Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Program ÉTA: shrnutí závěrů čtyř diskusních setkání k reflexi první veřejné soutěže

Během února a března 2018 jsme uspořádali ve spolupráci s řadou partnerů čtyři diskuse o proběhlé 1. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění. Velmi nás potěšil projevený zájem o diskusi od přibližně 320 přihlášených v Brně, Ostravě, Praze a Českých Budějovicích. Na těchto místech jsme prezentovali hlavní misi programu, zhodnotili jsme charakter došlých návrhů projektů a diskutovali jsme nad příklady dobré i špatné praxe.

Prezentace z akcí je k dispozici zde. Záměrem těchto setkání bylo poskytnutí otevřeného prostoru pro vzájemnou výměnu zpětné vazby a zkušeností 1. veřejné soutěže za účelem zlepšení té příští, která bude vyhlášena 9. května 2018.

roadschow ETA-kolaz 02

Mini roadschow ÉTA 2018. Foto FF MU Helena Brunnerová

 

Abychom předali informace pokud možno všem zájemkyním a zájemcům o program,  shrnujeme v následujících čtyřech odstavcích hlavní obsah diskusí:

 • I.Poučení z 1. veřejné soutěže směrem k uchazečům

Ambicí programu ÉTA je :

 1. podpořit společenské a humanitní vědy včetně umění v projektech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 2. posílit inovační kulturu na příslušných pracovištích společenských a humanitních věd.

Z celkových 306 návrhů projektů přijatých do 1. veřejné soutěže tomuto zadání odpovídalo 94, u kterých se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory. Úspěšnost uchazečů v této soutěži činí 32, 4 %, což mírně přesahuje průměrnou úspěšnost v ostatních programech TA ČR; počet nepodpořených návrhů projektů je oproti tomu nadprůměrný. Aby k této ztrátě docházelo co nejméně, byly během diskusních setkání zmiňovány i hlavní důvody pro nedoporučení návrhu projektu k podpoře. Ty spočívaly zejména:

 1. ve velmi nízkém zapojení společenských či humanitních věd do řešení projektu,
 2. v nemožnosti ověření novosti, původnosti či neotřelosti návrhu zamýšleného řešení,
 3. v naddimenzování počtu výstupů výzkumu či v nejasnosti způsobu jejich aplikace,
 4. v nejasném způsobu zapojení aplikačních garantů do projektu a ve využití hlavních výstupů,
 5. v nedostatečně popsaných aspektech, které mají napomáhat kultivaci inovačního ekosystému společenských a humanitních věd.

Bližší informace o pěti nejčastějších důvodech pro nedoporučení návrhů projektů 1. veřejné soutěže k podpoře v programu ÉTA si lze přečíst zde.

II. Poučení z 1. veřejné soutěže směrem k TA ČR

Charakter přijatých návrhů projektů do 1. veřejné soutěže a zkušenost s hodnotícím procesem nám umožnily specifikovat, v jakém směru je nutné zvýšit komunikační aktivitu programu a jak je možné zlepšit způsob jeho implementace. Provedli jsme robustní dotazníkové šetření u uchazečů o podporu, oponentek a oponentů i členek a členů Expertní hodnoticí komise a Rady programu ÉTA. Hlavní výstupy tohoto šetření se prodiskutovali v rámci svolané focus group koncem března 2018, které se v sídle TA ČR zúčastnili zástupkyně a zástupci uchazečů, oponentů a zpravodajů.

Díky této zpětné vazbě se zabýváme příslušnými změnami v implementaci programu ÉTA, které spočívají:

 • ve zvýšené komunikační aktivitě směrem k potenciálním uchazečům o podporu, zejména z oblasti společenských a humanitních věd a umění ( cesty do regionů, vyšší intenzita informování o podmínkách podpory),
 • v optimalizaci návrhu projektu, resp. elektronické přihlášky ( poskytnutí přehledu všech polí přihlášky před jejím vyplňováním, navýšení počtu znaků ve vybraných polích, přenesení důrazů z výstupů výzkumu na způsob řešení projektu),
 • v dalším zajišťování technické funkčnosti nového informačního systému (nový systém nápovědy, inovovaný způsob ukládání rozpracovaného návrhu projektu),
 • ve zdokonalování procesů hodnocení návrhů projektů ( rozdělení Expertní hodnoticí komise do panelů, reflexe způsobu udělování bodů oponentkami a oponenty).

III. Připravované změny parametrů oproti 1. veřejné soutěži

Na diskusních setkání ve výše uvedených čtyřech městech zazněly informace o chystaných změnách ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA. Na rozdíl od 1. veřejné soutěže již nebude možné, aby podnik vystupovat v roli externího aplikačního garanta. Podnik je možné v projektu akceptovat pouze jako uchazeče o podporu. Důvodem je minimalizace rizik nedovolené veřejné podpory.

Návrhy projektů budou nově přiřazovány také podle kategorií FORD (Fields or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.

Mezi  nejnovější změny - a to i oproti tomu, co zaznělo v debatách - patří snížení maximální míry podpory na projekt z 90 % na 80 %. Důvodem je sladění maximální možné míry podpory na program s mírou podpory na projekt. (Projekt bude možné v případě výzkumných organizací nebo územních samosprávných celků nadále dofinancovat i z dalších veřejných zdrojů, přičemž maximální míry podpory na uchazeče se nemění. Výzkumná organizace může dosáhnout na podporu až 100 %, územní samosprávný celek až na 80 %; podnik dle Nařízení.)

IV. Několik sond do obsahu závěrečných diskusí nad programem ÉTA

Z proběhlých diskusí lze vyvodit jisté pochyby výzkumné obce o tom, zda jsou společenské, ale zejména humanitní vědy a umění beze zbytku připraveny využít aplikačně zaměřený výzkumný program. V tomto ohledu by bylo vhodné poskytnout příklady námi očekávaných návrhů projektů či odkázat k podobným programům nebo organizacím ze zahraničí. Žádný program, který by se s programem ÉTA kryl v celém jeho rozsahu, nám není znám. Inspiraci jsme nicméně našli zejména u nadace pro inovace NESTA nebo v činnosti Arts & Humanities Research Council. Nemálo otázek bylo směřováno k možnosti spolupráce se zahraničním partnerem. Tato spolupráce je v programu ÉTA možná za dodržení všech podmínek platných pro uchazeče z České republiky. Dopad projektu může mít i mezinárodní přesah. Avšak roli aplikačního garanta může převzít pouze organizace se sídlem v České republice. Během diskusí dali někteří zájemci o program najevo, že by uvítali existenci matchmakingové akce pro nalezení partnerů a aplikačních garantů. Tuto akci uspořádáme - i přes časovou tíseň - 14. května 2018 v Praze (bližší informace o této akci budou zveřejněny na webu TA ČR).

180410 ETA Mm

Save the date - Matchmaking pro 2. veřejnou soutěž programu ÉTA

 

Využijme existence programu ÉTA jako mostu, přes který lze doručit inovační potenciál společenských věd, humanitních věd a umění do řemesla osob a institucí, jež povede k lepšímu životu člověka a společnosti. Pevně věříme, že to s námi může být nejen užitečné, ale i zábavné.

Vyhlášení začátku soutěžní lhůty příští, tak zvané “šeříkové” veřejné soutěže, je plánováno na 9. květen 2018.

Více informací na www.tacr.cz, a pravidelně na Twitter #programÉTA.

Přílohy:

Prezentace programu ÉTA zde

Nejčastější důvody k zamítnutí návrhů projektů 1. VS ÉTA zde