Proti korupci

Vyjádřením Vašich obav z protiprávní činnosti nám pomáháte předcházet budoucím problémům a udržovat naše hodnoty.

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR“) zřídila pro oznámení protiprávních jednání, zejména v případech korupce a podvodů či jiných protiprávních jednání, vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém je založen na zcela důvěrném nastavení ochrany Vaší identity.
V případě oznámení možného protiprávního či neetického jednání tak nemusíte mít obavu z úniku informací, jakékoliv újmy ani odvetných opatření.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému TA ČR může být učiněno následujícími způsoby:

Online oznámení
Použijte formulář pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome) dostupný na webové platformě: www.tacr.whistlelink.com.

Osobní oznámení
Sjednejte si schůzku prostřednictvím e-mailu wbo@fairdata.cz nebo na telefonním čísle +420 226 288363  u Příslušných osob, kterými byli jmenováni nezávislí právníci se specializací v oblasti whistleblowingu a interního vyšetřování ze společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem
Na Florenci 1332/23, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 061 49 961.

Příslušné osoby:
Jana Schwarz Duchková
Lívia Djukić

Online oznámení funguje skrze unikátní systém přijímání oznámení založený na vysoké důvěrnosti a anonymitě s dostupností 24/7, 365 dnů v roce, který umožňuje následnou komunikaci s Vámi, i když se rozhodnete zůstat v anonymitě. Při podání oznámení uveďte všechny užitečné a relevantní informace, které mohou přispět k jeho rychlému a efektivnímu prověření, a připojte jakoukoli podstatnou dokumentaci. O přijetí Vašeho oznámení budete brzy písemně vyrozuměni ze strany Příslušných osob, nejpozději  do 7 dnů od jeho přijetí do vnitřního oznamovacího systému. Stejně tak Vás budeme písemně informovat o výsledcích jeho posouzení.

Více informací o tom, jak učinit oznámení, jak probíhá vyšetřování a jak chráníme osobu oznamovatele najdete ve Směrnici o ochraně oznamovatelů, kterou najdete pod tímto odkazem.

V případě, že se oznámení týká neetického jednání, je možné prostřednictvím online formy vnitřního oznamovacího systému podat oznámení rovněž Etické komisi TA ČR, jejíž členové jsou zaměstnanci TA ČR. Etická komise se při postupu vyšetřování řídí Statutem a jednacím řádem, který najdete pod tímto odkazem

Členové Etické komise:

  • Petr Matolín, předseda etické komise
  • Stanislava Šimánková
  • Dominika Paclíková

Preventivní protikorupční činnost v TA ČR je koordinována s Transparency International. Prevence proti korupčnímu chování v TA ČR je zaměřena na plnění úkolů ve čtyřletém Protikorupčním programu s ročními Akčními plány a tématika je zapracována i do analýzy rizik. Plnění úkolů je pravidelně vyhodocováno předsednictvem TA ČR.