Informace pro hodnotitele a hodnotitelky


Děkujeme za Váš zájem o hodnocení návrhů projektů či již realizovaných projektů Technologické agentury ČR (TA ČR).

V ČEM BUDE SPOČÍVAT VAŠE PRÁCE

Hodnocení návrhů projektů ve veřejných soutěžích

Vaším úkolem bude vypracovávat oponentní posudky pro návrhy projektů přijaté ve veřejných soutěžích v jednotlivých programech TA ČR. Hodnocení se realizuje prostřednictvím on-line formuláře posudku v našem informačním systému ISTA. Celý proces vypracování posudku ze strany oponenta vypadá následovně: 

Hodnocení projektů v realizaci

V průběhu nebo po skončení realizace podpořených projektů Vás můžeme dále požádat o vypracování posudků k průběžným nebo závěrečným oponentním řízením a také o osobní účast na nich.

Spolupráce na výzkumných potřebách

Pokud bychom Vás oslovili i jako potenciálního experta nebo expertku pro program veřejných zakázek pro výzkumné potřeby státní správy BETA2, podílel/a byste se i na formulování výzkumných potřeb, přípravě výzkumných záměrů a následně i na dohledu nad realizací příslušného projektu.

Jak bude probíhat Vaše spolupráce s TA ČR

Hodnocení podle specializace

K hodnocení se Vám budeme snažit přidělit vždy takové návrhy projektů, které budou nejlépe odpovídat Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. V případě, že Vám návrh projektu přiřazený k hodnocení nebude oborově blízký, můžete vypracování posudku odmítnout. 

Komunikace pouze elektronicky

Vzájemná komunikace mezi TA ČR a oponenty probíhá pouze elektronicky, a to včetně uzavření rámcové smlouvy a samotného hodnocení. Prostřednictvím e-mailu dostanete vždy potřebné informace a také výzvy ke splnění úkolů (uzavření smlouvy, vypracování hodnocení apod.). Úkoly pak splníte přímo v systému ISTA ve svých pracovních činnostech.

Před uzavřením rámcové smlouvy je nutné, abyste provedl/a alespoň jeden ověřený vstup do informačního systému. K tomu potřebujete účet ve službě eduID (mají všichni akademičtí pracovníci a někteří další), nebo mojeID (veřejná služba dostupná každému, přístup lze zařídit mj. i v sídle TA ČR), popř. můžete tuto identifikaci provést osobně v sídle TA ČR nebo zasláním podkladu s elektronickým podpisem. V případě dotazů, Vám jsme k dispozici i na telefonní lince.

Odměna

Za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci se posuzuje např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalita a odborná úroveň nebo ekonomické aspekty projektu) Vám náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky jsou uvedené v rámcové smlouvě, kterou s Vámi uzavřeme po Vašem zařazení do databáze oponentů TA ČR. Výše odměn za jednotlivé činnosti jsou stanoveny Sazebníkem odměn. Tyto informace je možné dohledat pod názvem Informační dokumenty TA ČR v profilu hodnotitele v systému ISTA, které se Vám zpřístupní po vyplnění a schválení registrace. Aktuální odměna za vypracování posudku ve veřejné soutěži činí 3 000 Kč.

Jak postupovat dál

 1. Nejprve si prosím vytvořte uživatelský účet v našem sdíleném informačním systému SISTA.
  • Následně se přes SISTA přihlaste do informačního systému TA ČR ISTA. Zde si vytvoříte hodnotitelský PROFIL. Postup pro registraci do ISTA přes SISTA najdete i na úvodní stránce Informace pro hodnotitele a hodnotitelky.
  • Po přihlášení do systému ISTA pak můžete přejít k samotné registraci hodnotitele (menu Hodnotitelé › Registrace oponenta).

 2. Vyplňte registrační formulář v našem informačním systému ISTA.
  Věnujte prosím zvláštní pozornost zadávání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikací oborů CEP a oborů TA ČR (rozpracované obory CEP do detailu) odpovídajících Vašemu profesnímu zaměření a odborným znalostem. Především na základě těchto kritérií Vám budeme v informačním systému přiřazovat k hodnocení konkrétní návrhy projektů.

  Můžete si zvolit maximálně 3 hlavní a 5 vedlejších oborů. Obory hlavní a vedlejší se nesmí shodovat.

  Dále přiložte Váš odborný životopis. Dbejte prosím na to, aby údaje ve Vašem životopisu odpovídaly oborům, které si vybíráte k hodnocení.
  (U každého oboru, který si vyberete, by mělo být z Vašeho životopisu jasně patrné, že Vás k hodnocení v této oblasti opravňuje příslušné vzdělání, praxe nebo hodnotitelské zkušenosti – v ideálním případě kombinace všeho. Tyto údaje bude následně Kancelář TA ČR kontrolovat. Pokud nebudou prokázány dostatečně, může Vám některý ze zvolených oborů Kancelář TA ČR odebrat.)

 3. Schválení registrace a uzavření rámcové smlouvy
  Vaše registrace jako hodnotitele/ky bude schvalována ze strany administrátora hodnotitelů. Ten Vám případně pošle e-mailem další informace k úspěšnému dokončení registrace. Po schválení registrace Vám zpřístupníme rámcovou smlouvu v ISTA. Nyní Vás můžeme oslovit pro hodnocení.

 4.  Oslovení pro spolupráci
  Pro každou veřejnou soutěž v jednotlivých programech TA ČR oslovujeme hodnotitele/ky podle toho, jak se jejich obory shodují s obory přijatých návrhů projektů. Budete-li vhodným hodnotitelem/kou rádi Vás pro hodnocení oslovíme.

 5. Seznámení s hodnoticím procesem
  Abychom Vás mohli přidat na seznam aktivních oponentů/ek pro hodnocení v konkrétní veřejné soutěži, je nutné absolvovat školení týkající se procesu hodnocení a hodnoticích kritérií v dané soutěži. Školení probíhají většinou formou e-learningového kurzu v systému ISTA, případně je tento kurz doplněn prezenčním seminářem. O termínu školení Vás budeme vždy dostatečném předstihu informovat.

Kritéria pro výběr externích hodnotitelů TA ČR

S cílem zkvalitnit hodnocení projektů ve veřejných soutěžích jsou vytvořena kritéria pro výběr vhodných hodnotitelů. Stejně jako příprava projektů i jejich hodnocení vyžaduje jisté schopnosti a zkušenosti z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 • Vzdělání

Ukončený alespoň 2. stupeň vysokoškolského vzdělání (vzdělání může být kompenzované délkou praxe a výsledky profesionální činnosti).

 • Odbornost

Vybrané obory dle Centrální evidence projektů (CEP) a číselníku oborů TA ČR (rozpracované obory CEP do detailu) musí korespondovat nejméně se dvěma body z následujících:

 • vzděláním
 • praxí
 • publikacemi
 • jinou doloženou kvalifikací
 • Praxe
 • zkušenost s řešením projektů výzkumu, vývoje a inovací
 • alespoň 5 let práce v oboru (nebo 3 roky na doktorském studiu)
 • ne déle než 10 let od poslední práce v oboru


Kvůli snížení rizika vzniku korupčního prostředí je vhodné z procesu hodnocení projektů vyjmout uchazeče, kteří se profesně věnují tvorbě projektů a managementu projektů pro klienty (profesionální projektoví manažeři). 

Srdečně Vás vítáme mezi oponenty programů TA ČR a těšíme se na spolupráci!