Proti korupci

Technologická agentura České republiky („TA ČR“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém, postavený na anonymitě, důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.


K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Zaměstnanci, smluvní partneři, žadatelé a příjemci podpory TA ČR, individuální hodnotitelé projektů TA ČR (např. oponenti, zpravodajové, experti, odborní hodnotitelé), členové odborných poradních orgánů TA ČR a další osoby zainteresované na činnosti TA ČR mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., Zákona o ochraně oznamovatelů (“Právní předpisy”) a porušení Etického kodexu TA ČR nebo vnitřních předpisů, jejichž aktuální verze jsou dostupné ZDE.

Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s Příslušnou osobou zůstane v kontaktu.


Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

  • Online oznámení

Použijte formulář pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome) dostupný na webové platformě: www.tacr.cz/whistleblowing.

  • Osobní oznámení

Sjednejte si prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz nebo na telefonním čísle + 420 226 288 363 schůzku u Příslušných osob, kterými byly jmenovány nezávislé právničky se specializací v oblasti whistleblowingu a interního vyšetřování ze společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 061 49 961.

Příslušné osoby:

  • Jana Schwarz Duchková
  • Lívia Djukić

Oznámení na porušení Etického kodexu TA ČR může podat oznamovatel rovněž ústně nebo písemně Etické komisi TA ČR. Postup řešení takového oznámení (tj. oznámení učiněného Etické komisi) se pak řídí předpisem RAD -11, Statut a jednací řád etické komise TA ČR.


Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.


Preventivní protikorupční činnost v TA ČR je koordinována s Transparency International. Prevence proti korupčnímu chování v TA ČR je zaměřena na plnění úkolů ve čtyřletém Protikorupčním programu s ročními Akčními plány a tématika je zapracována i do analýzy rizik. Plnění úkolů je pravidelně vyhodnocováno předsednictvem TA ČR.