Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Návštěva TA ČR na VÚBP

V pondělí 24. 8. 2015 jsme měli vzácnou možnost navštívit Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) a setkat se s ředitelem ústavu RNDr. Stanislavem Malým, Ph.D. a jeho zástupcem a vědeckým tajemníkem PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D. . Zjistili jsme, že se nejedná pouze o ústav „měkkých dovedností“, tedy o výzkum společenskovědní, ale o „těžce technologickou” záležitost.

Pod pojmem bezpečnost práce se skrývá mnoho činností a pojmů. Například VÚBP je pro Českou republiku zkušebním místem pro ochranné masky před škodlivými chemickými látkami. „Zkoušení probíhá v komorách, kde lidem s různým tvarem obličeje nasadí masky a zkoušejí, zda jsou účinné nebo se lidé začnou dusit. Dále tu třeba zkouší ochranné pomůcky jako rukavice. Ty jsou zatříděny podle toho, zda jsou určeny k práci s chemikáliemi, na nošení cihel, míchání betonu nebo práci se dřevem. O tom se ani moc neví a pak si koupíme nesprávný typ rukavic na nesprávnou práci (třeba lehké na cihly) a divíme se, že nám dlouho nevydrží“, sdělila své postřehy předsedkyně TA ČR Rut Bízková z návštěvy ve VÚBP.

VUBP

Hlavní činností Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i je vědecký výzkum. V rámci něj jsou ověřovány a aplikovány metody a prostředky prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí nebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor realizuje odborné vzdělávání, osvěty, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.