Zefektivnění

Projekt Zefektivnění TA ČR - Klíčová aktivita 7

Klíčová aktivita 7: Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody PCP/SBIR

Cíl:

Cílem aktivity bylo zvýšit informovanost a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI na základě zkušeností TA ČR a v podmínkách organizací veřejné správy. Dále se jednalo o vytvoření podmínek pro vyšší využití výsledků výzkumu a vzniklých inovací s následným dopadem na zvýšení efektivity veřejných politik zaměřených na podporu VaVaI.

Klíčová aktivita se členila na následující 3 oblasti:

7.1 Podpora informovanosti zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

7.2 Podpora vzdělanosti zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

7.3 Posílení institucionální kapacity veřejné správy v  zavedení metody PCP.

Výstupy:

 • Metodika využití informačních nástrojů
 • Kvalifikační standard pro pracovníky působící v oblasti VaVaI,
 • Nástroj pro potřeby vyhodnocování míry dosažení kvalifikačního standardu
 • Vytvořené výukové materiály
 • Metodika implementace principů PCP

 

KA 7.1 :  Metodika využití informačních nástrojů

KA 7.2 : Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu

KA 7.2 : Mezinárodní kontext výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 7.2 : Ochrana duševního vlastnictví

KA 7.2 : Právní rámec výzkumu a vývoje v České republice, pravidla veřejné podpory Evropské unie

KA 7.2 : Výzkum, vývoj a inovace – definice pojmů, cíle veřejné a soukromé podpory, situace v ČR

KA 7.2 : Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako nástroj pro realizaci celonárodních a resortních strategií

KA 7.2 : Hodnocení výzkumu a vývoje, k čemu slouží a jak se provádí

KA 7.2 : Organizace podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poskytovatelé, způsob poskytování podpory

KA 7.2 : Komercializace výsledků výzkumu

KA 7.2 : PCP/SBIR a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, inovační partnerství

KA 7.3 : Metodika implementace principů metody PCP

Projekt Zefektivnění TA ČR - Klíčová aktivita 6

Klíčová aktivita 6: Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování

Cíl:

Cílem aktivity bylo zefektivnění poradenské podpory TA ČR ve všech částech inovačního cyklu (příprava výzkumu, tvorba výzkumných projektů, aplikace výzkumu v praxi, podpora využití a exportu výsledků výzkumu) a pilotní ověření těchto nově nastavených poradenských služeb. Dále se jednalo o zefektivnění systému daňového odpisování podpory VaVaI pro projekty TA ČR a analýzu nových nástrojů podpory s možností využití při podpoře VaVaI v rámci programů TA ČR včetně vyhodnocení právního rámce a legislativních překážek.

Aktivita byla rozdělena podle zaměření poradenství na:

6.1 Nastavení a zefektivnění poradenských služeb TA ČR v rámci realizace programů

6.2 Specifické formy poradenství a spolupráce s ostatními orgány veřejné správy (např. Generálním finančním ředitelstvím a finanční správou při posuzování odpočtu výdajů vynaložených na VaV od základu daně z příjmů a poradenství při uplatnění výsledků VaVaI)

Výstupy:

 • Metodika poradenského centra v oblasti specifických témat přípravy a realizace projektů VaVaI
 • Metodika poradenství při aplikaci výsledků VaVaI
 • Metodika poradenství v oblasti odpočtu výdajů na VaV od základu daně
 • Analýza nových nástrojů podpory s možností využití při podpoře VaVaI v rámci programů TA ČR včetně vyhodnocení právního rámce a legislativních překážek

 

KA 6 : Metodika pro daňové odpočty na výzkum a vývoj

KA 6 : Metodika Poradenského centra TA ČR v oblasti specifických témat přípravy a realizace projektů VaVaI

KA 6 : Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu

Projekt Zefektivnění TA ČR - Klíčová aktivita 5

Klíčová aktivita 5: Příprava činnosti inovačního think-tanku

Cíl:

Cílem aktivity bylo vytvoření a zvýšení kvalifikace kapacit TA ČR pro metodické řízení, sběr zkušeností a informací a koordinace virtuální národní platformy inovační politiky (platforma tzv. think-tanků s expertízou v konkrétních oblastech inovační politiky), tzv. Inovační think-tank.

Výstupy:

Projekt Zefektivnění TA ČR - Klíčová aktivita 4

Klíčová aktivita 4: Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR

Cíl:

Cílem aktivity bylo zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR, a to nastavením agendy pro zajišťování této spolupráce a metodik (postupů) pro její efektivní fungování.

Výstupy:

 

 

Projekt Zefektivnění TA ČR - Klíčová aktivita 3

Klíčová aktivita 3: Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI

Cíl:

Cílem aktivity bylo zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR pomocí zavedení evidence-based policy (politiky založené na důkazech) jako základní metody zdůvodňování a tvorby podkladů pro nastavení podpor VaVaI.

Výstupy:

 • Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů VaVaI na základě principů modelu Star Metrics,
 • Návrh aplikace referenční model TAFTIE v podmínkách ČR
 • Metodika kontrafaktuálních analýz
 • Podklady a metodiky pro implementaci kvalitnějších analytických služeb směrem k evidence-based policy
 • Metodické podněty k aplikacím těžení dat a vyhledávání textů
 • Metodika postupu shlukové analýzy

 

KA 3 : Metodika postupu shlukové analýzy

KA 3 : Metodické podněty k aplikacím těžení dat a vyhledávání textů 

KA 3 : Návrh metodiky pro provádění kontrafaktuálních analýz s pilotním ověřením 

KA 3 : Návrh využití referenčního modelu TAFTIE pro hodnocení účelové podpory výzkumu a experimentálního vývoje v podmínkách České republiky

KA 3 : Návrh využití referenčního modelu TAFTIE v podmínkách České republiky - Příloha 1: Indikátory - indikátorová soustava - logický rámec indikátorové soustavy

KA 3 : Studie proveditelnosti pro implementaci modelu k hodnocení nepřímých dopadů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě principů modelu StarMetricsTM