Povinná publicita projektů podpořených Technologickou agenturou ČR

Pravidla povinné publicity TA ČR (dále jen Pravidla) stanovují příjemcům podpory povinnosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků
a výstupů (dále jen Výstupy) podpořených Technologickou agenturou České republiky (dále jen TA ČR). 

Každý příjemce podpory a další účastníci (dále jen Příjemci) podílející se na řešení projektu podpořeného TA ČR jsou povinni informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Při naplňování povinné publicity prosím věnujte zvláštní pozornost,o jaký typ nástroje finanční podpory se jedná. Následující nástroje vyžadují odlišný typ publicity vzhledem k různým druhům jejich financování či nastavení:

Příjemci jsou povinni informovat veřejnost o tom, že projekt, resp. jeho výstupy a výsledky (všechny typy), jsou spolufinancovány z prostředků TA ČR dvěma možnými způsoby:

Příjemci jsou povinni informovat veřejnost o tom, že projekt, resp. jeho výstupy a výsledky (všechny typy), jsou financovány z prostředků TA ČR dvěma možnými způsoby:

 • Slovním vyjádřením s logem
   „Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.“+ Logo TA ČR použité v souladu s grafickým manuálem
 • Použitím logolinku v souladu s grafickým manuálem TA ČR
  V případě podpory z Programu BETA2 platí obdobná pravidla jako u ostatních programů. Navíc jsou řešitelé povinni uvádět i logo rezortu, jakožto konečného uživatele výsledku projektu. Pokud chce řešitel prezentovat výstupy projektu podpořeného v rámci Programu BETA2 nebo projekt samotný (po dobu realizace i po jejím ukončení), potřebuje mít udělený písemný souhlas TA ČR. Ten je možné získat v rámci komunikace v informačním systému (ISRB2) u konkrétního projektu. Souhlas není potřeba u výstupů, které jsou součástí zadaného projektu (např. konference, workshop, aj.).

TITULNÍ STRANA:
• v záhlaví je uveden logotyp TA ČR společně s názvem Programu BETA2 a logo resortu (konečného uživatele výsledků)
• název výsledku/výstupu projektu
• základní údaje o projektu: název projektu, číslo projektu, řešitel, doba řešení, důvěrnost a dostupnost

POSLEDNÍ STRANA:
• v záhlaví je uveden logotyp TA ČR společně s názvem Programu BETA2 a logo resortu (konečného uživatele výsledků)
• logo řešitele

DRUHÁ STRANA
• v záhlaví je uveden logotyp TA ČR společně s názvem Programu BETA2 a logo resortu (konečného uživatele výsledků)
• informace o autorském týmu řešitele a logo řešitele
• další informace o projektu
• název výsledku/ výstupu projektu
• v dolní části je uvedeno logo TA ČR a text o Programu BETA2: „Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016 a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Poskytovatelem finančních prostředků je Technologická agentura ČR.“
• v zápatí je uveden název a kód projektu a poslední revize dokumentu

TŘETÍ A DALŠÍ STRANY
• v záhlaví je uveden logotyp TA ČR společně s názvem Programu BETA2 a logo resortu (konečného uživatele výsledků)
• vlastní obsah výstupu projektu
• v zápatí je uveden název a kód projektu a poslední revize dokumentu

Příjemci jsou povinni informovat veřejnost o tom, že projekt, resp. jeho výstupy a výsledky (všechny typy), jsou financovány s podporou TA ČR a příslušného ministerstva dvěma možnými způsoby:

 • Slovním vyjádřením s logem
  V případě programů TREND, Prostředí pro život, Prostředí pro život 2 a DOPRAVA 2030 použijte:
  „Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.“
  „Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu
  Prostředí pro život.“
  „Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu
  Prostředí pro život 2.“
  „Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.“
  + Logo TA ČR použité v souladu s grafickým manuálem
 • Použitím logolinku v souladu s grafickým manuálem TA ČR

Projekty podpořené v Programu KAPPA se řídí speciálními pravidly, které jsou dány Fondy EHP a Norska.

Příjemci, kteří uspěli se svým projektovým konsorciem v mezinárodní výzvě, jsou povinni informovat veřejnost o tom, že projekt, resp. jeho výstupy (všechny typy), jsou spolufinancovány se státní podporou prostřednictvím TA ČR a daného ERA-NET Cofundu/Evropského Partnerství. Tito řešitelé jsou povinni dodržovat pravidla pro publicitu TA ČR i pravidla pro publicitu daného ERA-NET Cofundu/Evropského Partnerství (dohledatelné na webové stránce daného ERA-NET Cofundu/Evropského Partnerství).

Pravidla publicity se u jednotlivých výzev liší, proto je nutné si tato pravidla vyhledat na webové stránce konkrétního ERA-NET Cofundu/Evropského Partnerství.

Příjemce je povinen dodržovat podmínky vizuální identity a pravidel publicity TA ČR a zároveň pravidla publicity a podmínky vizuální identity stanovené v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 dostupný na webu www.planobnovycr.cz/ke-stazeni. Níže naleznete souhrn pravidel povinné publicity projektů podpořených z Národního plánu obnovy. 

1. Prostřednictvím všech informačních a komunikačních nástrojů či kanálů dává příjemce najevo podporu projektu z prostředků EU Recovery and Resilience Facility (RRF) a Technologické agentury ČR tím, že zobrazuje znak EU (konkrétně logo NextGenerationEU) společně s logem TA ČR a zároveň slovním vyjádřením.

 • Znak EU (logo NextGenerationEU) je viditelný, zcela čitelný, samostatný, není upravený, není překrytý přidáním dalších vizuálních značek nebo textu.


 • Pokud je znak EU (logo NextGenerationEU) zobrazen ve spojení s jiným logem, má znak EU nejméně stejnou velikost (měřeno na výšku nebo šířku) jako největší z těchto dalších použitých log a musí mít obdobné viditelné umístění.
 • V případě slovního vyjádření je projekt nebo jeho výsledek opatřen textem, ze kterého je zřejmé, že projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR z prostředků Národního plánu obnovy, např.:
  “Tento projekt/Projekt Název projektu je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Název programu. Tento projekt/výsledek byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. “

2. Příjemce má na internetové stránce (tj. buďto web příjemce nebo web projektu) zveřejněný  stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a je zdůrazněno, že projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu XY z finančních prostředků EU v rámci Národního plánu obnovy (Nástroje pro uživení a odolnost / Recovery and Resilience Facility).

Příjemci podpory mají k dispozici generátor povinné publicity dostupný na webu MMR pod tímto odkazem.

Charakter publicity závisí na typu jednotlivých výsledků a výstupů konkrétního projektu. 

Publicitou se rozumí offline i online propagace prostřednictvím jakýchkoliv propagačních kanálů či s využitím jakýchkoliv marketingových nosičů, které obsahují informace o podpořeném projektu či jeho výstupech. Stejně tak platí pro každého příjemce podpory a další účastníky podílející se na řešení projektu povinnost informovat v rámci prezentace daného projektu
v hromadných sdělovacích prostředcích o tom, že projekt byl realizován za finanční podpory TA ČR.

Níže uvádíme možné způsoby informování o podpoře z prostředků TA ČR na jednotlivých druzích Výstupů podporovaných v programech
TA ČR. Nejsou zde uvedeny dílčí výstupy projektu, jako zpracovaná rešerše, protokoly z laboratorních zkoušek či protokol o zkouškách nebo zpracované výsledky šetření.

Pokud je Výstupem projektu udělený patent, není z pochopitelných důvodů možné uvádět logo TA ČR přímo na patentové listině či žádosti o udělení patentu. Nicméně, informace o obdržené podpoře by měla být uvedena v materiálech, ve kterých se o předmětu patentu hovoří, tedy např. na propagačních materiálech typu brožury, letáky, plakáty, rollupy atd. Informace o podpoře TA ČR a programu, ze kterého byl financován, musí být viditelně uvedena také v článcích či prezentacích týkajících se předmětu patentu. Dále doporučujeme informaci o podpoře včetně loga nebo logolinku TA ČR uvést podle možností i na samotný fyzický výsledek, a to např. polepkou.

Pokud je Výstupem projektu poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp či funkční vzorek, uvádí se informace o podpoře včetně loga nebo logolinku TA ČR  v materiálech, ve kterých se o těchto Výstupech hovoří, a to jak tištěných, tak i v elektronických (s hypertextovým propojením na stránky www.tacr.cz). Informace musí být viditelná a text čitelný. Dále doporučujeme informaci o podpoře včetně loga nebo logolinku TA ČR uvést podle možností i na samotný fyzický výsledek, a to např. polepkou.

Pokud jsou Výstupem projektu certifikované metodiky a postupy, vč. specializovaných map  s odborným obsahem, uvádí se viditelná informace o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR na druhé straně titulní strany materiálu v tištěné podobě. Pokud budou výstupem projektu mapy v elektronické podobě, využijí se pravidla uvedená u výsledku typu R – software. Informace musí být viditelná a text čitelný.

 V tomto případě se informace o finanční podpoře TA ČR uvede viditelně na rubu titulní strany  materiálu s Výstupy v tištěné podobě (tj. na straně, kde je uvedeno impresum a ISBN).  Informace musí být viditelná a text čitelný.

Pokud je Výstupem projektu software, musí být informace o podpoře (nejlépe logotyp TA ČR) uvedena vždy při spuštění příslušného programu. Logotyp také může být umístěn na samotném nosiči či na jeho obalu. Informace musí být viditelná  a případný text čitelný.

Vzhledem k tomu, že se u tohoto Výstupu vždy jedná o výzkumnou zprávu s utajovaným obsahem, která je ze své povahy určená pouze omezenému okruhu adresátů, není umístění informace o spolufinancování povinné.

Při tvorbě propagačních materiálů postupujte prosím v souladu s Grafickým manuálem TA ČR a s Pravidly povinné publicity. Kdykoliv to bude možné, uvádějte u akademických výsledků kód projektu (např. odborný článek apod.).

Jak postupovat při tvorbě propagačních materiálů:

Informace o podpoře TA ČR musí být uvedena včetně názvu programu TA ČR v závislosti na koncepci článku v rámci textu. Je-li to možné, jsou informace týkající se poskytovatele propojeny hypertextovým odkazem s webovou stránkou www.tacr.cz.

Informace o podpoře TA ČR musí být uvedena v rámci textu zprávy, ideálně v prvním odstavci. V případě, že je projekt či Výstup podpořený výhradně z prostředků TA ČR, musí být na tiskové zprávě umístěno také logo nebo logolink TA ČR. Zároveň je třeba zaslat tiskovou zprávu před jejím zveřejněním na e-mailovou adresu pr@tacr.cz. Kancelář TA ČR zprávu autorizuje a případně doplní citaci svého zástupce.

Pokud jsou Výstupem projektu publikace či sborníky, uvádí se viditelná informace o tom, že projekt byl realizován za finanční podpory TA ČR, na rubu titulní strany společně s logem nebo pomocí logolinku. V případě zásadního narušení designu či estetického charakteru titulní strany publikace je možné informace o spolufinancování umístit na stranu následující nebo na zadní stranu obálky publikace.

V případě, že je projekt či jeho Výstup prezentován na sociálních sítích, je třeba příspěvky označovat hastagy #podporenoTACR, #programNÁZEVPROGRAMU(musí být použit název programu, v rámci kterého je projekt financován, v kapitálkách) a zároveň označit Technologickou agenturu ČR

Označení TA ČR pro jednotlivé sítě:

 • @tacr.cz
 • @TACR_cz
 • Technologická agentura České republiky
 • @tacr_official
 • @TechnologickaagenturaCRPraha

Jestliže je projekt či jeho Výstup prezentován prostřednictvím videa nebo jiných multimediálních kanálů, užijte vhodně na začátku nebo na konci videa logolink nebo logo TA ČR se slovním vyjádřením o podpoře TA ČR v souladu s Pravidly povinné publicity.

V případě prezentace pomocí jiných komunikačních kanálů, které jste výše nenalezli, uveďte vhodným způsobem informaci o finanční spoluúčasti TA ČR. Pokud si nejste jistí, jak tuto informaci uvést, nebo potřebujete jakoukoliv pomoc s prezentací projektu a jeho výsledků, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu pr@tacr.cz.

Je třeba uchovat doklady o tom, že povinná publicita byla dodržena (tj. archivujte brožury, dokumenty, prezentace, fotodokumentaci atd.) a to po dobu trvání projektu.