Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Prototyp softwaru pro správu archiválií míří na trh

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko předal dnes řediteli odboru archivní správy a spisové služby MVČR Jiřímu Úlovci výsledek aplikovaného výzkumu, jímž je prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií (ELZA) a související dokumentaci.

„ELZA je jedním z pilířů probíhající technologické inovace českého archivnictví. Je plně srovnatelný s obdobnými systémy v zahraničí, v některých ohledech je dokonce překonává,” uvedl Martin Bunček, místopředseda TA ČR. Softwarové řešení ELZA slouží k tvorbě archivního popisu. Popis archiválií umožňuje odborné veřejnosti orientovat se v archiváliích a objednávat je k nahlížení ve studovnách archivů, umožňuje však také pracovat s digitálními kopiemi archiválií zpřístupňovanými dálkovým přístupem. Řešení bylo vytvářeno na základě nových pravidel pro zpracování archiválií, které umožnily standardizaci archivního popisu v souladu s mezinárodními normami a tím i výměnu dat mezi paměťovými institucemi doma i v zahraničí.

Nyní bude produkt uvolněn pro další vývoj s omezenou licencí a po skončení druhé etapy bude uvolněn na trh pod otevřeným kódem. Technologická agentura ČR zve i nové dodavatele k zapojení se do navazujícího vývoje aplikace ELZA v rámci projektu v programu BETA2 s pracovním názvem ELZA+. Archivy se mohou do tohoto vývoje zapojit účastí v pracovní skupině. Jednotlivé instituce tím získají možnost spoluurčovat a specifikovat nové požadavky v oblasti dalšího vývoje aplikace.

predani6

Předseda TA ČR předává řediteli odboru archivní správy a spisové služby MVČR prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií ELZA

Projekt veřejné zakázky na služby v aplikovaném výzkumu a vývoji byl realizován s využitím inovativního přístupu tzv. předkomerčního zadávání veřejných zakázek (“pre-commercial public procurement” PCP). Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi představuje fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Metoda PCP se aplikuje buď při hledání zcela nových řešení, která na trhu ještě neexistují, nebo při vylepšení stávajících, avšak nedostatečných řešení, u nichž je nutný další výzkum a vývoj. Řešení projektu se zúčastnilo několik firem a produkt je připraven k implementaci na různých pracovištích archivů v ČR.

desky

Předání prototypu softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií ELZA

Bližší informace jsou uvedeny na stránce projektuhttp://elza.tacr.cz