Novinky

seminář TA ČR : Podpora rovných příležitostí mužů a žen k výzkumné práci a podnikání

Co lze udělat pro rovné šance žen a mužů ve výzkumných pracovištích a v podnicích a kde hledat podporu? Na tuto otázku dostali odpověď návštěvnice a návštěvníci semináře „Jak podpořit ženy ve výzkumné řídící činnosti“, který uspořádala TA ČR dne 22.2.2016.

První část semináře s podtitulem „zkušenosti“ představila dobré praxe v řešení diverzity a rovných příležitostí žen a mužů ve firmách a výzkumných organizacích. O své zkušenosti se podělila Petra Pazderková ze společnosti Google Česká republika, Anna Mittnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Lenka Bukačová z Ženy s.r.o, pracovna Teplice. „V roce 2014 jsme s kolegyněmi odstartovaly iniciativu Women@Google, jejímž cílem je vzdělávat, propojovat a inspirovat ženy nejen v rámci firmy, ale i mimo ní v celé České republice,“ uvedla Petra Pazderková. "Rády bychom přispěly k tomu, aby se co nejvíce mladých dívek nadchlo pro informační technologie a ukázaly jim, že třeba i takové programování není jenom pro kluky", dodává.

gender160222a

Druhá část semináře s podtitulem „podpora“ prezentovala podporu diverzity a rovných příležitostí mužů a žen na vládní úrovni a související finanční podporu z operačních programů a z programu Horizont 2020. Vystoupily v ní Lenka Grünbergová z Úřadu vlády České republiky, Marcela Linková z Národního kontaktního centra Gender a věda a zástupkyně ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy Inka Vaverková a práce a sociálních věcí Adéla Purschová. "Je prokázáno, že kvalita vědeckého poznání je vyšší při zohlednění genderové perspektivy v samotném vědeckém bádání a výzkumné činnosti," upozornila Marcela Linková. "V posledních letech sice dochází k nárůstu podílu žen mezi studujícími, ale automaticky bohužel nevede ke zvýšení podílu žen ve výzkumu. Je to doklad o značném plýtvání talentem vysoce kvalifikovaných a schopných žen,“ dodala.

gender160222b
Podpora rovných šancí na pracovištích výzkumu a vývoje a v podnicích je jeden ze strategických cílů Technologické agentury ČR. Příležitost pro podporu kultury rovných příležitostí na pracovištích výzkumu a vývoje skýtá nový program TA ČR s názvem ZÉTA, který byl předložen k posouzení Radě pro vědu, výzkum a inovace. „Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků do 35 let,“ vysvětlila Rut Bízková. Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. Tedy na využívání výsledků aplikovaného výzkumu, odstranění nerovného postavení studentek a studentů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků při podávání návrhů projektů. Měl by také umožnit maximální soustředění studentek a studentů na odbornou práci a nastavit takové podmínky pro uchazečky a uchazeče, které povedou k vyrovnání pracovního a osobního života u mužů a žen na výzkumných pracovištích.

 

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout ZDE.

 

Na semináři vystoupily:

 

Petra Pazderková

Od roku 2011 pracuje v české pobočce společnosti Google Česká republika na strategickém rozvoji klientů v oblasti bankovnictví a telekomunikací. Před dvěma lety spoluzaložila pražskou sekci dobrovolné interní organizace Women@Google s cílem vzdělávat, propojovat a inspirovat ženy nejen v rámci Googlu ale hlavně mimo něj v celé České republice. Jejím osobním cílem pro rok 2016 je nadchnout co nejvíce mladých dívek pro informačni technologie a ukázat jim, že programování není jen pro kluky.

Prezentace P. Pazderkové ke stažení ZDE.

 

Anna Mittnerová a Kateřina Grecová
Ing. Anna Mittnerová se specializuje se na mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, genderové aspekty v oblasti řízení lidských zdrojů i v obsahu výzkumných témat. Je členkou poradní skupiny pro lidské zdroje a genderovou rovnováhu ve VaVaI při MŠMT. Od ledna 2014 je vedoucí řešitelského týmu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Praha v projektu 7.RP TRIGGER „TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research a v projektu MŠMT v programu EUPRO II, PEDICEV, „Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a transformace výzkumné organizace z hlediska genderové vyváženosti“.
Ing. Kateřina Grecová absolvovala v roce 2014 Fakultu životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. Od ledna 2015 působí jako manažerka projektu TRIGGER (Transformace instituce z hlediska genderové rovnosti) na VŠCHT Praha. V průběhu projektu získala zkušenosti v problematikách týkajících se genderové rovnosti, jako je pracovní prostředí, zastoupení žen na vedoucích pozicích v akademické i manažerské sféře a gender jako součást vědeckého výzkumu.

Prezentace A. Mittnerové a K. Grecové ke stažení ZDE.

 

Lenka Bukačová
Bc. Lenka Bukačová je ředitelkou neziskové organizace VIVAjump z.s.- aktivity s dětmi a mládeží. Zaměstnankyní Českého porcelánu a.s., Dubí - tč. na rodičovské dovolené. Členka Business and Professional Women ČR a klubu Porta Bohemica – MINERVA 21. Kromě 20 leté práce s dětmi a mládeží se v posledních letech věnuje také maminkám s dětmi do 15 let popř. přímo samoživitelkám. To souvisí se založením Pracovny ŽENY sro v Teplicích, jejíž je ředitelkou. Zde jsou pořádány akce a vzdělávací semináře (nejen) pro ženy, networkingová setkání pro podnikatelky, mentoringy apod. Je maminkou dvou dětí (4 roky a 1,5 roku).

Prezentace L. Bukačové ke stažení ZDE.

 

Lenka Grünbergová
Gender mainstreaming je velmi důležitý koncept, prostřednictvím něhož je možné lépe zohledňovat potřeby a priority žen a mužů a přispívat tak k jejich větší rovnosti. K užívání tohoto konceptu se přihlašuje i klíčový dokument Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, kterou vláda přijala v roce 2014. Tato strategie neopomíná ani oblast trhu práce a podnikání a oblast vzdělávání, výzkumu a rovnosti žen a mužů ve znalostní společnosti. Příspěvek Lenky Grünbergové z Úřadu vlády ČR blíže představí nejen obsah vládní strategie, ale také další mechanismy a nástroje, kterými je možné na vládní úrovni rovnost žen a mužů v české společnosti pozitivně ovlivňovat.

Prezentace L. Grünbergové ke stažení ZDE.

 

Inka Vaverková
V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), jehož Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je prostor pro realizaci aktivit zaměřujících se na problematiku genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje poskytuje v prioritní ose 2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj). Jedním ze specifických cílů této prioritní osy je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a také zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV (Specifický cíl 5). V rámci intervencí tohoto specifického cíle bude kladen důraz mimo jiné na podporu žen – výzkumnic.

Prezentace I. Vaverkové ke stažení ZDE.

 

Adéla Purschová

Operační program Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, pokrývá oblast podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou. Dále je OPZ zaměřen na modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Hlavním zdrojem podpory projektů zaměřených na rovnost žen a mužů je investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Prezentace A. Purschové ke stažení ZDE.

 

Marcela Linková

Marcela Linková, Ph.D je vedoucí výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Její výzkum se zaměřuje na sociologii genderových organizací, výzkumné kariéry, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy. Je členkou Helsinské skupiny pro gender ve vědě a inovacích Evropské komise a expertních a poradních orgánů Evropské komise a české státní správy. Je zástupkyní předsedkyně akce COST TN 1201 genderSTE (gender, science, technology and environment). Koordinovala a účastnila se projektů 6. RP a 7. RP v oblasti genderové rovnosti ve vědě. V roce 2015 byla zvolena členkou výkonné rady Výzkumné sítě 24 Věda a technologie Evropské sociologické asociace.

Prezentace M. Linkové ke stažení ZDE.

 

Informace o dalších seminářích a aktivitách Technologické agentury v oblasti genderu ZDE.