Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pozvánka: předběžná tržní konzultace k projektu TITXMSP904

Dne 13. června 2019 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MSP k projektu TITXMSP904 s názvem „Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

  1. zajištění řádného a bezpečného výkonu trestu obecně prospěšných prací (dále jako OPP) a úprava postavení poskytovatelů, odsouzených i Probační a mediační služby (dále jako PMS), příp. dalších subjektů podílejících se na zajištění výkonu tohoto trestu.
  2. vytvoření podkladů pro podporu implementace změn do právního řádu ČR, ale i do interních předpisů PMS, případně nalezení jiných možností řešení této problematiky. Přestože trest OPP poskytovatelům přináší benefit v podobě bezplatné práce, s jejich výkonem je spojena řada organizačních a administrativních úkonů a také rizik. V současnosti se jeví jako nejzásadnější problém skutečnost, že na výkon trestu OPP nelze aplikovat pracovně právní předpisy, především pak ve vztahu k bezpečnosti práce a k řešení otázky náhrady škody.
  3. S ohledem na skutečnost, že PMS je povinna dle zákona zajistit výkon trestu OPP, je na místě zajistit také adekvátní podmínky k jejímu fungování v této oblasti. Spolupráce poskytovatelů míst výkonu trestu OPP je aktuálně nastavená jako dobrovolná a ve své podstatě je proto nesystémová. Dle interního šetření z roku 2018 existují v ČR lokality, kde PMS nemá z tohoto důvodu možnost odsouzeného umístit k výkonu trestu OPP. Ještě obtížnější situace nastává s umístěním odsouzených se specifickými potřebami (osoby závislé, s psychiatrickou diagnózou, bez pracovních návyků apod.). Vyřešení otázky „státem garantovaného místa výkonu trestu“ a také postavení subjektů participujících na výkonu trestu OPP hraje zásadní roli nejen při získávání nových poskytovatelů pro výkon tohoto trestu, ale i pro udržení stávajících. Zákon sice vymezuje subjekty, které mohou být poskytovateli míst výkonu trestu OPP, ale již jednoznačně nevyjasňuje jejich práva a povinnosti, především ve vztahu k odsouzenému.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po registraci zde.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním.

Po proběhlé konzultaci zde bude umístěn zápis a prezentace.

Zápis z konzultace naleznete ZDE

Prezentaci z konzulatce naleznete ZDE