Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Vyhodnocení a závěry dotazníku spokojenosti s TA ČR

V červenci 2016 proběhlo on-line dotazníkové šetření spokojenosti s Technologickou agenturou ČR (TA ČR), které bylo určené pro širokou odbornou veřejnost za účelem zjištění zpětné vazby a podnětů ke zlepšení práce v rámci TA ČR. Dotazník byl zaslán na 2000 respondentů skládajících se ze zástupců akademické obce, státní správy, firem a výzkumných organizací. Všem respondentům děkujeme za jejich čas věnovaný tomuto dotazníku. Odpovědí si velmi ceníme a klademe jim vysokou váhu. V příštím období se jimi budeme zabývat, abychom zajistili zlepšení a zefektivnění naší činnosti. Mezi odpověďmi se objevilo nespočet zajímavých námětů, ne všechny však můžeme ovlivnit.

Dotazník zodpovědělo celkem 188 respondentů, z nichž většina pocházela z podnikatelské sféry (necelých 36 %), vysokých škol (25 %) a výzkumných organizací (necelých 26 %). Celkem bylo k 15 dotazům předloženo více než 500 komentářů a připomínek.

Většina respondentů hodnotila práci TA ČR pozitivně, a to průřezově ve všech jejích činnostech, zejména v oblasti administrace veřejných soutěží a projektů, v oblasti vnějších vztahů a komunikace či výběru projektů a jejich hodnocení.

Pozitivně je hodnocena otevřenost, vstřícnost, snaha o odbourávání zbytečné administrativní zátěže. Kladně je vnímán elektronický systém správy projektů, internetové stránky a pořádání informačních seminářů pro žadatele. Respondenti požadují informace o plánovaných VS více předem a jejich harmonogram na rok dopředu. Zároveň se často vyskytoval požadavek na ucelenou formu odpovědí a jednotné závazné vzory všech potřebných dokumentů. 

Téměř 95 % respondentů považuje informace poskytované TA ČR za srozumitelné a relevantní. Z aktivních forem komunikace považují respondenti za nejpřijatelnější formu komunikace pomocí e-mailu, po ní následovaly telefonnní konzultace a třetím nejžádanějším komunikační kanálem byl Helpdesk. Mezi pasivními formami komunikace byly nejvíce preferovány webové stránky a newsletter.

Celkovou spokojenost se spoluprací s TA ČR tak vyjádřilo 73% z celkového počtu respondentů. Převážná většina z nich se domnívá, že činnost TA ČR se od jejího založení v roce 2009 neustále zlepšuje a že TA ČR plní dobře své poslání.

Přes většinové pozitivní hodnocení byly respondenty uvedeny podněty ke zlepšení práce TA ČR, například v iniciování a realizaci věcné spolupráce s dalšími aktéry podpory VaV v ČR za účelem společného řešení v oblasti formování systému VaV v ČR a případných legislativních změn, vedoucích k zavedení pružnějšího a kvalitnějšího systému poskytování podpory VaV. Dotazovaní by uvítali vyšší sdílení znalostí s veřejností v platné legislativě a pravidlech pro poskytování podpory. V rámci programů byl kladen důraz na využití finančních nástrojů, oborovou diferenciaci programů a rozvoj podpory mezioborově zaměřených projektů. V oblasti čerpání podpory bylo hlavním podnětem použití jiných schémat podpory, která by umožnila průběžně žádat o podporu na základě aktuálních potřeb bez velkých administrativních průtahů. Dále byla zmíněna potřeba včasné informovanosti o chystaných veřejných soutěžích a neustálé snahy o zjednodušení administrace projektů. Podněty padly i pro sjednocení a zjednodušení hodnocení návrhů projektů a jejich výběr. Respondenti kladli důraz zejména na zlepšení poradenství při realizaci projektů, a to přidělením projektu jednomu hlavnímu projektovému manažeru a poskytnutí přehledných návodů pro administraci projektů.