Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Prototyp softwaru pro správu archiválií míří na trh

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko předal dnes řediteli odboru archivní správy a spisové služby MVČR Jiřímu Úlovci výsledek aplikovaného výzkumu, jímž je prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií (ELZA) a související dokumentaci.

„ELZA je jedním z pilířů probíhající technologické inovace českého archivnictví. Je plně srovnatelný s obdobnými systémy v zahraničí, v některých ohledech je dokonce překonává,” uvedl Martin Bunček, místopředseda TA ČR. Softwarové řešení ELZA slouží k tvorbě archivního popisu. Popis archiválií umožňuje odborné veřejnosti orientovat se v archiváliích a objednávat je k nahlížení ve studovnách archivů, umožňuje však také pracovat s digitálními kopiemi archiválií zpřístupňovanými dálkovým přístupem. Řešení bylo vytvářeno na základě nových pravidel pro zpracování archiválií, které umožnily standardizaci archivního popisu v souladu s mezinárodními normami a tím i výměnu dat mezi paměťovými institucemi doma i v zahraničí.

Nyní bude produkt uvolněn pro další vývoj s omezenou licencí a po skončení druhé etapy bude uvolněn na trh pod otevřeným kódem. Technologická agentura ČR zve i nové dodavatele k zapojení se do navazujícího vývoje aplikace ELZA v rámci projektu v programu BETA2 s pracovním názvem ELZA+. Archivy se mohou do tohoto vývoje zapojit účastí v pracovní skupině. Jednotlivé instituce tím získají možnost spoluurčovat a specifikovat nové požadavky v oblasti dalšího vývoje aplikace.

predani6

Předseda TA ČR předává řediteli odboru archivní správy a spisové služby MVČR prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií ELZA

Projekt veřejné zakázky na služby v aplikovaném výzkumu a vývoji byl realizován s využitím inovativního přístupu tzv. předkomerčního zadávání veřejných zakázek (“pre-commercial public procurement” PCP). Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Metoda PCP se aplikuje buď při hledání zcela nových řešení, která na trhu ještě neexistují, nebo při vylepšení stávajících, avšak nedostatečných řešení, u nichž je nutný další výzkum a vývoj. Řešení projektu se zúčastnilo několik firem a produkt je připraven k implementaci na různých pracovištích archivů v ČR.

desky

Předání prototypu softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií ELZA

Bližší informace jsou uvedeny na stránce projektuhttp://elza.tacr.cz