Program TREND, PP2: Oznámení termínu vyhlášení 2. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných
a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují
na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory
ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobně bude tato podmínka uvedena v Zadávací dokumentaci.

Jedná se o pilotní veřejnou soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s TA ČR. Ve 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogramu
2 – Nováčci bude rozděleno 120 mil. Kč. Předpokládá se tedy podpoření 15 – 20 návrhů projektů vzhledem k očekávané průměrné podpoře 6-8 mil. Kč na projekt.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační seminář. Termín
a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR. 

Tabulka s předběžnými parametry 2. veřejné soutěže Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci je k nahlédnutí ZDE

Více informací k 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno
v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

Do 2. veřejné soutěže Programu TREND není možné přijmout takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku a tím nedodrží povinnost dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
    a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena. TA ČR provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tzn. za roky 2016, 2017 a 2018.
  2. splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 1 odst. 4 písm. a) a c) a v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu TREND, podprogram 2 – Nováčci směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk
pro uchazeče a příjemce podpory, na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/