Šestá veřejná soutěž
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

6. veřejná soutěž programu Epsilon

OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 6. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR zveřejňuje předběžné PARAMETRY 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, která bude vyhlášena 28. února 2019.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Po vyhlášení 6. veřejné soutěže programu EPSILON bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Tabulka s předběžnými parametry 6. veřejné soutěže EPSILON k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 6. veřejné soutěži programu EPSILON se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu EPSILON, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2015, 2016 a 2017.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 6. veřejné soutěži programu EPSILON směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.