Certifikované metodiky

V této rubrice jsou zveřejňovány certifikované metodiky, které jsou výsledky projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, zejména v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54 a programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, schváleném usnesením vlády ze dne 30.7.2019 č. 564. Tyto certifikované metodiky jsou příslušným orgánem státní správy schváleny a doporučeny k využití
v praxi.

Pořadové čísloOrgán odpovědný za schválení certifikované metodikyNázev metodikyAutor (organizace)Číslo projektuRok vzniku
1ČBUStanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor (tunely a pod.) a důlních děl VŠB-TUOTITSCBU7012019
2ČBUStanovení postupu zjišťování koncentrací CO a NOx produkovaných vznětovými motory do podzemních prostor (tunely) nebo důlních děl VŠB-TUO
TITSCBU701
2019
3SUJBStanovení poměru mezi volnou a vázanou frakcí krátkodobých produktů přeměny radonu SÚJCHBO, v.v.i.,TITSSUJB7022020
4MŽPMetodika druhové ochrany hub Masarykova univerzitaTITBMZP7102020
5MŽPMetodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.TITSMZP7012020
6MZVVýkaznictví oficiální rozvojové pomoci za využití aplikace ODAstat.czVysoká škola ekonomická v PrazeTITAMZV7032020
7MZVMetodika pro využití nových postupů statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomociVysoká škola ekonomická v PrazeTITAMZV7032020
8ČUZKMetodika postupu tvorby troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS při optimálním využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z modelu numerické předpovědi počasíVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.TITSCUZK7032020
9MMRMetodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavběČeské vysoké učení technické v PrazeTIRBMMR8232021
10UPVMetodika vytvoření a správy agregované datové základny multilinguálních informačních zdrojů průmyslových práv resortuSTEM/MARK, a.s.TIRBUPV8102021
11ČUZKVytvoření postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrůVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.TITSCUZK704_12022
12ČUZKVytvoření metodiky stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetryVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.TITSCUZK704_22022
13ČUZKVytvoření postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychlení se zavedením všech (vč. nedávno zjištěných) oprav z vlivu přístrojů resp. lokálního vlivu okolního prostředíVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.TITSCUZK704_32022
14MŽPMetodika pro environmentální kompetence dětíBEZK, z.s.TITSMZP804_22021
15MMRMetodika komparace vzájemné konkurenceschopnosti přeshraničních regionůUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemTITSMMR8212021
16MMRMetodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcíZápadočeská univerzita v PlzniTITSMMR7022021
Pořadové čísloOrgán odpovědný za schválení certifikované metodikyNázev metodikyAutor (organizace)Číslo projektuRok vzniku
1MDKvantifikace externalit z dopravyUK v Praze – Centrum pro otázky životního prostředíTB0100MD0202013
2MMRNávrh metodiky pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnostiÚRS PRAHA, a.s.TB010MMR0232013
3MŽPMetodika analýzy ekonomického efektu hospodářských způsobůFakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v PrazeTB010MZP0502014
4MDMetodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR.ČVUT, INTENSTB0100MD0732013
5CBUZhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologiíFITE a.s.TB010CBU0012013
6CBUPredikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynuVysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaTB010CBU0032013
7MDKoncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republikyČVUT, Fakulta dopravníTB010MD0742013
8MMRSpolupráce vedení obcí a měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatelPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MMR0242015
9MMRPrevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcíVÚMOP, v.v.i.TB010MMR0272015
10MMRMetodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj územíPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MMR0282013
11MZPMetodika hodnocení dopadů politik ochrany životního prostředíPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MZP0552013
12MZPMetodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro předškolní, mladší školní věk, starší školní věk a dospělé.Technická Univerzita v LiberciTB010MZP0562013
13MDMetodika měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlechČeskoslovenský Lloyd, spol. s r.o.TB0300MD0102015
14MZPAnalýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdrojeSweco Hydroprojekt a.s.TB010MZP0662015
15MZPMetodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných haváriíTLP, spol. s r.o.TB010MZP0592015
16MZPEnvironmentální rizika provozu malých vodních elektráren ve vazbě na poproudovou migraci ryb a nápravná řešeníVýzkumný ústav vodohospodářský T.G. MasarykaTB010MZP0652014
17MDMetodika koncepčního rozvoje poskytování dopravních informací v ČRČVUT, INTENS a VARS BRNO a.s.TB0100MD0112013
18MDMetodika kvantifikace externalit z dopravyUK, CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍTB010MD0172013
19MDSpecifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujíchVŠB-TUO – Fakulta elektrotechniky a informatikyTB0500MD0112016
20TA ČRMetodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politikyTA ČRTD030002582018
21CENIA, česká informační agentura životního prostředí  Metodika tvorby kontextových scénářů pro oblast životního prostředí Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí   TD0200712019
22MVMetodika pro publikování prostorových informací ve formě otevřených datZápadočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných vědTB0500MV0032016