Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR pracuje na zkvalitňování hodnocení, hodnotitele upozornila na opakující se nepřesnosti

Technologická agentura ČR (TA ČR) se neustále snaží o zvyšování kvality hodnocení návrhů projektů přijímaných do veřejných soutěží v jednotlivých programech vyhlašovaných TA ČR. V rámci těchto snah je po ukončení každé soutěže prováděno sektorovými specialisty TA ČR prověření hodnocení návrhů projektů. Z tohoto prověřování napříč programy vyplynulo zjištění, že se některé nepřesnosti opakují ve více hodnoceních. K hodnocení návrhů projektů vydala svá doporučení také kontrolní rada TA ČR. O výsledcích byli informováni oponenti a zpravodajové figurující v databázi TA ČR s žádostí, aby právě těmto záležitostem věnovali při svém hodnocení zvýšenou pozornost.

Jedná se zejména o následující záležitosti:

 

1. Zahrnování ekonomické situace příjemce do hodnocení návrhu projektu

Ekonomická situace subjektu příjemce nemá být předmětem hodnocení oponentů v této fázi. Ne všichni oponenti disponují dostatečným ekonomickým vzděláním a znalostmi pro rozlišení, jaká finanční kritéria jsou ekonomicky postačující a jaká ne. Ekonomické zdraví uchazečů je v rámci hodnotícího procesu posuzováno odborníky na tuto oblast. Oponent může ve svém posudku v rámci závěrečného komentáře vyjádřit svoji pochybnost, neměl by ji však přenášet do bodového hodnocení návrhu projektu nebo do stanoviska k doporučení návrhu projektu k podpoře.

Doporučení: nezahrnovat hodnocení ekonomické situace subjektu příjemce do oponentského posudku, pouze na ni případně upozornit.


2. Zasazení návrhu do mezinárodního kontextu

Poměrně často chybí podrobnější komentáře k zasazení návrhu projektu do mezinárodního kontextu, popř. hlubší porovnání v mezinárodním měřítku. Oponent by měl především posoudit, jak navrhované řešení odráží aktuální trendy v zahraničí, kde jinde se řeší stejné nebo podobné téma, a na kolik tedy mohou být výsledky projektů přínosné z hlediska exportu.

Doporučení: uvést, zda a jak se toto či obdobné téma řeší v zahraničí, a podpořit hodnocení věcnými argumenty.


3. Nedokončení celého hodnocení po identifikaci jednoho z kritérií jako nesplněného

Oponent je povinen vypracovat hodnocení v rozsahu všech kritérií bez ohledu na to, zda identifikoval některé z binárních kritérií jako nesplněné, nebo přidělil podprahovou hodnotu v jakémkoliv bodovaném kritériu. Veškerá hodnocení jsou subjektivní a názory na splnění či nesplnění jednotlivých kritérií se mohou mezi jednotlivými oponenty lišit. Aby mohl být návrh projektu skutečně komplexně hodnocen navazujícími stupni v rámci hodnotícího procesu, je skutečně nezbytné mít k dispozici kompletně zpracované oponentské posudky.

Doporučení: důsledně odpovědět na všechna hodnotící kritéria.

 

4. Hodnocení souladu návrhu projektu s cíli programu

Soulad návrhu projektu s cíli programu je jedním z binárních kritérií a základním předpokladem pro to, aby se návrh projekt vůbec mohl ucházet o podporu z tohoto programu. Oponenti by tedy měli věnovat zvýšenou pozornost cílům programu a jeho konfrontaci s obsahem a cíli návrhu projektu. (I v případě, že oponent nepovažuje toto binární kritérium za splněné, vypracuje kompletní hodnocení ve všech kritériích, viz předchozí bod.)

Doporučení: bezprostředně před hodnocením návrhu projektu prostudovat cíle programu.


5. Hodnocení uplatnitelnosti výsledků projektu v praxi

Při hodnocení uplatnitelnosti výsledků projektu v praxi oponenti často uvádějí pouze vágní komentáře a nevysvětlují, jaké okolnosti je vedly k přiděleným bodovým hodnotám. Oponent by měl v rámci svého posudku zvážit a také okomentovat, jak velkou šanci má projekt pro uplatnění v praxi. Přitom jde o komplex otázek – zda má zamýšlený produkt šanci uplatnit se na trhu (a to nejen z hlediska funkčního, ale i cenového), zda má potenciální realizátor zkušenosti z působení na trhu (případně má partnera, který prodej zajišťuje) a v neposlední řadě i finanční náročnost vstupu nového produktu na trh (potřeba investovat do nového zařízení, náklady na marketing aj.).

Doporučení: uvést vlastní názor na možnost praktické implementace výsledků
a přesvědčivě jej argumentovat z hlediska trhu.


6. Využívání prahových hodnot v jednotlivých kritériích

Z hlediska celého hodnotícího procesu a diferenciace návrhů projektů na ty vhodné k podpoře a ty nevhodné není žádoucí, pokud se oponenti alibisticky uchylují k volbě prahových hodnot i v případě nevyhovujících návrhů projektů.

Doporučení: v případě zjištěných fundamentálních nedostatků připustit i podprahovou hodnotu.

 

7. Nedostatečné hodnocení poměru AV/EV bez ohledu na charakter činnosti

Někteří oponenti věnují málo pozornosti správnému nastavení poměru mezi aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem (AV/EV, kritérium 6.3), kde bez důkladné a detailní znalosti návrhu projektu a záměru jeho předkladatelů je téměř nemožné objektivně proklamovat procentuální zastoupení aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje. Případy, kdy je nastavena spolupráce tak, že firma dělá výzkum a výzkumná organizace vývoj (neboť na něj může dostat podporu až 100 %) lze pokládat za spekulativní.

Doporučení: prostudovat návrh projektu z hlediska poměru AV/EV s ohledem na charakter činnosti.