jednotlivými resorty (Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Český b&aa...
Kde naleznu, jaké náklady jsou způsobilé? Article rated 5.0/5.0
Způsobilé náklady naleznete ve Všeobecných podmínkách Smlouvy o poskytnutí podpory v čl. 16 Uznané náklady projektu a ve Smlouvě ...
Co jsou závazné parametry řešení projektu? Article rated 5.0/5.0
Závazné parametry řešení projektu jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory. Závazné parametry řešení projektu jsou exportov&a...
Pokud stejný uchazeč předložil stejný projekt také do jiného dotačního programu, kam má tuto skutečnost uvést? Article not rated yet
V případě, že je totožný návrh projektu podán i do jiné veřejné soutěže, např. do veřejné soutěže programu TRIO, kde je poskytovatelem Minis...
e nutné mít uzavřenou Smlouvu o účasti na řešení projektu již v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže? Article not rated yet
Ne, v době podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže programu EPSILON nemusí být Smlouva o účasti na řešení projektu (Smlouva o ...
Existuje nějaký vzor Smlouvy o účasti na řešení projektu? Article not rated yet
Bohužel Technologická agentura ČR nedisponuje vzorem Smlouvy o účasti na řešení projektu. Tato smlouva musí mít náležitosti dané Vše...
Jak má nově založená firma prokázat, že má schopnost dofinancovat neveřejné zdroje? Article not rated yet
V případě, že uchazečem návrhu projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstř&...
 


Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid