Program ZÉTA

Podpora začínajících výzkumnic a výzkumníků v inovačních aktivitách a kultuře rovných příležitostí

Více informací

Statistiky, hodnocení


Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (dále jen „program“) byl schválen usnesením vlády České republiky č. 300 ze dne 7. 4. 2016.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je

 1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
 3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let.
Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2017. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně až do roku 2021 se zahajováním poskytování podpory v letech 2018 až 2022.
V letech 2024 – 2025 budou probíhat aktivity související s vyhodnocením programu po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe. Z tohoto důvodu není pro roky 2024 – 2025 uveden požadavek na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje státního rozpočtu na program ve výši 720 mil. Kč jsou na období jeho trvání rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží.
Míra podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a pro každého dalšího účastníka samostatně podle Nařízení a nepřekročí nejvyšší povolenou míru podpory určenou Nařízením.
Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů.
V souladu s Nařízením je možné poskytovat bonifikaci za splnění podmínek účinné spolupráce podle čl. 25 odst. 6 b) písm. i). Od uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů.
Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt se omezuje na 10 mil. Kč.

ODŮVODNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU

Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. V tomto případě se jedná jednak o odstranění selhání trhu, kdy je obecně nedostatečné využívání výsledků aplikovaného výzkumu v aplikační sféře. Intervence programu budou zaměřeny na reálnou spolupráci mladých výzkumných pracovnic a pracovníků při řešení konkrétních výzkumných projektů se subjekty z aplikační praxe ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. Je žádoucí, aby např. závěrečné práce v rámci vysokoškolského studia byly vypracovávány na upotřebitelná témata, jejichž závěry a výstupy je možné dále rozvíjet a uplatnit v aplikacích. Dále se však jedná i o odstranění nerovného postavení studentek a studentů či mladých výzkumných pracovnic a pracovníků, kteří jsou znevýhodnění při podávání návrhů projektů tím, že nemají odpovídající praxi, publikační a jiné výsledky jako jejich starší kolegové. Dílčí cíl programu reaguje na fakt, že v roce 2012 v ČR mezi výzkumníky pracovalo jen 27,5 % žen (při přepočtu na celé úvazky ženy představovaly jen 24,7 % výzkumníků). Zmíněná opatření adekvátně navazují na NP VaVaI, která mj. požaduje vytváření podmínek pro větší zastoupení žen ve výzkumu, zapojování vysokoškolských studentů do VaV a zvyšování uplatnění absolventů magisterských a doktorských studií v inovačních MSP. V programu jde dále zejména o:

 • motivaci v rámci vysokoškolského studia k řešení takových projektů, které jsou navázány na skutečné potřeby aplikační sféry v České republice;
 • umožnění maximálního soustředění studentek a studentů nebo mladých výzkumných pracovnic a pracovníků na jejich odbornou práci – v současnosti je častým jevem, že i diplomanti či studenti doktorského studia jsou nuceni z ekonomických důvodů vedle studia pracovat v irelevantních zaměstnáních, což v důsledku snižuje kvalitu jejich práce a studia;
 • zapojení samotných kateder či ústavů do projektů navázaných na skutečné potřeby aplikační sféry a tím postupně odstraňovaní bariér mezi aplikační sférou a výzkumnými organizacemi, což je nyní rozpoznáno jako jeden z reálných problémů (v souvislosti se selháním trhu);
 • dosažení skutečných výsledků takového výzkumu, které napomohou zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost České republiky;
 • nastavení takových podmínek pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro muže a ženy v aplikovaném výzkumu

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PODPORY

 • Řešitelský tým je nejméně čtyřčlenný (tj. tři studenti resp. mladí výzkumní pracovníci a mentor).
 • Členky a členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou.
 • Vedoucím řešitelského týmu může být pouze student nebo mladý výzkumný pracovník, který k datu ukončení soutěžní lhůty dosáhne věku nejvýše 35 let. V zadávací dokumentaci budou stanoveny podmínky zamezující diskriminaci osob pobývajících na mateřské nebo rodičovské dovolené, osob pečujících o nezletilé děti, osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, atd.
 • Členkou nebo členem řešitelského týmu mohou být pouze ti studenti nebo mladí vědečtí pracovníci, kteří k datu ukončení soutěžní lhůty dosáhli věku nejvýše 35 let. V zadávací dokumentaci k příslušné veřejné soutěži budou specifikovány podmínky zamezující diskriminaci osob pobývajících na mateřské nebo rodičovské dovolené, osob pečujících o nezletilé děti, osob, které prodělaly dlouhodobou nemoc, atd.
 • Součástí řešitelského týmu je osoba (mentorka nebo mentor) starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a nebo aplikační sféry.
 • Příjemci budou povinni prokázat spolupráci v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace, a to dle specifikace v zadávací dokumentaci.