Certifikované metodiky

V této rubrice jsou zveřejňovány certifikované metodiky, které jsou výsledky projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, zejména v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54. Tyto certifikované metodiky jsou příslušným orgánem státní správy schváleny a doporučeny k využití v praxi.

Důvodem pro zveřejnění těchto certifikovaných metodik je usnadnit přístup zájemcům o informace obsažené v těchto metodikách. Každý, kdo užije certifikovanou metodiku, by měl mít jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné a opakovatelné a že konkrétní postup je regulován nebo doporučován státem a jeho orgány, případně mezinárodními úmluvami.

TA ČR postupuje v souladu s doporučením RVVI k certifikovaným metodikám a ve snaze podpořit širší využití těchto metodik v praxi.

Certifikované metodiky schválené orgány státní správy jsou doporučeny k využití v praxi. Certifikované metodiky by tak měly být využity v praxi k zamýšlenému účelu, jako celek a vždy s uvedením autora/autorů a vlastníka.

Orgán odpovědný za schválení certifikované metodikyNázev metodikyAutor (organizace)V rámci projektu
MDKvantifikace externalit z dopravyUK v Praze – Centrum pro otázky životního prostředíTB0100MD020
MMRNávrh metodiky pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnostiÚRS PRAHA, a.s.TB010MMR023
MŽPMetodika analýzy ekonomického efektu hospodářských způsobůFakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v PrazeTB010MZP050
MDMetodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR.ČVUT, INTENSTB0100MD073
CBUZhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologiíFITE a.s.TB010CBU001
CBUPredikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynuVysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaTB010CBU003
MDKoncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republikyČVUT, Fakulta dopravníTB010MD074
MMRSpolupráce vedení obcí a měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatelPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MMR024
MMRPrevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcíVÚMOP, v.v.i.TB010MMR027
MMRMetodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj územíPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MMR028
MZPMetodika hodnocení dopadů politik ochrany životního prostředíPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MZP055
MZPMetodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro předškolní, mladší školní věk, starší školní věk a dospělé.Technická Univerzita v LiberciTB010MZP056
MDMetodika měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlechČeskoslovenský Lloyd, spol. s r.o.TB0300MD010
MZPAnalýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdrojeSweco Hydroprojekt a.s.TB010MZP066
MZPMetodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných haváriíTLP, spol. s r.o.TB010MZP059
MZPEnvironmentální rizika provozu malých vodních elektráren ve vazbě na poproudovou migraci ryb a nápravná řešeníVýzkumný ústav vodohospodářský T.G. MasarykaTB010MZP065
MDMetodika koncepčního rozvoje poskytování dopravních informací v ČRČVUT, INTENS a VARS BRNO a.s.TB0100MD011
MDMetodika kvantifikace externalit z dopravyUK, CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍTB010MD017
MDSpecifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujíchVŠB-TUO – Fakulta elektrotechniky a informatikyTB0500MD011
TA ČRMetodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politikyTA ČRTD03000258
CENIA, česká informační agentura životního prostředí  Metodika tvorby kontextových scénářů pro oblast životního prostředí Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí   TD020071