Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Vzdělávací semináře z oblasti činností souvisejících s VaVaI

Technologická agentura ČR si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací semináře a na semináře k výstupům projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem jednotlivých seminářů je zvýšení povědomí zaměstnanců organizací veřejné správy o problematice výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a lepší orientace v této oblasti. Semináře připravovali a budou lektorovat odborníci, kteří mají v oblasti VaVaI dlouholeté zkušenosti.

Vzdělávací semináře jsou bezplatné a jsou vytvořené specificky pro zaměstnance organizací veřejné správy. Jedná se o semináře s plánovanou časovou dotací 8 výukových hodin, kdy obsah i konečný rozsah vzdělávání bude upřesňován na základě dohody mezi lektorem a účastníky. 

Semináře budou probíhat od 9.00 hod. v sídle TA ČR. Po celou dobu realizace semináře bude zajištěno občerstvení včetně oběda.

V případě Vašeho zájmu se, prosím, registrujte zde: registrace 

 

Oblasti zaměření jednotlivých vzdělávacích seminářů:

Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy - Lektor: Lukáš Kačena, TAČR

Anotace:
Účastníkům budou představeny výstupy klíčové aktivity 1 projektu Zefektivnění TA ČR - strategické mapy VaVaI a detailněji pak jednotlivé resortní a krajské mapy. Budou seznámeni se scénářem přípravy strategie VaVaI a budou jim popsány dopady výstupů této aktivity na činnost zástupců veřejné správy.

Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy – Lektor: Veronika Nedvědová, TAČR

Anotace:
Účastníci budou seznámeni s výstupem klíčové aktivity 2 projektu Zefektivnění TA ČR - návrhem nového rámce pro odbornou podporu státní správy, s pilotně ověřeným modelem odborné podpory státní správy včetně návrhu implementace a doporučením pro uplatnění modelu v praxi.

Posílení institucionální kapacity veřejné správy v zavedení metody PCP – Lektor: Pavel Slípek, TAČR

Anotace:
Účastníci budou seznámeni s výstupem klíčové aktivity 7 projektu Zefektivnění TA ČR - metodou PCP a příklady pilotních projektů, které TA ČR touto metodou realizuje. Dále budou seznámeni se zahraniční praxí a bude jim představeno modelové řešení vybraného projektu v ČR.

Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích – Lektor: Martin Podařil, TAČR

Anotace:
Účastníci budou seznámeni s výstupy klíčové aktivity 7 projektu Zefektivnění TA ČR - novými možnostmi vedoucími k zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích. Budou představeny jednotlivé nástroje a ukázány úspěšné příklady prezentace VaVaI směrem k veřejné správě.

Výzkum, vývoj a inovace – definice pojmu, cíle veřejné a soukromé podpory, situace v ČR (k čemu výzkum přispívá) – Lektor: Pavel Komárek, TAČR

Anotace:
Obsahem semináře bude úvod do terminologie VaVaI, definice pojmů, zařazení VaVaI do systémového kontextu veřejné správy a EU. Prezentováno bude rovněž hlavní vymezení VaVaI v právních předpisech ČR a EU. Závěrem budou naznačeny nové trendy v oblasti VaVaI na následující léta.

Podpora VaVaI jako nástroj pro realizaci celonárodních a resortních strategií – Lektor: Lukáš Kačena, TAČR

Anotace:
V rámci semináře se účastníci naučí jak pracovat s principy strategického řízení a plánování, jak připravit strategii, jak ji průběžně vyhodnocovat nejen v kontextu izolovaného prostředí organizace, případně segmentu, ale především jak tyto koncepce vyhodnocovat jako celek.

Právní rámec VaV v ČR, pravidla veřejné podpory EU – Lektor: Martin Kobert, Kateřina Kusáková, TAČR

Anotace:
Účastnící získají povědomí o právních předpisech, které se dotýkají oblasti VaVaI. 

Organizace podpory VaVaI – RVVI (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), poskytovatelé, způsob poskytování podpory – Lektor: Miroslav Janeček, TAČR

Anotace:

Účastnící semináře získají povědomí o systému poskytování podpory VaVaI, přehled o klíčových organizacích v této oblasti. Zorientují se v organizaci VaVaI a získají povědomí jaká je role jednotlivých organizací.

Statistika, sběr dat pro tvorbu politik VaVaI a analýzu stavu – Lektor: Martin Mana. ČSÚ

Anotace:
Účastnící se naučí pracovat se statistickými metodami pro práci s daty a především se naučí data následně vyhodnocovat a interpretovat. Kurz se zaměří rovněž na soupis zdrojů, kde lze data z oblasti VaVaI získat.

Hodnocení výzkumu, k čemu slouží a jak se provádí – Lektor: Miroslav Janeček, TAČR

Anotace:
Cílem modulu je seznámit účastníky s nástroji a trendy v oblasti hodnocení výzkumu a to především z pohledu dopadů samotných výsledků. Účastníci se rovněž naučí s vybranými metodami pracovat a osvojí si teoretické a praktické dovednosti v probírané oblasti.

Ochrana duševního vlastnictví – Lektor: Hana Churáčková, Eva Křováková, Žaneta Hanzalová, Zuzana Čapková, ÚPV

Anotace:
Účastníci se dozví o tom, co je ochrana duševního vlastnictví, čeho všeho se dotýká, jaké má ochrana duševního vlastnictví přímé dopady na organizace veřejné správy a jak v této oblasti správně postupovat.

Komercializace výsledků výzkumu – Lektor: Pavel Komárek, TAČR

Anotace:

Kurz je zaměřen na praktické návody, jak probíhá komercializace výsledků výzkumu. Budou uvedeny příklady dobré praxe a budou prezentovány právní a organizační bariéry.

Mezinárodní kontext VaVaI – Lektor: Naďa Witzanyová, CV Řež

Anotace:

Účastníci získají přehled o systému VaVaI v celosvětovém kontextu. Získají informace o tom, jak systém podpory VaVaI funguje jinde a jaké jsou mezinárodní trendy. Důraz bude kladen rovněž na mezinárodní programy finanční podpory VaVaI (včetně finančních nástrojů).

PCP/SBIR a veřejné zakázky ve VaVaI, inovační partnerství – Lektor: Pavel Slípek, Kateřina Veselíková

Anotace:

Účastníci se dozví o problematice PCP/SBIR, což je předobchodní zadávání veřejných zakázek. Dále se dozví o stávajících trendech v oblasti zadávání veřejných zakázek se zaměřením na VaVaI z pohledu plánované novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek.

V případě jakýchkoliv dalších informací o výše uvedených seminářích se prosím obracejte na kolegyni Lenku Cundovou (mobil: 605 230 724, e-mail: ).

Těšíme se na Vaši účast.

 

esf banner

Jasně, tam jsou četné body, budete muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto posledních dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Vzpomenout, že v úvahu . Betweentimes lidí, kteří hledají opravné prostředky k vyřešení sex zdravotní problém. Každý, kdo trpí erektilní dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí sekundární efekty. Některé nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacii je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.