Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Předběžná tržní konzultace k projektu: Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla

Dne 19. prosince 2018 od 10:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu ČUZK k projektu TIRXCUZK829 s názvem "Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla".

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je: automatizovat postup výroby státního mapového díla (SMD) z podkladových dat ZABAGED, a tím minimalizovat subjektivní zásahy kartografa do standardizovaného obsahu a formy SMD, vytvořit podmínky pro zkrácení periody vydávání SMD, a tím zvýšit aktuálnost SMD a dosáhnout vyšší efektivity tvorby SMD. Dále obohatit obsah SMD o prvky dosud ze zdrojových databází nepřebírané či nedostatečně dobře vizualizované. Dílčím cílem je pak generalizace zdrojových dat do měřítek 1 : 50 000 a 1 : 100 000, tzn. technologie pro odvození kartografického modelu pro měřítka 1 : 50 000 a 1 : 100 000, automatické umisťování geografického názvosloví a ostatního popisu ve všech Základních topografických mapách (ZTM), generování mapových rámů, rámových a mimo rámových údajů SMD v systémech S-JTSK a ETRS89/TMZn. a revize výsledků projektu č. TB04CUZK001 s ohledem na poznatky získané z implementace výsledků TB04CUZK001 v praxi a doprojektování příslušných generalizačních software. Globálním cílem je pak posílení interoperability SMD České republiky v rámci mezinárodní spolupráce včetně krizového řízení a plnění úkolů udržitelnosti životních podmínek.

Bližší informace zašleme registrovaným zájemcům.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je: diskuse nad vhodným nastavením projektu, nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace formou projektového rámce nejpozději 3 dny před konáním této předběžné tržní konzultace. Po proběhlé předběžné tržní konzultaci bude na tomto odkazu také zveřejněn zápis.