1.PP - První veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program GAMA 2, PP1: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, PP1, vyhlášené dne 24. dubna 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (6. června 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Dále předsednictvo TA ČR schválilo dne 20. června 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 32 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu GAMA 2, PP1:

Pozvánka: Seminář k 1. VS Programu GAMA 2, podprogram 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1, který se uskuteční dne 13. května 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:00 hod.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí a specifiky Programu GAMA 2, podprogram 1, s podmínkami veřejné soutěže, se způsobem hodnocení a dalšími informacemi, které jim mohou pomoci při vyplňování návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Způsobilými uchazeči v této veřejné soutěži mohou být pouze výzkumné organizace.

Na seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1 se můžete přihlásit zde.

Prezentaci TA ČR naleznete ZDE.
Videozáznam ze semináře naleznete ZDE.

Vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 1

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 24. dubna 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 (dále jen Program GAMA 2), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Program GAMA 2, podprogramu 1 (dále jen GAMA 2, PP1) je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. Předpokládáme, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky.

Cílem podprogramu 1 (dále jen PP1) je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Vlastní aplikace poznatků cílem PP1 není.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 25. 4. 2019 a končí dnem 6. 6. 2019 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR ista.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA 2, PP1 – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA 2, PP1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU GAMA 2, PP1

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace

Související dokumentace a formuláře
Všeobecné podmínky v6
Smlouva o poskytnutí podpory v6
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v5
Formulář Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant

Doplňující dokumentace
Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Struktura oborů OECD - Fields or Research and Development (FORD)
Pravidla pro publicitu projektů

Příručky
Příručka pro uchazeče
Příručka pro oponenty

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci.Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 1. veřejné soutěže Programu Gama 2, podprogramu 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, jejíž vyhlášení se plánuje na 24. dubna 2019.

Program GAMA 2, podprogram 1 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. Předpokládáme, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky.
Cílem podprogramu 1 je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je praxe. Vlastní aplikace poznatků cílem podprogramu 1 není.
Podpořena bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof-of-concept stage“). Budou podpořeny (financovány) aktivity sloužící zejména k ověření praktické využitelnosti nových výsledků VaV (doplňkový výzkum, experimentální ověřování apod.) vedoucí k návrhům nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Více informací k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1 se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 1, bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže GAMA 2, podprogram 1 je k nahlédnutí ZDE.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1, směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.