Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR V KARLOVARSKÉM KRAJI

Ve středu 10. dubna 2019 se uskutečnil další ze série regionálních kulatých stolů, tentokrát v Karlových Varech. Cílem těchto akcí je podpora širšího zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu. Událost zorganizovala Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad.

Po úvodním přivítání všech účastníků se ujal slova Pavel Komárek, člen předsednictva TA ČR, který představil agenturu a její aktuální programy včetně resortních, které od roku 2019 administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy.

Svou prezentací potom navázala regionální koordinátorka pro Karlovarský kraj Milly Kuželková, která účastníkům podrobněji představila projekt Otevřený úřad a možnosti působení TA ČR v regionu. Současně poukázala, prostřednictvím analýzy v podobě statistických dat vybraných ukazatelů, na rostoucí potenciál pro výzkum a vývoj v Karlovarském kraji, který má smysl rozvíjet dál. V tomto kontextu bude pro kraj klíčová spolupráce podniků a veřejného sektoru.

Stěžejní částí programu byla moderovaná diskuse, v rámci které byly mimo jiné zdůrazněny potřeby a možnosti regionu v oblasti školství či balneologie. Ta má pro rozvoj regionu zásadní význam, což je patrné z již realizovaných kroků ze strany kraje. Přestože Karlovarskému kraji prakticky chybí vlastní vysoké školy a výzkumné organizace, v tomto směru zde funguje dlouhodobá spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která středeční akci podpořila hojnou účastí a zároveň vyslovila zájem vzájemnou spolupráci i nadále prohlubovat.

 

Vojtěch Franta, zastupitel Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, v rozhovoru s regionální koordinátorkou Milly Kuželkovou