Novinky

Předběžná tržní konzultace k projektu: Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů

Dne 19. října 2017 se uskuteční předběžná tržní konzultace k projektu - TITXMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů, předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 199 600 Kč. Akce je určena pro dodavatele a zástupce resortu Ministerstva pro místní rozvoj. Začátek je plánován od 10:00 hod. v budově Technologické agentury ČR (Evropská 37, Praha 6).

Setkání je určeno především dodavatelům jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v rámci Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Hlavní cíle projektu:

Změny ve společnosti ovlivňují funkční využití území sídel a vedou ke změnám potřeb, chování a zvyklostí obyvatel. Nové technologie ale i změny vnímání hodnot nových generací dané historickým kontextem budou vyvolávat jiné nároky na strukturu sídel z důvodu přesunu různých socioekonomických funkcí v rámci prostoru sídel i mezi jednotlivými sídly. Tyto efekty budou vyvolávat nové požadavky na efektivní řízení sídel a daných změn. Řešení projektu má dva hlavní cíle. Prvním hlavním cílem je pomocí výzkumných metod identifikovat a analyzovat relevantní nové netechnické trendy a charakterizovat a kvantifikovat jejich dopady na malá sídla (do 15 tisíc obyvatel) v ČR. 

Druhým hlavním cílem je definovat nástroje, jak se mohou malá sídla na očekávané trendy připravit.

Bližší informace jsou uvedeny v osnově projektu, která bude registrovaným dodavatelům zaslána nejpozději 3 dny před konáním tržní konzultace.

Vstup je bezplatný po registraci ZDE

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je: diskuse nad vhodným nastavením projektu, nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů ovlivnit na místě.