Mezinárodní spolupráce

Jednou z hlavních činností, kterou TA ČR zabezpečuje, je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí.

V rámci mezinárodní bilaterální spolupráce podepsala TA ČR v září 2010 Memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací mezi TA ČR a National Science Council (NSC – Národní vědeckou radou; nyní Ministry of Science and Technology) Čínské republiky, (Taiwanu). Memorandum je jedním ze stimulů pro rozvoj vzájemné technologické spolupráce a informační výměny mezi oběma zeměmi.

Dále bylo dosaženo dohody o zahájení spolupráce mezi TA ČR a Japonskou agenturou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), nejvýznamnější institucí financující aplikovaný výzkum a vývoj zejména v oblastech využívání energetických, environmentálních a průmyslových technologií v Japonsku. V říjnu 2012 uzavřela TA ČR obdobnou dohodu s Korea Energy Agency (dříve New and Renewable Energy Center of Korea Energy Management Corporation), v roce 2014 následovala dohoda s KITECH (Korea Institute for Industrial Technology) a konečně v prosinci 2015 byla uzavřena dvě memoranda o porozumění s korejskými partnery KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology) a KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) – tyto dohody dávají rámec budoucí spolupráci při společné podpoře projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Již dříve byla obdobná spolupráce navázána s partnery z Vietnamu (SATI), Nigérie (NASENI), Thajska (NRCT). Během roku 2015 byla dále uzavřena série dohod s partnery z čínských provincií (Zhejiang, Jiangsu, Sichuan), které umožnili vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-čínskou spolupráci.

Specifickou oblastí mezinárodní spolupráce TA ČR je spolupráce s agenturami ze zemí V4. Tato spolupráce se týká především výměny know-how a osvědčených dobrých praxí při podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

TA ČR má zájem o spolupráci s agenturami a institucemi rozvíjejícími mezinárodní spolupráci po celém světě za účelem navazování kontaktů, určení vzájemných priorit, výměny know-how a podpory společných projektů aplikovaného výzkumu k zajištění rozvoje inovací a konkurenceschopnosti partnerů. TA ČR rovněž rozvíjí kontakty a spolupráci se zastupitelskými úřady cizích států v ČR v kooperaci s MZV a českými zastupitelskými úřady v zahraničí za účelem prohloubení informovanosti o aktivitách a programech TAČR a situaci v oblasti aplikovaného výzkumu, vědeckého rozvoje a inovací v ČR.

Významnou součástí mezinárodní spolupráce je rozvoj partnerských vztahů a využívání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci Evropské sítě inovačních agentur TAFTIE. Technologická agentura ČR se v minulosti zapojila také do twinningového (partnerského) programu PCP, který byl organizován iniciativou INNO-Partnering Forum – pro lepší podporu inovací zaměřených na malé a střední podniky. Tato iniciativa byla složena z vedoucí evropských inovačních agentur, mezi které patří VINNOVA (Švédsko), TEKES (Finsko), Technology Strategy Board (VB), FFG (Rakousko) aj.