Druhá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU ÉTA

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací éta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. května 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů - aktualizace ke dni 7. 3. 2019.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů - aktualizace ke dni 7. 3. 2019, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 362 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 352 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 138*, což znamená 38% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

*aktualizace ke dni 7. 3. 2019

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno Čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
 2. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Žádost o výpis z Rejstříku trestů - fyzická osoba“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestů je ke stažení zde.
 3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu éta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 9. 5. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (21. 6. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. 7. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 352 návrhů projektů z celkového počtu 362 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu ÉTA:

Dotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu éta

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA (dále jen "veřejná soutěž") a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny od 19. 6. 2018 prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou odpovězeny.

Přednostně budou zodpovězeny dotazy přiřazené do kategorie Nový systém ISTA a dotazy, které nejsou v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk. TA ČR vyvíjí veškeré úsilí, aby mohlo být zodpovězeno co největší množství dotazů.

Telefonické ani emailové dotazy nebudou přijímány.

K nalezení odpovědí využijte, prosím, často kladené dotazy a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží.

Tato informace se netýká problémů technického charakteru, tyto dotazy přiřazené do kategorie Nový systém ISTA budou nadále zodpovídány.

Aplikační garant ve 2. veřejné soutěži programu éta

Technologická agentura ČR (TA ČR) vzhledem k velkému počtu dotazů v aplikaci HELPdesk upřesňuje podmínky účasti aplikačního garanta v projektech podávaných do 2. veřejné soutěže programu ÉTA.

Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA je nutné naplnit roli tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby byl výsledek řešení projektu využitelný a následně i využívaný v praxi. Aplikační garant vstupuje do návrhu projektu jak ve fázi jeho přípravy, tak v průběhu realizace projektu i po jeho skončení v rámci implementace hlavních výstupů/výsledků projektu v praxi. Aplikační garant v projektu může být orgánem státní správy či samosprávy nebo právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, která musí mít sídlo v České republice.

Aplikační garant může být interní, pokud náleží mezi uchazeče nebo externí, pokud nenáleží mezi uchazeče.

 1. Interní aplikační garant
  Jedná se o subjekt, který náleží mezi uchazeče (výzkumné organizace, podniky a nebo další právnické osoby, kterými jsou pro 2. veřejnou soutěž územní samosprávné celky a nebo právnické osoby, jichž se ÚSC účastní́ v roli zakladatelů bez účasti jiných subjektů).
  V případě, že aplikačním garantem bude podnik, musí být uchazečem projektu, a tedy vystupovat vždy jako interní aplikační garant. Podnikem se rozumí dle přílohy č. I Nařízení jakýkoliv subjekt, který vykonává hospodářskou činnost. Výkonem hospodářské činnosti může být i jakýkoliv vstup na trh s nabídkou zboží i služeb. Je tedy na zvážení uchazeče, zda naplňuje definici podniku či nikoliv. Pokud definici podniku naplní, může se hlásit pouze jako interní aplikační garant. Pokud nenaplňuje definici podniku, je možné uvést jeho roli v projektu jako externí aplikační garant. V případě pochybností se doporučuje přiklonit k naplnění definice podniku, a s uchazečem tedy nadále pracovat jako s podnikem. 
 2. Externí aplikační garant
  Nepatří-li subjekt plnící roli aplikačního garanta mezi zadávací dokumentací povolené uchazeče o podporu, vystupuje v projektu jako externí aplikační garant. Externě však mohou vystupovat i výzkumné organizace a další právnické osoby.

Externí aplikační garant má povinnost doložit způsob a míru svého zapojení v návaznosti na cíle projektu a zájem o využívání hlavního výstupu projektu formou povinné přílohy dle bodu 3.5.1 odst. 10 Zadávací dokumentace. Na externí aplikační garanty nelze uplatňovat náklady vzniklé v souvislosti s řešením projektu.

aplikacni garant

TAČRship ÉTA – videozáznam semináře a hledání partnerů v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA

V pondělí 14. května 2018 uspořádala Technologická agentura ČR v Coworkingovém centru Opero první akci z řady TAČRship (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora), a to k 2. veřejné soutěži programu ÉTA. Cílem akce bylo propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže.

foto: Jan Tichý

Další fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.

Podpora
– videozáznam, prezentace a dotazy

Akce byla otevřena seminářem k podávání návrhů projektů do této soutěže, jehož záznam a prezentaci můžete shlédnout na kanále YouTube na tomto odkaze:

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE
Prezentaci ze semináře naleznete ZDE
Dotazy ze semináře naleznete ZDE

V rámci zpracovaných dotazů ze semináře byly zveřejněny v aplikaci HELPdesk i často kladené dotazy, které jsou k nahlédnutí zde.

Akci doprovázely informační grafiky vztahující se k 1. veřejné soutěži, jako např. seznam aplikačních garantů a tematických oblastí udělené aplikační garance, analýza podobností dotazů položených na HELPdesk a analýza podobností podpořených projektů v 1. veřejné soutěži.

Hledání
– matchmaking k 2. veřejné soutěži

foto: Jan Tichý

Do dnešního dne registrujeme 11 projektů, které hledají partnery do 2. veřejné soutěže programu ÉTA. Karty těchto projektů s uvedením jejich zaměření, kontaktu a se specifikací hledaného subjektu jsou k dispozici níže:

 

Spolupráce 
– aplikační garanti 1. a 2. veřejné soutěže

Setkání TAČRship ÉTA bylo završeno panelem se zástupci aplikačních garantů z 1. a 2. veřejné soutěže. Za aplikační garanty z řad uměleckých institucí vystoupil ředitel Filharmonie Hradec Králové pan Václav Derner, který spolupracuje na projektu Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí.

Města a obce byly zastoupeny místostarostou města Třeboň panem Josefem Pindrochem. Město Třeboň udělilo dvě aplikační garance těmto projektům: 1. Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení; a 2. Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima.

Zástupcem územních samosprávných celků byl pan Ivo Gottwald z Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, který vyjádřil ochotu pomoci v navazování partnerství mezi uchazeči o podporu ve 2. veřejné soutěži  programu ÉTA a zástupci měst.

Reprezentantkou aplikačních garantů z řad ministerstev byla paní Dagmar Healey (Ministerstvo dopravy ČR). Tento resort udělil několik aplikačních garantství pro 1. veřejnou soutěž a hodlá udělovat i další v 2. veřejné soutěži.

Resort dopravy není jediným, který rozvíjí partnerství pro projekty podpořené z programu ÉTA. V rámci diskuse se představila i zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, a zástupci Ministerstva zahraničí a Ministerstva životního prostředí. Seznam všech resortů a vládního programu restrukturalizace postižených regionů Restart a jejich prioritních výzkumných cílů pro 2. veřejnou soutěž je uveden zde, a to včetně kontaktních osob, které udělení aplikačního garantství vyřizují.

Soutěžní lhůta 2. veřejné soutěže programu ÉTA pro podávání návrhů projektů je od 10. května do 21. června 2018.

Inspirace
– příklady podpořených projektů 1. veřejné soutěže programu ÉTA

Za všechny podpořené projekty z 1. veřejné soutěže (k podpoře bylo vybráno celkem 94 projektů) vystoupili v další části akce reprezentanti třech úspěšných projektů:

Za oblast společenských věd

 • Pan Nikola Schmidt (Fakulta sociálních věd UK), projekt: Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru.

Za oblast humanitních věd

 • Pan David Černý (Ústav státu a práva AV ČR), projekt: Etika provozu autonomních vozidel.

Za oblast umění

 • Paní Iva Knobloch (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), projekt: Vývoj a realizace prototypu chytrého sedacího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO SPOLEČENSKOVĚDNÍHO A HUMANITNÍHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Mezi dokumenty spojenými s vyhlášením 2. veřejné soutěže je připraven také dokument s názvem Struktura návrhu projektu (přihlášky), který kopíruje elektronický návrh projektu v ISTA a slouží uchazečům pro snazší vyplnění návrhu projektu.

Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. 2018 a končí dnem 21. 6. 2018 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz  a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program ÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program ÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

V aktuálně vyhlášené veřejné soutěži programu ÉTA mají uchazeči možnost vyjádřit svůj zájem o produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). TA ČR vyzývá všechny zájemce, kteří podávají návrh projektu do této veřejné soutěže aby vyjádřili svůj zájem o tuto formu finančního nástroje, prostřednictvím označovacího pole v aplikaci návrhu projektu v informačním systému ISTA. ČMZRB poskytuje podporu především malým a středním podnikům. O poskytnutí prostředků z některého z finančních nástrojů rozhoduje výhradně ČMZRB, a na poskytnutí není právní nárok. Cílem této iniciativy je usnadnit financování projektů zaměřených na podporu výzkumu a vývoje z neveřejných (soukromých) zdrojů.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

TA ČR dále informuje, že nepřijme do 2. veřejné soutěže programu ÉTA takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

   1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.
    TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
   2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.  

#TACRship ÉTA 14. května v Opero - pozvání na akci k 2. VS programu

V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA dne 9. května 2018 přicházíme s novým konceptem pro komunikaci mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR)a stávajícími i budoucími řešitelskými týmy. Akce nese název #TACRship ÉTA (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora) má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže.

Program celého odpoledne začne ve 13:00 seminářem ke 2. veřejné soutěži programu ÉTA, který bude živě vysílán prostřednictvím kanálu YouTube (odkaz bude zveřejněn před zahájením vysílání na webových stránkách TA ČR). Po semináři se představí několik úspěšných projektů z 1. veřejné soutěže programu ÉTA a do panelové diskuse pozveme i zástupkyně a zástupce několika aplikačních garantů. Časový harmonogram akce dále umožní představit několik výzkumných záměrů, které k sobě hledají partnery do 2. veřejné soutěže. Ostatní hledající budou mít možnost svůj požadavek zaregistrovat a využít prostoru pro networking. Po celou dobu trvání akce budou k dispozici zaměstnankyně a zaměstnanci z TA ČR z nejrůznějších oddělení pro individuální otázky a odpovědi.

MMETA

KDY: 14. května 2018 mezi 13:00 - 17:30
KDE: coworkingové centrum Opero, Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00, Praha 1

PROGRAM:

PODPORA: Informační seminář k podávání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže
INSPIRACE: Představení některých úspěšných projektů 1. veřejné soutěže
HLEDÁNÍ: Prezentace výzkumných záměrů hledající partnery do 2. veřejné soutěže
SPOLUPRÁCE: Panel s aplikačními garanty 1. a 2. veřejné soutěže

Registrace na akci je otevřena do 9. května zde nebo do naplnění kapacity.

Hledáte-li pro svůj výzkumný záměr do 2. veřejné soutěže partnery, registrujte jej zde.

Pravidla pro účast na matchmakingových akcích pořádaných TA ČR naleznete zde.

 

 

Informace k vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

 • Na rozdíl od 1. veřejné soutěže v případě aplikačního garanta TA ČR informuje, že podnik může být aplikačním garantem pouze v případě, že bude i uchazečem projektu. Důvodem je minimalizace rizik nedovolené veřejné podpory.
 • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
 • Maximální míra podpory za projekt bude 80 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována. Důvodem je sladění maximální možné míry podpory na program s mírou podpory na projekt. Projekt bude možné v případě výzkumných organizací nebo územních samosprávných celků nadále dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA bude TA ČR pořádat v Praze informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR www.tacr.cz.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu ÉTA, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži programu ÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk