Informace pro hodnotitele a hodnotitelky


Děkujeme za Váš zájem o hodnocení návrhů projektů či již realizovaných projektů Technologické agentury ČR (TA ČR).

V ČEM BUDE SPOČÍVAT VAŠE PRÁCE

Hodnocení návrhů projektů ve veřejných soutěžích

Vaším úkolem bude vypracovávat oponentní posudky pro návrhy projektů přijaté ve veřejných soutěžích v jednotlivých programech TA ČR. Hodnocení se realizuje prostřednictvím on-line formuláře posudku v našem informačním systému ISTA. Celý proces vypracování posudku ze strany oponenta vypadá následovně: 

Hodnocení projektů v realizaci

V průběhu nebo po skončení realizace podpořených projektů Vás můžeme dále požádat o vypracování posudků k průběžným nebo závěrečným oponentním řízením a také o osobní účast na nich.

Spolupráce na výzkumných potřebách

Pokud bychom Vás oslovili i jako potenciálního experta nebo expertku pro program veřejných zakázek pro výzkumné potřeby státní správy BETA2, podílel/a byste se i na formulování výzkumných potřeb, přípravě výzkumných záměrů a následně i na dohledu nad realizací příslušného projektu.

Jak bude probíhat Vaše spolupráce s TA ČR

Hodnocení podle specializace

K hodnocení se Vám budeme snažit přidělit vždy takové projekty, které budou nejlépe odpovídat Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. V případě, že Vám projekt přiřazený k hodnocení nebude oborově blízký, můžete vypracování posudku odmítnout. 

Komunikace pouze elektronicky

Vzájemná komunikace mezi TA ČR a hodnotiteli probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Prostřednictvím e-mailu dostanete vždy potřebné informace a také výzvy ke splnění úkolů (uzavření smlouvy, vypracování hodnocení apod.). Úkoly pak splníte přímo v systému ISTA ve svých pracovních činnostech.

Aktuálně bude spolupráce probíhat ve dvou systémech. V systému SISTA (Sdílený informační systém TA ČR) budeme spravovat Váš hodnotitelský profil a budete zde i akceptovat rámcové smlouvy. V systému ISTA (Informační systém TA ČR) budete následně akceptovat objednávky k hodnocení, plnit školení k novým soutěžím, vypracovávat samotná hodnocení projektů. 

Úkoly ke splnění Vám budeme vždy posílat z relevantního systému a naleznete je vždy v ISTA v Pracovních činnostech a v SISTA v Úkolech. Mezi oběma systémy si můžete snadno překlikávat, následovně:


V případě dotazů, Vám jsme k dispozici i na telefonu.

Odměna

Za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci se posuzuje např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalita a odborná úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) Vám náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky jsou uvedené v rámcové smlouvě, kterou s Vámi uzavřeme po Vašem zařazení do databáze oponentů TA ČR. Výše odměn za jednotlivé činnosti jsou stanoveny Sazebníkem odměn. Tyto informace je možné dohledat pod názvem Informační dokumenty TA ČR v profilu hodnotitele v systému ISTA, které se Vám zpřístupní po vyplnění a schválení registrace. Aktuální odměna za vypracování posudku ve veřejné soutěži činí 4 000 Kč.

Jak postupovat dál

1. Nejprve si prosím vytvořte uživatelský účet v našem sdíleném informačním systému SISTA a projděte registrační proces EXPERTA.

Návod k registraci experta do SISTA

Při registraci, prosíme, pečlivě vyberte obory FORD (Fields of Research Development). Na základě vybraných oborů Vám budou předvyplněny další obory, dle kterých Vám budeme nabízet konkrétní projekty k hodnocení. Z oborů FORD si můžete vybrat maximálně 2 hlavní a 5 vedlejších, přičemž se nemohou shodovat.

Zvláštní pozornost pak věnujte zejména výběru hlavních a vedlejších oborů dle klasifikací oborů CEP (Centrální evidence projektů) a oborů TA ČR (rozpracované obory CEP do detailu). Především na základě těchto kritérií Vám budeme v informačním systému ISTA přiřazovat k hodnocení konkrétní projekty. Můžete si zvolit maximálně 3 hlavní a 5 vedlejších oborů. Obory hlavní a vedlejší se rovněž nesmí shodovat.

Všechny vybrané obory musí odpovídat Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem.Dále přiložte Váš aktuální odborný životopis. Dbejte prosím na to, aby údaje ve Vašem životopisu odpovídaly oborům, které si vybíráte k hodnocení.
(U každého oboru, který si vyberete, by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení v této oblasti opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti – v ideálním případě kombinace všeho. Tyto údaje bude následně Kancelář TA ČR kontrolovat. Pokud nebudou prokázány dostatečně, můžeme Vám některý ze zvolených oborů odebrat.)

2. Schválení registrace
Vaše registrace jako hodnotitele/ky bude schvalována ze strany administrátora hodnotitelů. Ten Vám případně vrátí registraci k doplnění nebo pošle e-mailem další informace k jejímu úspěšnému dokončení.

3. Ověření totožnosti a uzavření rámcové smlouvy

Po schválení registrace a před uzavřením rámcové smlouvy je nutné, abyste v systému provedl/a ověření totožnosti prostřednictvím Identity občana. Využíváte-li internetové bankovnictví, můžete využít k ověření totožnosti Bankovní identitu, která je jedním z identifikačních prostředků Identity občana. Zde naleznete Postup pro ověření totožnosti v SISTA

Rámcovou smlouvu Vám následně zpřístupníme v SISTA v průběhu týdne. Aktuálně smlouvy zpřístupňujeme hromadně všem ověřeným hodnotitelů v pondělí, středu a pátek. Zde naleznete Postup pro potvrzení rámcové smlouvy v SISTA. Nyní Vás můžeme oslovit pro hodnocení.


4. Oslovení pro spolupráci
Pro každou veřejnou soutěž v jednotlivých programech TA ČR oslovujeme hodnotitele/ky podle toho, jak se jejich obory shodují s obory přijatých návrhů projektů. Další hodnotitelské činnosti Vám budeme také nabízet na základě Vaší oborové specializace. Budete-li vhodným hodnotitelem/kou rádi Vás pro hodnocení oslovíme.

5. Seznámení s hodnoticím procesem
Abychom Vás mohli přidat na seznam aktivních oponentů/ek pro hodnocení v konkrétní veřejné soutěži, je nutné absolvovat školení týkající se procesu hodnocení a hodnoticích kritérií v dané soutěži. Školení probíhají většinou formou e-learningového kurzu v systému ISTA, případně je tento kurz doplněn prezenčním seminářem. O termínu školení Vás budeme vždy dostatečném předstihu informovat.

Kritéria pro výběr externích hodnotitelů TA ČR

S cílem zkvalitnit hodnocení projektů ve veřejných soutěžích jsou vytvořena kritéria pro výběr vhodných hodnotitelů. Stejně jako příprava projektů i jejich hodnocení vyžaduje jisté schopnosti a zkušenosti z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

  • Vzdělání

Ukončený alespoň 2. stupeň vysokoškolského vzdělání (vzdělání může být kompenzované délkou praxe a výsledky profesionální činnosti).

  • Odbornost

Vybrané obory dle Centrální evidence projektů (CEP) a číselníku oborů TA ČR (rozpracované obory CEP do detailu) musí korespondovat nejméně se dvěma body z následujících:

  • vzděláním
  • praxí
  • publikacemi
  • jinou doloženou kvalifikací
  • Praxe
  • zkušenost s řešením projektů výzkumu, vývoje a inovací
  • alespoň 5 let práce v oboru (nebo 3 roky na doktorském studiu)
  • ne déle než 10 let od poslední práce v oboru


Kvůli snížení rizika vzniku korupčního prostředí je vhodné z procesu hodnocení projektů vyjmout uchazeče, kteří se profesně věnují tvorbě projektů a managementu projektů pro klienty (profesionální projektoví manažeři). 

Srdečně Vás vítáme mezi oponenty programů TA ČR a těšíme se na spolupráci!