Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Revidované vnitřní předpisy TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) v souladu s čl. 1 odst. 5 Všeobecných podmínek informuje příjemce, že došlo ke změně níže uvedených vnitřních předpisů.

SME-07 Změnové řízení projektů v8

  • V návaznosti na nové závazné parametry byl definován rozhodný den pro uznatelnost nákladů a to následovně: 

„V případě změn, které podléhají schválení poskytovatelem, je rozhodným dnem pro uznatelnost nákladů den, kdy předsednictvo o takové změně rozhodlo, v případě schvalování změny jinou oprávněnou osobou dle přílohy č. 2 Typologie změn den, kdy změnu schválila tato osoba. Předsednictvo může stanovit pro uznatelnost nákladů jiný rozhodný den, nejdříve však den podání žádosti o změnu, a to pouze z důvodu hodného zvláštního zřetele, který bude uveden v oznámení o výsledku změnového řízení.“

  • Byla revidována příloha Typologie změn v souladu s novým způsobem finančního vypořádání dle Všeobecných podmínek v5.

SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv v4

  • Byly vloženy termíny odevzdání zpráv a blíže určeny termíny dokončení jednotlivých aktivit a zpřesněny postupy.
  • Formuláře jednotlivých typů zpráv již nejsou přílohou směrnice, ale součástí aplikace pro předkládání zpráv ISTA.