Druhá veřejná soutěž
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

2. veřejná soutěž programu Zéta

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ZÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 12. září 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 237 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 232 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 121, což znamená 51% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.
 2. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí každý hlavní příjemce přihlásí svůj projekt k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne 14. března 2018 č. 168. Formulář naleznete ZDE.
 3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program ZÉTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu zéta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, vyhlášené dne 12. 9. 2018.

Po ukončení soutěžní lhůty (25. 10. 2018) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 15. 11. 2018 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 232 návrhů projektů z celkového počtu 237 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu ZÉTA:

Dotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže ZÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) oznamuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA (dále jen "veřejná soutěž") a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemůže TA ČR zaručit, že všechny dotazy, které budou doručeny od 20. 10. 2018 prostřednictvím aplikace Helpdesk, budou zodpovězeny. Přednostně budou zodpovězeny dotazy, které nejsou v často kladených dotazech.

Tato informace se netýká problémů technického charakteru, které budou průběžně odpovídány a vyřizovány.

Telefonické ani e-mailové dotazy nebudou přijímány.

K nalezení odpovědí využijte, prosím, často kladené dotazy a dále dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

#TACRship zéta - videozáznam a prezentace z informačního semináře k 2. veřejné soutěži

Druhá akce z řady #TACRship (ship = Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora) byla Technologickou agenturou ČR (TA ČR) uspořádána v úterý 18. září 2018 v Coworkingovém centru Sněmovní 7. Cílem akce bylo informovat zúčastněné o pravidlech druhé veřejné soutěže programu ZÉTA a poskytnout motivaci a platformu pro setkávání a sdílení zkušeností za účelem podávání návrhů projektů do veřejné soutěže. Návrhy projektů je možné podávat do  25. října 2018.

 
foto: Jan Tichý

V úvodu akce přivítali hosty viceprezident SP ČR Radek Špicar a Kateřina Cidlinská z České asociace doktorandek a doktorandů. Program pokračoval informačním seminářem k 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, pod názvem Podpora.

Podpora
– videozáznam, prezentace a dotazy
Úvodní seminář k pravidlům podávání návrhů projektů do soutěže a prezentaci můžete shlédnout na kanále YouTube. Na akci byli též přítomni zaměstnanci TA ČR, kteří zodpověděli dotazy a poskytli konzultace přímo na místě. Během akce bylo možné položit dotazy online prostřednictvím aplikace sli.do.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE
Prezentaci ze semináře naleznete ZDE
Dotazy ze semináře naleznete ZDE
Fotografie z celé akce naleznete ZDE

Inspirace
Po semináři následoval blok Inspirace, ve kterém úspěšní řešitelé a řešitelky z první  veřejné soutěže programu ZÉTA sdíleli s ostatními své zkušenosti s přípravou návrhu projektu a s jeho nastartováním.

Hledání a Spolupráce
TAČRship ZÉTA byl zakončen představením několika organizací a nápadů na projekt. Tomáš Oršulák, ředitel Gymnázia Kadaň vyzval k většímu zájmu o talentované středoškoláky, neboť mnoho z nich nenalézá možnost rozvoje svého potenciálu v praxi. Za spolek Beleco vystoupila Jana Moravcová a za Meoptu - optiku Lucia Valentová. Své výzkumné záměry představila i Marie Hlušková z Paventia a partnery do 2. veřejné soutěže hledá i Lukáš Vlček z Vodohospodářského rozvoje a výstavby, a.s.

Akci doprovázely informační grafiky vztahující se k 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jako např. Příbuznost projektů podle jejich zaměřenínejčastěji spolupracující skupiny oborůpropojení spolupracujících institucínejčastěji se vyskytující slovní spojení položených na HELPdesk a obory CEP.

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 12. září 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen program ZÉTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA, kterými jsou:

 • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru
 • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 13. 9. 2018 a končí dnem 25. 10. 2018 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program ZÉTA – NÁVRH PROJEKTU“.

Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program ZÉTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

V souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže programu ZÉTA nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2014, 2015, 2016), v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst 4 písm. a) a c) a čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

#Tacrship zéta 18. září ve sněmovní 7 - pozvání na akci k 2. veřejné soutěži

V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA dne 12. září 2018 pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) další z řady matchmakingových setkání #TACRship ZÉTA (ship =Spolupráce, Hledání, Inspirace, Podpora), které má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout tak prostor pro setkání partnerů, inspiraci a informace k podání návrhů projektů do veřejné soutěže.

Ve 13:30 hod zahajujeme seminářem ke 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, který bude živě vysílán prostřednictvím kanálu YouTube (odkaz bude zveřejněn před zahájením vysílání na webových stránkách www.tacr.cz). Po semináři nabízíme možnost konzultací a individuálních otázek - odpovědí s organizátory veřejné soutěže. O svou zkušenost se dále podělí několik úspěšných projektů z 1. veřejné soutěže programu ZÉTA a v závěru akce poskytneme prostor pro představení několika výzkumných záměrů, které k sobě hledají partnery do 2. veřejné soutěže. Ostatní hledající budou mít možnost svůj požadavek zaregistrovat a využít prostoru pro networking.

 tacrshipZETA NL

KDY:  18. září 2018 mezi 13:00 - 17:30 hod
KDE:   //www.google.cz/maps/place/Sn%C4%9Bmovn%C3%AD+7/@50.0896647,14.4015247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e1ea7af759:0x2555315406ec6f05!8m2!3d50.0896647!4d14.4037134" target="_blank" data-mce-href="https://www.google.cz/maps/place/Sn%C4%9Bmovn%C3%AD+7/@50.0896647,14.4015247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e1ea7af759:0x2555315406ec6f05!8m2!3d50.0896647!4d14.4037134">Sněmovní 7, 118 00 - Malá Strana

PROGRAM:

PODPORA: Informační seminář k podávání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže
INSPIRACE: Představení některých úspěšných projektů 1. veřejné soutěže
HLEDÁNÍ: Prezentace výzkumných záměrů hledající partnery do 2. veřejné soutěže
SPOLUPRÁCENetworking

Registrace na akci je otevřena do 14. září 2018 ZDE nebo do naplnění kapacity.

Hledáte-li pro svůj výzkumný záměr do 2. veřejné soutěže partnery, registrujte jej ZDE.

Přečtete si pravidla pro účast na matchmakingových akcích pořádaných TA ČR.

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu zéta

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

 • Po vzoru 2. veřejné soutěže programu ÉTA se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi. Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci k 2. veřejné soutěži ZÉTA.
 • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields of Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.
 • Maximální částka podpory na jeden projekt se zvedne na 10 mil. Kč.
 • Náklady na subdodávky budou patřit mezi uznatelné náklady.
 • Nepřímé náklady (režie) v 2. veřejné soutěži lze vykazovat buď tzv. metodou full cost nebo tzv. metodou flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Podmínky podání elektronického návrhu projektu budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ZÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Dále TA ČR upozorňuje uchazeče o podporu v programu ZÉTA, že nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2014, 2015 a 2016.
 2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži programu ZÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk