Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR usiluje o vyšší kvalitu hodnocení, učí se z chyb i od kolegů v Evropě

Technologická agentura ČR (TA ČR) průběžně usiluje o zvyšování kvality hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejných soutěží v jednotlivých programech vyhlašovaných TA ČR a v letošním roce tomu nebude jinak. Vychází ze zjištění, která přineslo prověřování hodnocení realizovaných v minulém roce či dotazování členů odborných poradních orgánů, ale také ze zkušeností načerpaných z účasti v mezinárodních pracovních skupinách.

Prověřování hodnocení realizovaných externími hodnotiteli (oponenty, zpravodaji a odbornými hodnotiteli) je v praxi TA ČR už tradicí. Prováděno je sektorovými specialisty – zaměstnanci TA ČR, kteří jsou experty ve svém oboru (disponují dlouholetou praxí a postgraduálním vzděláním). Odborníky v oblasti výzkumu a vývoje, nikoliv jen administrátory, mají ve svých strukturách téměř všechny inovační agentury sdružené v organizaci TAFTIE napříč celou Evropou a TA ČR nechce být výjimkou. Tito specialisté prověřili téměř čtvrtinu (440 / 1900) z oponentských posudků a souhrnných hodnoticích zpráv zpravodajů vypracovaných v roce 2016 v rámci hodnocení veřejných soutěží v programech EPSILON, DELTA a GAMA. Určité pochybení hodnotitelů odhalili v 19 % prověřovaných hodnocení. Jednalo se např. o nesprávné určení poměru aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, o nesoulad mezi slovním a bodovým hodnocením či o používání citací z návrhu projektu místo vlastních argumentů. Tyto častěji se opakující chyby byly zaneseny do jednoho dokumentu, který byl i spolu s doporučeními, jak se těchto chyb vyvarovat, předán všem hodnotitelům v databázi TA ČR jako zpětná vazba k hodnocení i pomůcka pro hodnocení, která budou následovat (analogické závěry z loňského prověřování hodnocení jsou k dispozici ZDE). V případě jednorázových závažnějších pochybení na ně byli hodnotitelé upozorněni jmenovitě, pokud byla zpětným prověřením hodnocení zjištěna dlouhodobě nízká kvalita odváděné práce, byla zcela ukončena spolupráce s danými hodnotiteli.

TA ČR rovněž aktivně pracuje se zpětnou vazbou od členů poradních orgánů, které se aktivně zúčastnily hodnocení veřejných soutěži v roce 2016. Jedná se o členy Rady programu EPSILON, Oborových panelů EPSILON, Rady programu DELTA a Rady programu GAMA. Členové těchto orgánů byli dotazováni na spokojenost s organizačním zajištěním hodnocení, s jejich rolí a pravomocemi v hodnoticím procesu či se spoluprací s TA ČR obecně. Představitele TA ČR potěšil fakt, že tito odborníci s mnohaletými zkušenostmi z oblasti výzkumu a vývoje jsou s podmínkami spolupráce převážně spokojeni a někteří ji dokonce velmi chválí. Připomínky se pak agentura snažila reflektovat a zohlednit je při přípravě veřejných soutěžích, které jsou a budou vyhlašovány v roce 2017. V souladu s přáním nejen členů poradních orgánů tak bude např. v rámci 3. veřejné soutěže programu EPSILON akcentován význam komerčního potenciálu návrhů projektů ucházejících se o podporu a byla také upřesněna pravidla týkající se formy a obsahu dokumentů, které tento potenciál prokazují. Ne každému požadavku však bylo možné vyhovět. Např. hodnotitelské prázdniny v červenci a srpnu si TA ČR při sedmi vyhlašovaných soutěžích v roce 2017 nemůže, bohužel, dovolit.

Další náměty, jak pracovat na zkvalitňování jednotlivých hodnocení a hodnoticího procesu obecně, čerpá TA ČR nejen z vlastních zkušeností, ale např. i z účasti v pracovní skupině TAFTIE SELECT (skupina zaměřená na oblast hodnocení návrhů projektů sdružující 11 členských agentur TAFTIE ) a dalších mezinárodních platformách. Nové způsoby vzdělávání hodnotitelů, zapojení interních hodnotitelů, panelové hodnocení či posuzování stručných nápadů před podáním komplexního návrhu projektu, to všechno jsou zajímavé inspirace, jejichž životaschopnost v místních podmínkách by TA ČR rád ověřil v rámci svého interního projektu ProAdmin a v případě pozitivních výsledků je uvedl do praxe.