Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Na TA ČR se setkali zástupci inovačních agentur Visegrádské skupiny

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci se Světovou bankou a polskou inovační agenturou NCBR uspořádala ve dnech 22. - 23. 9.2014 dvoudenní neformální workshop s názvem „Best Practices for Supporting Innovation in Visegrad Countries” (Příklady nejlepší praxe pro podporu inovací v zemích visegrádské čtyřky).

Setkání inovačních agentur Visegradské čtyřky na Technologické agentuře ČR
Jednání se zúčastnili zástupci agentur financujících aplikovaný výzkum v zemích Visegrádské skupiny – maďarský Národní inovační kancelář (NIH), polské Národní centrum pro výzkum a vývoj (NCBR), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ale i experti z finského Tekesu a izraelského Úřadu hlavního vědce (OCS).

Hlavním cílem workshopu byla výměna informací a nejlepších zkušeností v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a navázání další spolupráce v oblastech hodnocení projektů, sdílení zkušeností a spolupráce na společných projektech.

První den se diskutovalo zejména o rolích jednotlivých agentur v národním systému podpory výzkumu, vývoje a inovací a také systémy podpory projektů a programy. V Polsku, Maďarsku a Slovensku jsou agentury zároveň zprostředkujícími subjekty pro oblast aplikovaného výzkumu v programovém období 2007 – 2013 a tuto roli budou mít i v současně připravovaných operačních programech. Některé z nich se zároveň specializují i na poradenství v těch oblastech Horizontu 2020, které jsou pro aplikovaný výzkum nejdůležitější.
Na setkání prezentovala Světová banka své poznatky v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a inovací ze států střední a východní Evropy
Druhý den byl plně v režii Světové banky. Na jednání byli pozváni i zástupci Úřadu vlády, ministerstva školství a ministerstva průmyslu. Světová banka prezentovala své poznatky v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a inovací ze států střední a východní Evropy. Pan Marcin Piatkowski, senior economist, upozornil zejména na častou roztříštěnost systému poskytování podpory a na nízkou ochotu národních systémů financovat rizikové projekty. Dle Světové banky často dochází ke správnému nastavení cílů programů, ale vytváření bariér při implementaci, které brání plnění těchto cílů.

Pan Raine Hermans z finské agentury TEKES představil systém hodnocení programů a jejich dopadů na ekonomiku. Z hlediska TEKES je nezbytné, aby inovační agentury byly flexibilní a disponovaly takovými nástroji, které umožní rychlou podporu vysoce inovativních projektů v podnicích v krátkém čase.

Paní Haya Miller se zaměřila na programy financování aplikovaného výzkumu v Izraeli. Upozornila, že v rámci hodnocení projektů jsou hodnotitelé povinni žadatele navštívit a projektový záměr s ním probrat. Žádný projekt nemůže být financován pouze na základě písemné přihlášky.

Pro obě agentury jsou důležité programy, které nemají fixní termíny podání projektů, ale firmy a VO se mohou hlásit podle aktuálních potřeb trhu a projektů.