Gender

Logotyp Gender def (2)

Prolamováním bariér a podporou genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích se Technologická agentura ČR snaží o dosažení komplexních a excelentních znalostí, relevantních technologií a odpovědných inovací pro nové trhy a vyšší kvalitu života společnosti. 

Vycházeje z již prokázaných přístupů ve vyspělých zemích EU, kdy antidiskriminační principy zvyšují konkurenceschopnost příslušných zemí, a to když umějí rozvíjet, přilákat a udržet nejlepší talenty bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo původ, 

1.Rovnost = lidská práva
TA ČR vnímá rovný přístup a rovné šance a nediskriminační principy jako součást lidských práv a správnou cestu dnešní společnosti,

2.Diverzita týmu = konkurenční výhoda
TA ČR považuje diverzitu ve výzkumných týmech za konkurenční výhodu a vnímá svou odpovědnost za podporu genderové rovnosti a diverzity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR,

3.Rovné šance pro využití znalostí
TA ČR bude usilovat o to, aby nejlepší znalosti a zkušenosti mužů a žen byly využívány k rozvoji procesů ve výzkumu, vývoji a inovacích,

4.Rovnoměrné rozložení vlivu a povinností
TA ČR také podpoří úsilí, aby mezi ženami a muži ve výzkumu, vývoji a inovacích byla rovnoměrně rozložena moc a vliv, šance, práva i povinnosti.

Genderová politika TA ČR v českém jazyce

Genderová politika TA ČR v anglickém jazyce 

Genderová statistika za rok 2016 analyzuje data pocházející jak z lidských zdrojů kanceláře TA ČR, tak z procesu hodnocení a řešení podpořených projektů.

Genderová platová nerovnost v kanceláři TA ČR – Gender Pay Gap (GPG)
V roce 2016 spočítala TA ČR vůbec poprvé svou genderovou paltovou nerovnost ve své kanceláři. Údaje poukazují na dvě skutečnosti: Asistentské pozice byly obsazeny pouze ženami, zatímco ředitelské a vyšší pozice byly obsazeny pouze muži. Ve zbylých pozicích – na pozici referent/ka, specialist(k)a a vedoucí – nedochází k genderové paltové nerovnosti ku neprospěchu žen. Na těchto pozicích analýza ukázala negativní hodnoty, což znamená, že na nich ženy pobírají vyšší mzdu než muži. Vážený průměr GPG za rok 2016 činil v kanceláři TA ČR -4,6%.

Návrhy projektů, podpořené projekty a míra úspěšnosti mužů a žen k 30.1.2017

Další výstupy analýzy genderových dat ukazují stav všech doposud přijatých a podpořených návrhů projektů z hlediska účasti mužů a žen. Do roku 2016 se v návrhu projektu objevilo téměř 12 500 mužů a 2800 žen. Z nich bylo v projektech podpořeno téměř 3 400 mužů a 700 žen.

Na pozici hlavního uchazeče nebo uchazečky v návrzích projektů registrovala TA ČR k  30.1.2017 více než 4 400 (89%) mužů a 565 (11%) žen. Podpořeno bylo 1 134 mužů a 134 žen, což kopíruje procentuální podíl mužů a žen z návrhů projektů.  Míra úspěšnosti je v případě mužů 26%, v případě žen 24%.

Hodnotící pool a poradní orgány programů

V hodnotitelském poolu se k 30.1.2017 nacházelo na 82 % mužů a 18% žen. Nejvyváženější zastoupení mužů a žen vykazuje program BETA (40%), BETA2 (33%) a OMEGA (33%). Nejméně vyvážené jsou poradní orgány programu ALFA a EPSILON, ve kterých se nachází 6,5% resp.  7,6% žen.

Aktuality

Prezentace z diskuzního setkání z 28. 3. 2017 s názvem Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací jsou ke stažení na tomto odkaze.

Zveřejněno: 30. 3. 2017


Co bylo uděláno

✔️ TA ČR – včetně nejvyššího vedení a středního managementu – deklarovala genderovou dimenzi a rovné příležitosti mužů a žen ve VaVaI jako důležitou součást inovačního ekosystému

✔️ Nalezl se „genderový ambasador“ z řad zaměstnanců

✔️ Byla založena Platforma žen ve výzkumu a podnikání, setkává se 1/rok

✔️ Genderová statistika se stala součástí výroční zprávy 1/rok

✔️ Byla přijata genderová politika TA ČR

✔️ TA ČR se účastnila konsorcia GENDER-NET ERA-NET (pozorovatel)

✔️ Genderová agenda se dotkla širšího spektra zaměstnanců/kyň – gender otevřel dveře aktivitám pro „prolamování (jakýchkoliv) bariér“

✔️ Byla vydána příručka: Genderově sensitivní jazyk

✔️ Byla vydána příručka: Vyhodnocení genderové dimenze ve VaI

✔️ Genderová agenda TA ČR se internacionalizovala (kulaté stoly DG RTD, zájem o naše zkušenosti v zahraničí aj.)

✔️ Angažování metodičky pro gender ve VaVaI (1 úvazek) od 1.4.2017

Co se chystá

  • Implementace programu ZÉTA s explicitním zmíněním vyrovnávání příležitostí nastupující výzkumné generace – „mužů a žen“ – pro rozvoj kariérních cest
  • Pilotně: proplácená režie v programu ZÉTA se zvýší na 30% uchazečům s vyspělou úrovní organizační kultury (automaticky držitelům HR Award)
  • Zohlednění diverzity výzklumných týmů při hodnocení projektů
  • Dotaz na genderovou dimenzi v přihlášce projektů a její hodnocení: a) pokud je přítomna, jak ji hodlá tým integrovat; b) zdůvodnit případy, které konstatují, že přítomna není
  • Integrace principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI) do řemesla TA ČR
  • Genderová statistika součástí vnitřního hodnocení 1/rok
  • TA ČR partnerem v projektech H2020

•  Odpovědný výzkum a inovace
•  Genderový akční plán na VO a role poskytovatelů podpory v kulturní změně
•  Gender v obsahu výzkumu a inovací v mezinárodních projektech

ARCHIV

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese kraus@tacr.cz