Proti korupci

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR“) zřídila pro účely oznámení korupčního jednání, a to z jakékoliv strany, e-mailovou adresu protikorupci@tacr.cz

Případně můžete využít tento Protikorupční formulář.

Všechna podaná oznámení o podezření z korupčního jednání budou automaticky zaevidována do elektronického systému spisové služby a neprodleně poté postoupena Bezpečnostnímu řediteli TA ČR. Bezpečnostní ředitel oznámení prošetří, a to v případě oznámení o podezření z korupčního jednání osobou, která je součástí TA ČR, sám, a v případě externích osob ve spolupráci se zaměstnanci oddělení kontroly TA ČR. Na základě návrhu vyhodnotí předseda TA ČR oznámení některým z následujících způsobů:

  • vyhodnotí oznámení jako nedůvodné,
  • rozhodne o učinění interních nápravných resp. preventivních opatření, které povedou k odvrácení nebo snížení újmy,
  • nasvědčuje-li výsledek šetření tomu, že by oznámeným jednáním mohla být naplněna skutková podstata některého trestného činu, předá záležitost orgánům činným v trestním řízení.

O způsobu řešení oznámení vyrozumí oznamovatele, pokud oznamovatel v oznámení uvedl kontaktní údaje. Veškerá oznámení včetně informací o učiněných opatřeních jsou souhrnně předkládána předsednictvu TA ČR podle jejich charakteru (pro informaci nebo k projednání). Oznámení budou v TA ČR vyřízená do 30 dnů od data podání. TA ČR se zavazuje zajistit ochranu osobních a identifikačních údajů oznamovatele, s výjimkou  předání oznámení k řešení orgánů činným v trestním řízení. Stránky s protikorupční tématikou:
www.korupce.cz
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1, telefon: 224 002 158, e-mail:  korupceweb@vlada.cz

www.transparency.cz
Transparency International, Sokolovská 260/143, Praha 8, telefo: 224 240 895-7, e-mail:  podatelna@tranparency.cz

www.bezkorupce.cz
Oživení, o.s., Muchova 13, Praha 6, telefon: 257 531 983, e-mail: oziveni@oziveni.cz

Preventivní protikorupční činnost v TA ČR je koordinována s Transparency International. Prevence proti korupčnímu chování v TA ČR je zaměřena na plnění úkolů ve čtyřletém Protikorupčním programu s ročními Akčními plány a tématika je zapracována i do analýzy rizik. Plnění úkolů je pravidelně vyhodocováno předsednictvem TA ČR.