Druhá veřejná soutěž

#TACRship ÉTA 14. května v Opero - pozvání na akci k 2. VS programu

V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA dne 9. května 2018 přicházíme s novým konceptem pro komunikaci mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR)a stávajícími i budoucími řešitelskými týmy. Akce nese název #TACRship ÉTA (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora) má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže.

Program celého odpoledne začne ve 13:00 seminářem ke 2. veřejné soutěži programu ÉTA, který bude živě vysílán prostřednictvím kanálu YouTube (odkaz bude zveřejněn před zahájením vysílání na webových stránkách TA ČR). Po semináři se představí několik úspěšných projektů z 1. veřejné soutěže programu ÉTA a do panelové diskuse pozveme i zástupkyně a zástupce několika aplikačních garantů. Časový harmonogram akce dále umožní představit několik výzkumných záměrů, které k sobě hledají partnery do 2. veřejné soutěže. Ostatní hledající budou mít možnost svůj požadavek zaregistrovat a využít prostoru pro networking. Po celou dobu trvání akce budou k dispozici zaměstnankyně a zaměstnanci z TA ČR z nejrůznějších oddělení pro individuální otázky a odpovědi.

MMETA

KDY: 14. května 2018 mezi 13:00 - 17:30
KDE: coworkingové centrum Opero, Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00, Praha 1

PROGRAM:

PODPORA: Informační seminář k podávání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže
INSPIRACE: Představení některých úspěšných projektů 1. veřejné soutěže
HLEDÁNÍ: Prezentace výzkumných záměrů hledající partnery do 2. veřejné soutěže
SPOLUPRÁCE: Panel s aplikačními garanty 1. a 2. veřejné soutěže

Registrace na akci je otevřena do 9. května zde nebo do naplnění kapacity.

Hledáte-li pro svůj výzkumný záměr do 2. veřejné soutěže partnery, registrujte jej zde.

Pravidla pro účast na matchmakingových akcích pořádaných TA ČR naleznete zde.

 

 

Informace k vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

  • Na rozdíl od 1. veřejné soutěže v případě aplikačního garanta TA ČR informuje, že podnik může být aplikačním garantem pouze v případě, že bude i uchazečem projektu. Důvodem je minimalizace rizik nedovolené veřejné podpory.
  • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
  • Maximální míra podpory za projekt bude 80 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována. Důvodem je sladění maximální možné míry podpory na program s mírou podpory na projekt. Projekt bude možné v případě výzkumných organizací nebo územních samosprávných celků nadále dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA bude TA ČR pořádat v Praze informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR www.tacr.cz.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu ÉTA, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži programu ÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk