Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Veřejná konzultace k inovačnímu partnerství u projektu: Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla

Dne 19. 3. 2019 od 14:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), bude konat veřejná konzultace k vyhlášenému zadávacímu řízení s kódem TIRICUZK829 a názvem Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla (I. fáze inovačního partnerství).

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (výsledkem IP) je: automatizovat postup výroby státního mapového díla (SMD) z podkladových dat ZABAGED, vytvořit podmínky pro zkrácení periody vydávání SMD, a tím zvýšit aktuálnost SMD a dosáhnout vyšší efektivity tvorby SMD. Dále obohatit obsah SMD o prvky dosud ze zdrojových databází nepřebírané či nedostatečně dobře vizualizované. I. fáze IP (řešená v 05 až 10. 2019) - Projektový záměr automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (ZTM) Cílem této fáze je na bází inovačního partnerství navrhnout reálný způsob řešení automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek s využitím stávajících znalostí řešené problematiky (např. TB04CUZK001) a know-how potencionálních řešitelů. V rámci I. fáze IP se předpokládá vyřešit a předložit 3 výsledky: - stanovení principů odvození a aktualizace kartografických modelů ZTM a návrh procesního modelu automatizované technologie tvorby map. - ověření využitelnosti výsledků projektu TB04CUZK001 pro vývoj programového aparát generalizace státního mapového díla. - vytvoření Projektového záměru pro II. fázi IP (automatizace procesů tvorby státního mapového díla středních měřítek (ZTM)).

Předmětem konzultace je: vysvětlit specifika inovačního partnerství a parametry tohoto projektu. Účastníci konzultace zde mohou zároveň položit své dotazy, jejichž odpovědi budou umístěny na profil zadavatele.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE