Čtvrtá veřejná soutěž
logo alfa logo beta2 logo gama logo delta logo epsilon logo omega logo ck logo zeta

Čtvrtá veřejná soutěž

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE ALFA
Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 1. listopadu 2013.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:
  • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že se finanční prostředky uvolní, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR
16. 6. 2014


 

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY VE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU ALFA


Změnové řízení u realizovaných projektů

 


Pravidla pro publicitu v projektech

 
Vysvětlení pojmů dosažení a implementace výsledku zde.


ARCHIV