Certifikované metodiky

V této rubrice jsou zveřejňovány certifikované metodiky, které jsou výsledky projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, zejména v rámci programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54 a programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, schváleném usnesením vlády ze dne 30.7.2019 č. 564. Tyto certifikované metodiky jsou příslušným orgánem státní správy schváleny a doporučeny k využití v praxi.

Důvodem pro zveřejnění těchto certifikovaných metodik je usnadnit přístup zájemcům o informace obsažené v těchto metodikách. Každý, kdo užije certifikovanou metodiku, by měl mít jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné a opakovatelné a že konkrétní postup je regulován nebo doporučován státem a jeho orgány, případně mezinárodními úmluvami.

TA ČR postupuje v souladu s doporučením RVVI k certifikovaným metodikám a ve snaze podpořit širší využití těchto metodik v praxi.
Certifikované metodiky schválené orgány státní správy jsou doporučeny k využití v praxi. Certifikované metodiky by tak měly být využity v praxi k zamýšlenému účelu, jako celek a vždy s uvedením autora/autorů a vlastníka.

Pořadové čísloOrgán odpovědný za schválení certifikované metodikyNázev metodikyAutor (organizace)Číslo projektuRok vzniku
1ČBUStanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor (tunely a pod.) a důlních dělVŠB-TUOTITSCBU701-12019
2ČBUStanovení postupu zjišťování koncentrací CO a NOx produkovaných vznětovými motory do podzemních prostor (tunely) nebo důlních děl – výsledek 4VŠB-TUOTITSCBU701-42019
3SUJBStanovení poměru mezi volnou a vázanou frakcí krátkodobých produktů přeměny radonuSÚJCHBO, v.v.i.,TITSSUJB7022020
4MŽPMetodika druhové ochrany hubMasarykova univerzitaTITBMZP7102020
5MŽPMetodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vodyVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.TITSMZP7012020
6MZVVýkaznictví oficiální rozvojové pomoci za využití aplikace ODAstat.czVysoká škola ekonomická v PrazeTITAMZV7032020
7ČUZKMetodika postupu tvorby troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS při optimálním využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z modelu numerické předpovědi počasVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.TITSCUZK7032020
8MMRMetodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavběČeské vysoké učení technické v PrazeTIRBMMR8232021
9UPVMetodika vytvoření a správy agregované datové základny multilinguálních informačních zdrojů průmyslových práv resortuSTEM/MARK, a.s.TIRBUPV8102021
10ČUZKMetodika postupu měření a zpracování pro přesné určení vertikálního gradientu
tíhového zrychlení na absolutních tíhových bodech pomocí relativních gravimetrů
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.TITSCUZK704_12022
11ČUZKMetodika pro stanovení sezónních změn tíhového zrychlení na vybraných absolutních tíhových bodech pomocí opakovaných měření absolutními gravimetryVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografickýTITSCUZK704_22022
12ČUZKMetodika postupu jednotného zpracování absolutních měření tíhového zrychleníVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografickýTITSCUZK704_32022
13MŽPMetodika pro hodnocení environmentální gramotnosti žákůBEZK, z.s.TITSMZP804_22021
14MMRMetodika komparace vzájemné konkurenceschopnosti přeshraničních regionů-výsledek 3Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemTITSMMR8212021
15MMRMetodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcíZápadočeská univerzita v PlznTITSMMR7022021
16ČBÚCertifikovaná metodika pro stanovení míry ohrožení stability likvidovaných HDD během zatápění v KDPTITSCBU9082022
17MDMetodika pro standardizaci výcviku a dozoru ARFFČeské vysoké učení technické v PrazeTIRAMD9052022
18ČBÚMetodika pro posuzování rozsahu a obsahu
geotechnického průzkumu, projektové dokumentace, geotechnického
monitoringu a zajištění bezpečného provádění podzemních staveb pomocí
plnoprofilových tunelovacích strojů
3G Consulting Engineers s.r.o.TITVCBU9132022
19MPOCertifikovaná metodika tvorby regionálních (krajských)
surovinových koncepcí
Česká geologická službaTITSMPO9092022
20MMRMetodika řešení komplexních projektů revitalizace
obytných celků sídlištního typu
České vysoké učení technické v PrazeTIRSMMR9162022
21MŽPMetodika minimalizace vlivu přípravků na ochranu rostlin na necílové organismy a regulace jejich používání v zemědělstvíMendelova univerzita v Brně + Výzkumný ústav organických syntéz a.s.TITSMZP8332022
22MDMetodika pro certifikaci lokalizačních systémů na bázi GNSSUniverzita Pardubice, GNSS Centre of Excellence, z .s. p. o., Výzkumný Ústav Železniční, a.s. a AŽD Praha s.r.o.TIRSMD7072023
23ČSÚCertifikovaná metodika k implementaci odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetřeníTechnická univerzita v LiberciTITACSU0252022
24MVMetodika ke standardizaci výměnného formátu CAMLightComp v.o.s.TITBMV8012020
25MPOMetodika hodnocení využívání vody na úrovni podnikůENVI-PUR, s.r.o.TITOMPO9412021
26MPOMetodika pro stanovení strategického navrhování efektivního využití podzemních prostor dolu po útlumu; navrhování efektiv. využití dolu po útlumu těžby k uložení energie v období jejího přebytku; pro posouzení využívání geotermální energie z důlních vodTechnická univerzita OstravaTIRSMPO9062022
27MMRUkazatele rozvoje venkovaPROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TITBMMR103_12024
28MMRHodnocení image venkovaPROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TITBMMR103_22024
29MZPMetodika hodnocení vlivu vysychání toků na biodiverzitu tekoucích vod pro cílené navrhování zásahů a opatření k omezení negativních dopadů vysychání toků na biodiverzituMasarykova univerzitaTITSMZP7032022
30MZPAktualizace a „recertifikace“ stávající „Metodiky pro identifikaci a odhad podílu zdrojů znečištění ovzdušíČeský hydrometeorologický ústavTITSMZP7042022
31SSHRMetodika hodnocení dlouhodobé skladovatelnosti směsí ropVysoká škola chemicko-technologická v PrazeTITSSSHR922_12024
32SSHRMetodika pro nákup ropy dle požadovaných vlastnostíVysoká škola chemicko-technologická v PrazeTITSSSHR922_22024
33SSHRMetodika predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladováníVysoká škola chemicko-technologická v PrazeTITSSSHR9442024
34SUJBMetodika pro nezávislou prověrku radioterapie mozku v České republice.Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.TITSSUJB9102023
35SUJBMetodika pro nezávislou prověrku radioterapie hlavy a krku v České republiceStátní ústav radiační ochrany, v. v. i.TITSSUJB9102023
36MMRMetodika vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánuMendelova univerzita v Brně + Výzkumný ústav organických syntéz a.s.TITBMMR8052023
37MMRMetodika hodnocení rozvojového potenciálu obcí a regionůČeské vysoké učení technické v PrazeTITSMMR9262023
38MSMTDobrá praxe naplňování administrativních činností základních školJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchTIRSMSMT9352023
39MZPMetodika pro stanovení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpaduVysoké učení technické v BrněTIRSMZP7192022
40MZPMetodika pro provádění dlouhodobé prognózy produkce odpadů v ČR včetně revize prognózyVysoké učení technické v BrněTIRSMZP7192022
Pořadové čísloOrgán odpovědný za schválení certifikované metodikyNázev metodikyAutor (organizace)Číslo projektuRok vzniku
1MDKvantifikace externalit z dopravyUK v Praze – Centrum pro otázky životního prostředíTB0100MD0202013
2MMRNávrh metodiky pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnostiÚRS PRAHA, a.s.TB010MMR0232013
3MŽPMetodika analýzy ekonomického efektu hospodářských způsobůFakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v PrazeTB010MZP0502014
4MDMetodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR.ČVUT, INTENSTB0100MD0732013
5CBUZhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologiíFITE a.s.TB010CBU0012013
6CBUPredikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynuVysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaTB010CBU0032013
7MDKoncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republikyČVUT, Fakulta dopravníTB010MD0742013
8MMRSpolupráce vedení obcí a měst s místně koncentrovanými zájmovými skupinami obyvatelPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MMR0242015
9MMRPrevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcíVÚMOP, v.v.i.TB010MMR0272015
10MMRMetodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj územíPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MMR0282013
11MZPMetodika hodnocení dopadů politik ochrany životního prostředíPROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.TB010MZP0552013
12MZPMetodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro předškolní, mladší školní věk, starší školní věk a dospělé.Technická Univerzita v LiberciTB010MZP0562013
13MDMetodika měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlechČeskoslovenský Lloyd, spol. s r.o.TB0300MD0102015
14MZPAnalýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdrojeSweco Hydroprojekt a.s.TB010MZP0662015
15MZPMetodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných haváriíTLP, spol. s r.o.TB010MZP0592015
16MZPEnvironmentální rizika provozu malých vodních elektráren ve vazbě na poproudovou migraci ryb a nápravná řešeníVýzkumný ústav vodohospodářský T.G. MasarykaTB010MZP0652014
17MDMetodika koncepčního rozvoje poskytování dopravních informací v ČRČVUT, INTENS a VARS BRNO a.s.TB0100MD0112013
18MDMetodika kvantifikace externalit z dopravyUK, CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍTB010MD0172013
19MDSpecifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujíchVŠB-TUO – Fakulta elektrotechniky a informatikyTB0500MD0112016
20TA ČRMetodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politikyTA ČRTD030002582018
21CENIA, česká informační agentura životního prostředíMetodika tvorby kontextových scénářů pro oblast životního prostředíUniverzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředíTD0200712019
22MVMetodika pro publikování prostorových informací ve formě otevřených datZápadočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných vědTB0500MV0032016