První veřejná soutěž

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU NCK

Národní centra kompetence 1 - informace k dílčím projektům

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že v druhé polovině června 2018 zveřejní strukturu dílčího projektu ve formě excelovské tabulky a další informace týkající se vyplňování a podávání dílčích projektů v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 (NCK 1).

Struktura dílčího projektu bude zveřejněna po vyhlášení výsledků splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu NCK 1 (po formální kontrole návrhů projektů).

Zveřejněny budou podrobné informace ohledně struktury elektronického návrhu dílčího projektu, společně s dalšími informacemi souvisejícími s podmínkami pro jeho vyplnění a předložení.

Upozornění: V případě, že nebude návrh projektu podaný v rámci programu NCK 1 podpořen, náklady na řešení dílčího projektu nebudou uznatelné.

Předkládání dílčích projektů bude uchazečům umožněno před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory (po vyhlášení výsledků veřejné soutěže programu NCK 1 na konci října 2018). V případě, že příjemce začne řešit více dílčích projektů souběžně, nejdříve však od 1. června, je nutné předložit TA ČR všechny tyto dílčí projekty.

DOKUMENTY SPOJENÉ S VYHLÁŠENÍM 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že k dokumentům spojeným s vyhlášením 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 byly doplněny níže uvedené dokumenty. Jedná se o překlady českých dokumentů spojených s vyhlášením veřejné soutěže do anglického jazyka, které mají pouze informativní charakter a slouží pro fázi hodnocení. Závazná je česká verze, přičemž i Smlouvy o poskytnutí podpory budou uzavírány v českém jazyce.

Videozáznam a prezentace ze semináře k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra kompetence 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádala dne 10. 4. 2018 seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1. Uchazeči se na semináři seznámili zejména s koncepcí programu Národní centra kompetence 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihlášky), se způsobem hodnocení,  se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem a dalšími informacemi, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Dotazy ze semináře naleznete ZDE

Dotazy podávané k vyhlášení 1. VS programu Národní centra kompetence

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila často pokládané dotazy související s vyhlášením 1. veřejné soutěže v programu Národní centra kompetence. Odpovědi jsou dostupné ZDE.  Prosíme Vás před samotným podáním dotazu o prostudování často kladených dotazů k nalezení odpovědí na Vaše otázky. Přednostně budou zodpovídány ty dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži nebo jím obdobné.

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 (program Národní centra kompetence 1), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu Národní centra kompetence 1.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 3. 2018 a končí dnem 31. 5. 2018 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz  a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program Národní centra kompetence 1 – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program Národní centra kompetence 1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk  v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2014, 2015, 2016), v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách. 

Změna termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže programu NCK

Technologická agentura ČR informuje o posunutí termínu vyhlášení první veřejné soutěže v Programu Národní Centra kompetence 1. Vyhlášení této veřejné soutěže proběhne o den později, tedy 29. března 2018. Informační systém ISTA bude zpřístupněn v původně plánovaném termínu, tedy také 29. března 2018. Z pohledu uchazečů a počátku přípravy návrhů projektů nedochází ke změně oproti předběžně avizovanému termínu. Všem zainteresovaným děkujeme za pochopení.

SEMINÁŘ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Dne 10. dubna 2018 od 14:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) v místnosti č. 043, bude konat seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí programu Národní centra kompetence 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a se způsobem a kritérii hodnocení. Uchazečům budou sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Rádi bychom Vás informovali, že seminář bude vysílán živě s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy k této veřejné soutěži. V den konání semináře bude na našich webových stránkách www.tacr.cz zveřejněn odkaz na živé vysílání.

Formulář pro registraci ZDE 

NCK registrace 2

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1 A PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

Technologická agentura ČR (TA ČR) upozorňuje vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 na povinné přílohy návrhu projektu, bez kterých nebude možno návrh projektu přijmout do veřejné soutěže:

  1. písemná Smlouva o ustanovení národního centra kompetence uzavřená mezi jednotlivými členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími účastníky). Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence může plnit funkci Smlouvy o účasti na řešení projektu, a to se všemi povinnými náležitostmi podle článku 6 Všeobecných podmínek v5. Smlouva o ustanovení národního centra kompetence musí odpovídat popisu spolupráce v návrhu projektu. Součástí tohoto smluvního vztahu vymezeného Smlouvou o ustanovení národního centra kompetence nebo jiným obdobným dokumentem, například v podobě statutu, musí být i způsob fungování Centra NCK a vymezení role Rady centra, jejíž základní role jsou vymezeny programem. Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence je podepsaná všemi členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími účastníky). Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence může být uzavřena s rozvazující podmínkou neposkytnutí podpory, nebo ve formě Smlouvy o smlouvě budoucí.
  2. dokument ustavující Radu centra NCK, včetně činnosti a funkce Rady centra. Může se jednat o smlouvu, případně jednací řád nebo nebo jiný právně závazný dokument.
  3. zápis nebo jiný obdobný dokument z jednání Rady centra potvrzující projednání předkládaného návrhu projektu do 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 i jeho schválení ze strany Rady centra.

TA ČR pořádala k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence seminář, který se uskutečnil 28. února 2018 v Praze. Hosté se na něm seznámili zejm. s koncepcí programu Národní Centra Kompetence, se základními podmínkami veřejné soutěže, klíčovými parametry a dalšími informacemi, které umožní zahájit přípravu záměrů, projektových konsorcií a dalších podkladů souvisejících s podáním návrhu projektu ještě před samotným vyhlášením veřejné soutěže.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Dotazy ze semináře naleznete ZDE

DODATEČNÁ INFORMACE O SEMINÁŘI K 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 28. února 2018 seminář k vyhlášení 1. veřejné soutěže nového programu Národní Centra kompetence. Akce se bude konat od 14:00 hod na ČVUT, fakulta stavební (Thákurova 7, 166 29).

V případě Vašeho zájmu o seminář, se prosím REGISTRUJTE ZDE. Seminář nebude vysílán živě ani nebude pořízen jeho videozáznam.

TA ČR uspořádá informační seminář i po vyhlášení 1. veřejné soutěže, tj. po 28. březnu 2018, který bude vysílán online a jehož videozáznam bude poté k dispozici. Datum a místo konání tohoto semináře bude oznámeno prostřednictvím webových stránek TA ČR.

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE K VYHLÁŠENÍ 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu Národní centra kompetence 1, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1 směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.  

 

SEMINÁŘ PŘED VYHLÁŠENÍM 1. VS NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence 1, který se uskuteční 28. února 2018 v Praze - ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 od 14.00 hodin.

 

NCK pozvanka

 

 

SEMINÁŘ PŘED VYHLÁŠENÍM 1. VS PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky (TA ČR) tímto informuje o pořádaném semináři k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence, který se uskuteční 28. února 2018 v Praze. Původně oznámené místo semináře (prostory TA ČR) je z kapacitních důvodů změněno, konkrétní místo a čas bude upřesněno v blízké době společně s pozvánkou.

Cílem semináře je seznámení zejm. s koncepcí programu Národní Centra Kompetence, se základními podmínkami veřejné soutěže, klíčovými parametry a dalšími informacemi, které umožní zahájit přípravu záměrů, projektových konsorcií a dalších podkladů souvisejících s podáním návrhu projektu ještě před samotným vyhlášením veřejné soutěže.

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 bude vyhlášena 28. 3. 2018. První informace k veřejné soutěži, k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže naleznete zde. Souhrnné informace jsou uvedeny v následující tabulce.

Podrobné informace budou uvedeny v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.