Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

seminář TA ČR : Podpora rovných příležitostí mužů a žen k výzkumné práci a podnikání

Co lze udělat pro rovné šance žen a mužů ve výzkumných pracovištích a v podnicích a kde hledat podporu? Na tuto otázku dostali odpověď návštěvnice a návštěvníci semináře „Jak podpořit ženy ve výzkumné řídící činnosti“, který uspořádala TA ČR dne 22.2.2016.

První část semináře s podtitulem „zkušenosti“ představila dobré praxe v řešení diverzity a rovných příležitostí žen a mužů ve firmách a výzkumných organizacích. O své zkušenosti se podělila Petra Pazderková ze společnosti Google Česká republika, Anna Mittnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Lenka Bukačová z Ženy s.r.o, pracovna Teplice. „V roce 2014 jsme s kolegyněmi odstartovaly iniciativu Women@Google, jejímž cílem je vzdělávat, propojovat a inspirovat ženy nejen v rámci firmy, ale i mimo ní v celé České republice,“ uvedla Petra Pazderková. "Rády bychom přispěly k tomu, aby se co nejvíce mladých dívek nadchlo pro informační technologie a ukázaly jim, že třeba i takové programování není jenom pro kluky", dodává.

gender160222a

Druhá část semináře s podtitulem „podpora“ prezentovala podporu diverzity a rovných příležitostí mužů a žen na vládní úrovni a související finanční podporu z operačních programů a z programu Horizont 2020. Vystoupily v ní Lenka Grünbergová z Úřadu vlády České republiky, Marcela Linková z Národního kontaktního centra Gender a věda a zástupkyně ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy Inka Vaverková a práce a sociálních věcí Adéla Purschová. "Je prokázáno, že kvalita vědeckého poznání je vyšší při zohlednění genderové perspektivy v samotném vědeckém bádání a výzkumné činnosti," upozornila Marcela Linková. "V posledních letech sice dochází k nárůstu podílu žen mezi studujícími, ale automaticky bohužel nevede ke zvýšení podílu žen ve výzkumu. Je to doklad o značném plýtvání talentem vysoce kvalifikovaných a schopných žen,“ dodala.

gender160222b
Podpora rovných šancí na pracovištích výzkumu a vývoje a v podnicích je jeden ze strategických cílů Technologické agentury ČR. Příležitost pro podporu kultury rovných příležitostí na pracovištích výzkumu a vývoje skýtá nový program TA ČR s názvem ZÉTA, který byl předložen k posouzení Radě pro vědu, výzkum a inovace. „Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků do 35 let,“ vysvětlila Rut Bízková. Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. Tedy na využívání výsledků aplikovaného výzkumu, odstranění nerovného postavení studentek a studentů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků při podávání návrhů projektů. Měl by také umožnit maximální soustředění studentek a studentů na odbornou práci a nastavit takové podmínky pro uchazečky a uchazeče, které povedou k vyrovnání pracovního a osobního života u mužů a žen na výzkumných pracovištích.

 

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout ZDE.

 

Na semináři vystoupily:

 

Petra Pazderková

Od roku 2011 pracuje v české pobočce společnosti Google Česká republika na strategickém rozvoji klientů v oblasti bankovnictví a telekomunikací. Před dvěma lety spoluzaložila pražskou sekci dobrovolné interní organizace Women@Google s cílem vzdělávat, propojovat a inspirovat ženy nejen v rámci Googlu ale hlavně mimo něj v celé České republice. Jejím osobním cílem pro rok 2016 je nadchnout co nejvíce mladých dívek pro informačni technologie a ukázat jim, že programování není jen pro kluky.

Prezentace P. Pazderkové ke stažení ZDE.

 

Anna Mittnerová a Kateřina Grecová
Ing. Anna Mittnerová se specializuje se na mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, genderové aspekty v oblasti řízení lidských zdrojů i v obsahu výzkumných témat. Je členkou poradní skupiny pro lidské zdroje a genderovou rovnováhu ve VaVaI při MŠMT. Od ledna 2014 je vedoucí řešitelského týmu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Praha v projektu 7.RP TRIGGER „TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research a v projektu MŠMT v programu EUPRO II, PEDICEV, „Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a transformace výzkumné organizace z hlediska genderové vyváženosti“.
Ing. Kateřina Grecová absolvovala v roce 2014 Fakultu životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Od ledna 2015 působí jako manažerka projektu TRIGGER (Transformace instituce z hlediska genderové rovnosti) na VŠCHT Praha. V průběhu projektu získala zkušenosti v problematikách týkajících se genderové rovnosti, jako je pracovní prostředí, zastoupení žen na vedoucích pozicích v akademické i manažerské sféře a gender jako součást vědeckého výzkumu.

Prezentace A. Mittnerové a K. Grecové ke stažení ZDE.

 

Lenka Bukačová
Bc. Lenka Bukačová je ředitelkou neziskové organizace VIVAjump z.s.- aktivity s dětmi a mládeží. Zaměstnankyní Českého porcelánu a.s., Dubí - tč. na rodičovské dovolené. Členka Business and Professional Women ČR a klubu Porta Bohemica – MINERVA 21. Kromě 20 leté práce s dětmi a mládeží se v posledních letech věnuje také maminkám s dětmi do 15 let popř. přímo samoživitelkám. To souvisí se založením Pracovny ŽENY sro v Teplicích, jejíž je ředitelkou. Zde jsou pořádány akce a vzdělávací semináře (nejen) pro ženy, networkingová setkání pro podnikatelky, mentoringy apod. Je maminkou dvou dětí (4 roky a 1,5 roku).

Prezentace L. Bukačové ke stažení ZDE.

 

Lenka Grünbergová
Gender mainstreaming je velmi důležitý koncept, prostřednictvím něhož je možné lépe zohledňovat potřeby a priority žen a mužů a přispívat tak k jejich větší rovnosti. K užívání tohoto konceptu se přihlašuje i klíčový dokument Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, kterou vláda přijala v roce 2014. Tato strategie neopomíná ani oblast trhu práce a podnikání a oblast vzdělávání, výzkumu a rovnosti žen a mužů ve znalostní společnosti. Příspěvek Lenky Grünbergové z Úřadu vlády ČR blíže představí nejen obsah vládní strategie, ale také další mechanismy a nástroje, kterými je možné na vládní úrovni rovnost žen a mužů v české společnosti pozitivně ovlivňovat.

Prezentace L. Grünbergové ke stažení ZDE.

 

Inka Vaverková
V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), jehož Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je prostor pro realizaci aktivit zaměřujících se na problematiku genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje poskytuje v prioritní ose 2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj). Jedním ze specifických cílů této prioritní osy je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a také zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV (Specifický cíl 5). V rámci intervencí tohoto specifického cíle bude kladen důraz mimo jiné na podporu žen – výzkumnic.

Prezentace I. Vaverkové ke stažení ZDE.

 

Adéla Purschová

Operační program Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, pokrývá oblast podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou. Dále je OPZ zaměřen na modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Hlavním zdrojem podpory projektů zaměřených na rovnost žen a mužů je investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Prezentace A. Purschové ke stažení ZDE.

 

Marcela Linková

Marcela Linková, Ph.D je vedoucí výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Její výzkum se zaměřuje na sociologii genderových organizací, výzkumné kariéry, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy. Je členkou Helsinské skupiny pro gender ve vědě a inovacích Evropské komise a expertních a poradních orgánů Evropské komise a české státní správy. Je zástupkyní předsedkyně akce COST TN 1201 genderSTE (gender, science, technology and environment). Koordinovala a účastnila se projektů 6. RP a 7. RP v oblasti genderové rovnosti ve vědě. V roce 2015 byla zvolena členkou výkonné rady Výzkumné sítě 24 Věda a technologie Evropské sociologické asociace.

Prezentace M. Linkové ke stažení ZDE.

 

Informace o dalších seminářích a aktivitách Technologické agentury v oblasti genderu ZDE.

 

Jasně, tam jsou četné body, vůle muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto minulý dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Nezapomeňte, že v zřetel . Betweentimes lidí, kdo hledají opravné prostředky k vyřešení pohlaví zdravotní problém. Každý, kdo trpí erektilní dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Některé nežádoucí vlivy mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacie je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.