Zajímavé projekty
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

RODOSCentrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) tvoří strategické partnerství výzkumných institucí a podniků, které určují směr rozvoje inteligentních řešení mobility v České republice. Projekt zohledňuje výzvu hledat rovnováhu mezi rostoucí potřebou lidí (se) přepravovat a souvisejícími negativními důsledky. Zkušené týmy v rámci projektu rozpracují mimo jiné Dynamický model mobility, který zahrne komplexní informace o provozu včetně emisí a energetické náročnosti.


Vědecké úsilí se rozvíjí v situaci, kdy tuzemská dopravní síť čelí náporu mobility osob i zboží, přičemž ji nelze snadno rozšiřovat. Právě proto se ukazuje jako nutným vědět, jak efektivně dopravu řídit, monitorovat a zpoplatnit. Ke složitým výpočtům bude využit výzkumný program ostravského superpočítače v centru excelence IT4Innovations.

Projekt není ovšem osamocen ani z geografického hlediska. Tvůrci si jsou totiž vědomi, že Česko se nachází na strategickém místě uprostřed Evropy, a tak je jasné, že výzkumné snahy ovlivní koordinace s okolními státy. V současné době tak například probíhá intenzivní diskuse s rakouskými kolegy o možnosti výměny dopravních dat a koordinovaného řízení dopravy ve vybraných příhraničních oblastech. Celkovou podstatu projektu nejlépe vystihují jeho pracovní balíčky.

Pracovní balíčky:

Komplexní databáze mobility osob a zboží ČR
Výstupem zde bude jedinečná databáze mobility osob a zboží v dopravní infrastruktuře České republiky, obsahující jak data ze současných systémů (například mýtné brány, snímače integrované do dopravní infrastruktury, kamerové systémy, dispečerské systémy dopravců, informační systémy logistických center a podobně), tak z inovativních zdrojů (signály GSM sítí, takzvaná plovoucí vozidla s GSM/GPRS technologiemi), jež vyplní mezery v současném sběru dat. Tato databáze bude vstupem pro dynamický model mobility.

Dynamický model mobility ČR
Díky komplexní databázi mobility vznikne dynamický model mobility, který zajistí vstupy nezbytné pro řídicí a informační systémy „nové generace“. Na jednom místě budou integrovány modely dopravní, emisní a energetický. Nové funkce poskytnou náhled na aktuální i budoucí stav dopravy. Počítá se s nástroji pro predikci a řízení dopravy, a to včetně krizových situací. Platforma modelu bude mít i rozhraní pro snadnou aplikaci v dalších systémech. Zajímavé budou také speciální mapy nahlížející na mobilitu zcela novým způsobem.

Inovativní systémy řízení dopravy
Čtvrtý projektový balíček má za náplň vyvinout inovativní systémy řízení dopravy na zastavěném území i mimo něj. Nové systémy budou využívat komplexní databázi mobility a dynamický model mobility. Současné řídicí systémy mimo zastavěná území budou adaptovány na nové výstupy z dynamického modelu mobility, systémy v zastavěných oblastech budou optimalizovány pro jednotlivé kraje, města a frekventované tahy tak, aby doprava byla co nejplynulejší, ideálně využívala kapacitu sítě a předcházela krizovým situacím.

Nové modely financování dopravní infrastruktury
Tento pracovní balíček vytvoří nové modely financování dopravní infrastruktury standardními nástroji. Výchozí tezí je, že uživatelé by měli hradit za svůj dopravní výkon plné náklady tak, aby na ně nedopláceli jiní. Různí uživatelé totiž přirozeně zatěžují infrastrukturu jinak a na řadu z nich aktuálně doplácí celá společnost. Nové modely financování budou založeny na analýzách struktury nákladů a chování skupin účastníků dopravy. Pilotní projekt ověří výkonové zpoplatnění osobních vozidel na páteřní síti České republiky.

Metody modelování a optimalizace multimodální mobility
Šestý pracovní balíček rozvine nástroje pro podporu rozhodování při operativním i strategickém plánování a řízení mobility v České republice. Nové metody modelování vezmou v potaz všechny možné vazby a vztahy ve složitých podmínkách společnosti. Na dopravní systém bude nahlíženo skrze lidského jedince, v rámci jeho aktivit a cílů. Součástí návrhu bude agentní model postavený na mikromodelování a kognitivně-behaviorálním profilu účastníka dopravy.

Vzdělávání a šíření výsledků centra
Nedílnou součástí programu centra RODOS je šíření a komunikace dosažených výsledků, stejně jako vzdělávání odborné veřejnosti, studentů, koncových uživatelů, potenciálních zákazníků a médií. Tento pracovní balíček se prolíná všemi ostatními, budou se tak na něm podílet všichni členové centra. Vedle workshopů pro koncové uživatele se uskuteční dvě mezinárodní konference. Počítá se též s transferem mladých výzkumníků mezi jednotlivými partnery, aby získali konkrétnější představu o jednotlivých oborech a mohli si vybrat ideální směřování své kariéry.

Příjemce:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / IT4Innovations prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. tel.: 597325278

Další účastníci projektu:
KVADOS, a.s., Ing. Martin Hamala, tel.: 731131411
Central European Data Agency, a.s., Jiří Jindra, tel.: 602738476
Kapsch Telematic Services spol. s r.o., Ing. Petr Sklenář, tel.: 225026301
CE-Traffic, a.s., Ing. Jiří Novobilský, tel.: 606677504
ELTODO dopravní systémy s.r.o., doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., tel.: 261345630
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Ing. Martin Pípa, tel.: 548423749
ELTODO EG, a.s., Ing. Dušan Krajčír, DiS, tel.: 261344001
CAMEA, spol. s r.o., doc. Dr. Ing. Otto Fučík, tel.: 541228874

Organizační jednotka garantující řešení:
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní, doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., tel.: 24359974
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií, doc. Ing. Pavel Zemčík, CSc., tel.: 54114121

Realizace: 2012 – 2018,
Podpora ze státního rozpočtu: 148 179 tis. Kč
Celkové uznané náklady: 211 800 tis. Kč

 
RODOS RODOS RODOS RODOS RODOS RODOS  
 

Jasně, tam jsou četné body, nebude muset přemýšlet o své zdraví. Například Diprolene krém je lokální kortikosteroid. Tento lék snížit otoky spojené s různými kožními podmínkami. Pojďme diskutovat o různé příležitosti. Co Cialis a ? V těchto minulý dnech mnozí pacienti vyhledávat přesnou frázi "" na webu. Vzpomenout, že v aspektem . Betweentimes lidí, kteří hledají opravné prostředky k vyřešení sexuální zdravotní problém. Každý, kdo trpí erektilní dysfunkce potřebovat odbornou pomoc. Několik ošetření bude zahrnovat páry terapii. Jakýkoli lék může vyvolat nežádoucí druhotný účinky. Některé nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. A konečně, online farmacii je nákladově efektivní způsob, jak získat jakýkoliv typ léků, neboť poskytuje potěšení včetně přes internet.