Mezinárodní spolupráce

Jednou z činností, kterou TA ČR zabezpečuje, je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací a spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí.

TA ČR má zájem o spolupráci s agenturami a institucemi rozvíjejícími mezinárodní spolupráci po celém světě za účelem navazování kontaktů, určení vzájemných priorit, výměny know-how a podpory společných projektů aplikovaného výzkumu k zajištění rozvoje inovací a konkurenceschopnosti partnerů. 

Technologická agentura ČR rovněž rozvíjí kontakty a spolupráci se zastupitelskými úřady cizích států v ČR v kooperaci s MZV, českými zastupitelskými úřady v zahraničí a dalšími resorty a zájmovými organizacemi za účelem prohloubení informovanosti o aktivitách, o programech TA ČR a o situaci v oblasti aplikovaného výzkumu, vědeckého rozvoje a inovací v ČR.

Seznam aktuálních výzev naleznete pod záložkou Programy a soutěže

Aktivity mezinárodní spolupráce TA ČR se dělí na následující oblasti:.  

Program DELTA 2

Program DELTA 2 se zaměřuje na dvoustrannou mezinárodní spolupráci mezi výzkumnými týmy v ČR a zahraničí a umožňuje finanční podporu takových projektů v období 2020-2025. Program slouží na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám nebo k jejich podstatnému zdokonalení. Delta se orientuje na spolupráci s partnery převážně ze zemí mimo EU (Asie, Jižní a Severní Amerika), přičemž pro získání grantu musí být projekty podpořeny současně českou (TA ČR) i zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané lokalitě). Seznam zahraničních organizací zapojených do dané veřejné soutěže programu DELTA 2 bývá zveřejněn vždy zhruba tři měsíce před jejím vyhlášením. Program je určen na řešení projektů ve všech tématech výzkumu, vývoje a inovací. Vyhlášení poslední veřejné soutěže se předpokládá v roce 2023. Celková alokace programu činí 1,2 mld. Kč s maximální intenzitou podpory 74 % uznatelných nákladů projektů. 

Program KAPPA

Program KAPPA je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a je historicky prvním programem TA ČR, který není financován z národních zdrojů. Program je zaměřen na financování bilaterální, případně multilaterální spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Konkrétně se zaměřuje na propojení výzkumných organizací s odběrateli výstupů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni). Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Pro dosažení tohoto cíle program podporuje budování kapacit včetně podpory malých a středních podniků (MSP), společenských věd, humanitních věd a výzkumu umění nebo účasti výzkumných pracovnic na projektu. Program je určen na řešení projektů ve všech tématech výzkumu, vývoje a inovací. Specifikem programu je, že přibližně 30 % celkových výdajů z Norských fondů je alokováno na projekty zaměřené na zachytávání a ukládání CO2 – angl. carbon capture and storage (CCS). Délka programu je do dubna 2024 a předpokládá se vyhlášení jedné veřejné soutěže v roce 2019. Celková alokace programu činí zhruba 800 mil. Kč (32,5 mil. EUR) s maximální intenzitou podpory 96 % uznatelných nákladů projektů, přičemž se očekává 80% průměrná intenzita podpory na program.

ERA-NET Cofundy

ERA-NET Cofund je mechanismus evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (pro období do roku 2025), který dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR), asociovaných zemí a většinou i některých neevropských států vyhlašovat společné mezinárodní výzvy na dohodnuté téma. Uchazeči předkládají projekty konsorcia tvořená mezinárodními partnery, přičemž každý poskytovatel financuje své národní úspěšné uchazeče ve výzvě na základě výběru projektů na mezinárodní úrovni. Seznam zahraničních organizací zapojených do dané výzvy bývá před jejím vyhlášením vždy zveřejněn. TA ČR se v roli poskytovatele v současné době zapojuje do ERA-NET cofundových výzev v oblasti nanomedicíny, biodiverzity a klimatu, znečištění vod, ICST, nezemědělských surovin, inovativních materiálů a gender v obsahu výzkumu a inovací. Zároveň se připravují další témata jako doprava, či energetika. Témata aktuálních probíhajících výzev jsou zveřejněna v záložce Mezinárodní spolupráce. Alokace TA ČR na jednotlivé ERA-NET cofundové výzvy se liší, ale často bývá okolo 1 mil. EUR s maximální intenzitou podpory na českou část projektu 70 – 100 % uznatelných nákladů projektů. 

Další aktivity s návazností na Evropský rámcový program

Technologická agentura ČR se zapojuje i do menších mezinárodních projektů programu Horizon 2020, například typu CSA – coordination support action, které jsou interními projekty s cílem zdokonalit  fungování agentury. 

TAFTIE

Významnou součástí mezinárodní spolupráce je i rozvoj partnerských vztahů a využívání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci Evropské sítě inovačních agentur TAFTIE. TAFTIE je síť 32 evropských inovačních agentur. Cílem TAFTIE je podpořit spolupráci národních agentur, uskutečňujících národní technologické programy. Umožňuje sdílet nejlepší práce ve výzkumu, vývoji a inovacích a spolupracovat na evropské úrovni. TAFTIE spolupracuje rovněž s Evropskou komisí a s mimoevropskými partnery, je také cenným zdrojem kontaktů, informací a zkušeností. Technologická agentura ČR se stala členem v roce 2010, v roce 2017 TAFTIE předsedala. Je zapojena do všech pracovních skupin a podílí se na organizaci vzdělávacích akcí Akademie TAFTIE. 

Technologická agentura ČR spolupracuje i v dalších strategických sítích zapojených do Evropského rámcového programu Horizont 2020.