Program Delta 2
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program Delta 2

Delta 2Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 307 ze dne 16. 5. 2018.

Program DELTA 2 bude navazovat na program DELTA a bude také zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025. Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2019. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2020 až 2023. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci) prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a zahraničních účastníků s předpokládanou (nikoliv bezpodmínečně nutnou) podporou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí. Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, tj. vedoucí k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, a vedoucí k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty zároveň musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Cíle programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové účelové výdaje programu činí 1 656 mil. Kč. Z toho účelové výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 1 225 mil. Kč. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 74 %.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY