Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR prosazuje genderovou rovnost ve výzkumu a vývoji

Technologická agentura ČR (TA ČR) uveřejnila svou genderovou politiku, ve které se hlásí k vyrovnávání příležitostí mužů a žen pro kariéru ve výzkumu a vývoji, k principům nediskriminace a diverzity ve výzkumu a vývoji a k odpovědnosti za reflexi genderové dimenze v programech výzkumu a vývoje.

Přesto že již řadu let existují aktivity na evropské i národní úrovni, které se zabývají bořením bariér pro zapojení a udržení žen ve výzkumu, slaďováním osobního a pracovního života nebo podporou společensky odpovědného výzkumu, genderové nerovnosti přetrvávají.

TA ČR jako instituce poskytující podporu výzkumným, vývojovým nebo inovačním aktivitám si je vědoma toho, že kultura pracovního prostředí a pracovně-právních podmínek organizací zabývajících se výzkumnými aktivitami má vliv jak na genderovou rovnost, tak na užitečnost i excelenci výsledků výzkumu. TA ČR považuje za stejně důležité jak podporu atraktivity pracovních míst pro vysoce kvalifikované manažerské nebo výzkumné síly, tak diverzity kolektivů působících ve výzkumu a vývoji pro podporu společensky odpovědného výzkumu.

Z tohoto důvodu se TA ČR hlásí k antidiskriminačním principům nutných pro rozvoj, přilákání a udržení nejlepších talentů bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor.

Naplňování genderové politiky TA ČR vychází ze schválené Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020.

Genderová dimenze v hodnocení a ve tvorbě programů
TA ČR hodlá otevřít otázku reflexe genderové dimenze v programech z důvodu zlepšení společenské hodnoty inovací a inovativních produktů. Nahlížení na inovace na základě pohlaví a genderu je relevantní všude tam, kde se výzkum a inovace dotýkají lidí, tj. lidé jsou přímo zkoumáni nebo výsledky výzkumu, vývoje a inovací budou mít dopad na lidi nebo budou lidmi využívány. TA ČR vnímá jako důležité zabývat se otázkou genderové I jiné diverzity výběrových či hodnoticích komisí i řešitelských výzkumných týmů.

Rovné příležitosti na pracovišti TA ČR
TA ČR vytvoří vlastní soubor opatření k vyrovnávání příležitostí žen a mužů v oblasti veřejné politiky (opatření vně agentury), za kterou nese odpovědnost. Nediskriminační principy a opatření pro vyrovnávání pracovního a osobního života budou prováděny i v personální politice (opatření uvnitř agentury) tak, aby se agentura zařadila mezi moderní a atraktivní pracoviště státní správy 21. století.

Předsednictvo schvaluje zařazení politiky genderové rovnosti a diverzity do dlouhodobé strategie rozvoje TA ČR.

Více se dozvíte ZDE.