ELZA - Elektronické zpracování archiválií

Registrace pro získání bezplatné licence  k produktu ELZA.

Smlouva mezi poskytovatelem (Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy) bude iniciována žadatelem o licenci vyplněním interaktivního formuláře  https://goo.gl/forms/bTWAvHHSNdUfqiz2. Na základě žádosti vznikne dokument (smlouva), kterou Ministerstvo vnitra poskytne žadateli uživatelskou nebo vývojářskou licenci a následně smlouvu žadateli zašle. Součástí smlouvy bude příslušný typ licenčního ujednání a přístupové údaje do úložiště zdrojových kódů software ELZA.

V rámci registračního formuláře je odkaz pro postup pro nastavení repozitáře vývojáře, který pro infromaci uvádíme také zde https://docs.google.com/document/d/17Ble3wo6JEEQGJ81IMnlDNJvoKYUJ_1U1ZKXRet7Bg8/edit?usp=sharing

 

Licenční podmínky uživatelské licence:

 

Co je ELZA (Elektronické zpracování archiválií)

ELZA je označení pro software, které vzniklo jako výsledek aplikovaného výzkumu v Programu BETA a je vyvinut metodou zadávání veřejných zakázek tzv. Pre comercional procurement. Tento výsledek je určen k dalšímu užití bezplatně při dodržení licenčních podmínek. Inicátore vývoje je Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR .

 Prezentace konceptu aplikace https://drive.google.com/open?id=0B4CXYF9fmkRUb0tMeHJUTTBUQTA z listopadu 2016.

Další prezentace doplníme.

 

ELZA Technicky

Fáze 1 - Testování zatimní podoby prototypu

Stav: dobíhá do konce března 2017. Jedná se o období, kdy je k dispozici on-line verze prototypu k seznámení pro registrované archivy a praktickému ověření možností prototypu. Aplikace je zprovozněna centrálně a jednotlivé archivy ji zatím neinstalují. V této fázi je již archivům zaručeno, že vytvořený archivní soubor bude v případě zájmu zachován a připraven pro přenesení do vlastní instalace aplikace v archivu.V průběhu fáze 1 je k dispozici uživatelům  základní dokumentace k produktu,.

 

Fáze 2 - Ověření a dokončení prototypu

Pilotní provoz umožňuje nasazení aplikace v produkčním prostředí. Aplikace bude pro tuto fázi k dispozici od 8. března  2017 a to ve zvláštním licenčním režimu. Více o licencích v textu licenčních podmínek

Licence pro fázi 2 umožní:

 • získat bezplatnou vývojářskou licenci na těchto stránkách,
 • získat bezplatnou uživatelskou licenci na těchto stránkách.

Na stránkách MVČR bude také k dispozici sekce s informacemi o společnostech, které mají vývojářskou licenci a mohou poskytovat implementační služby archivům. Vývojářská licence zavazuje k publikování změn v aplikaci zpět do určeného repozitáře provozovaného TAČR.

V průběhu fáze 2 je k dispozici uživatelům:

 • dokumentace k produktu,
 • uvoplněný zdrojový kód,
 • metodika implementace ELZA,
 • vývojářská licence aplikace,
 • uživatelská licence aplikace,
 • možnost uživatelské podpory dle individuálně uzavřených SLA s dodavateli,
 • možnost účastnit se dalšího vývoje v rámci programu BETA2.

 

Možné způsoby nasazení aplikace ve fázi 2:

 • Archiv implementaci řeší sám na svém hardware a svými prostředky
  1. má k dispozici jak vývojářskou, tak uživatelskou licenci.
 • Archiv instalaci a nasazení spolupracuje s externím dodavatelem
  1. dodavatel má vývojářskou licenci,
  2. archiv má uživatelskou (případně i vývojářskou) licenci.
 • Hostované řešení, které poskytuje externí dodavatel jako službu
  1. dodavatel má vývojářskou licenci,
  2. archiv má uživatelskou licenci,
  3. podmínky hostingu jsou předmětem SLA mezi archivem a dodavatelem.

 

Projekt v Programu BETA2 (ELZA+)

V průběhu fáze 2 bude probíhat navazující vývoj aplikace ELZA v rámci Projektu v programu BETA2 s pracovním názvem ELZA+. Archivy se mohou do tohoto vývoje zapojit účastí v pracovní skupině. Jednotlivé instituce tím získají možnost spoluurčovat oblasti dalšího vývoje aplikace a specifikovat nové požadavky. U vývoje se jedná zejména o rozvoje požadavků, které budou společné více archivům. Zapojené instituce by měly poskytovat zpětnou vazbu z využívání a implementace prototypu.

 

Fáze 3 - Konečný uvolněný upravený prototyp

Po dokončení Projektu v Programu BETA2 tato uvolněna pod otevřenou licencí (Open Source). Nyni je uvažována licence Apache License verze 2 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 ). Konkrétní zvolená licence se však ještě může změnit v závislosti na výsledku Fáze 2.

Jsem archiv co mám a může dělat?

Chci ihned prototyp užívat bez dalších závazků

 1. vše si dělám sám

  Příklad postupu: získání vývojářské a uživatelské licence, postup dle připravené implementační metodiky.

 2. částečně nebo plně spolupracuji s dodavatelem

  Příklad postupu: archiv vybere dodavatele, dodavatel získá vývojářskou licenci, připraví se projekt dle implementační metodiky, archiv získá uživatelskou licenci a provede implementaci.

Chci mít možnost prototyp užívat a jsem ochoten podílet se na rozvoji/finalizaci

 1. chci ji instalovat, vyberu si dodavatele (nebo mám vlastní kapacity), ale abych ovlivnil další rozvoj prototypu, tak ideálně abych členem pracovní skupiny a můj dodavatel měl s TAČR smlouvu v BETA2.

  Příklad postupu:

  • Dodavatel: přihlásí se do Projektu v programu BETA2, získá vývojářskou licenci.
  • Archiv: přihlásí se do pracovní skupiny , připraví s dodavatelem projekt dle implementační metodiky, provede implementaci, získá uživatelskou licenci.
  • Společný postup: rozvoj prototypu na základě reálných poznatků.
 2. chtěl bych ji budoucnu použít a dodavatele nemám, můžu být člem skupiny a třeba si i vybrat v budoucnu ze spektra tam zúčastněných dodavatelů.

  Příklad postupu:

  • přihlášení se do pracovní skupiny, účást na pracovních setkání, formulace vize implementace na základě poznatků z pracovní skupiny a vlastní evaluace.

Zatím vyčkávám

 1. zatím vyčkávám

  Příklad postupu:

  • komunikace s ostatními archivy nad jejich zkušeností, sledování výsledků Projektu v BETA2 a činnosti potenciálních dodavatelů,
  • lze se později připojit - viz ostatní formy účasti.

Způsoby zapojení IT dodavatelů. Jsem SW vývojář co mám dělat?

Samostatný vývoj a přímé komerční využití prototypu

Ve fázi 2 lze získat vývojářskou licenci a nabízet služby zákazníkům / archivům, jsem autonomní, i archiv se jinak neangažuje v dalším vývoji (dle licence však musím předávat kód do uložiště)

Možnost podpory za strany TAČR

Ve fázi 2 se mohu jako dodavatel podílet na účasti v projektu podporovaném TAČR v BETA2. Toto zadávací řízení bude vyhlášeno na začátku roku 2017 a bude na dobu dvou až tří let (tj. má vazbu na omezenu dobou licence).

 • Pokud jsem dodavatel a mám již jako zákazníka archiv, mohu v rámci účasti v projektu TAČR získat menší finanční prostředky pro některý z podporovaných směrů....
 • Pokud jsem dodavatel, který nemá jako zákazníka archiv, mohu se v rámci vývoje archivům představit a vedle přispění k rozvoji aplikace, tak nového zákazníka získat.

Archivy si však samy platí SLA, TAČR podporuje jen určitý dovývoj základu aplikace.

Projekt mne zajímá a vyčkávám na finální aplikaci

Počkat na otevřenou licenci ve fázi 3 tj. ca. za dva roky