Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) Technologické agentury České republiky, organizační složky státu, se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, IČ: 72050365 („TA ČR“ nebo „my““) obsahují informace o základních okolnostech zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). 

V těchto Zásadách naleznete následující informace:

 1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  3.1 UCHAZEČ O PODPORU
  3.2 PŘÍJEMCE PODPORY
  3.3 ČLEN ŘEŠITELSKÉHO TÝMU
  3.4 HODNOTITEL
  3.5 VEŘEJNOST (KOMUNIKACE S NÁMI)
  3.6 OBCHODNÍ PARTNER
  3.7 MAPOVÁNÍ INKA
  3.8 ÚČASTNÍK AKCÍ, KTERÉ POŘÁDÁME NEBO KTERÝCH SE ÚČASTNÍME
  3.9 UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ
  3.10 OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
  3.11 NÁVŠTĚVNÍK INTERNETOVÝCH STRÁNEK
  3.12 NÁVŠTĚVNÍK NAŠICH PROSTOR 
  3.13 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU 
 4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TA ČR je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti. Správce můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Adresa pro doručování

Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
ID datové schránky: afth9xp
Kontaktní e-mail: dpo@tacr.cz

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FairData Professionals a.s.
Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoby: Jana Schwarz Duchková, Jaroslav Šuchman
Telefon: 483 104 376
Kontaktní e-mail: dpo@tacr.cz

3. ÚČEL, ROZSAH A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat především pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s příjemci podpory, našimi obchodními partnery, včetně opatření před uzavřením smlouvy, např. ověření bezúhonnosti  statutárního orgánu příjemce a/nebo hodnotitele před podpisem smlouvy o podpoře);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, účetní a daňové legislativy);
 • Ochrana našeho oprávněného zájmu (například ochrana našich Internetových stránek a sítě před zneužitím, provoz kamerového systému v našich prostorách, evaluace programů, evaluace hodnotitelské činnosti za účelem zlepšení hodnocení projektů TA ČR ); 
 • Efektivní komunikace (zejména k usnadnění a zefektivnění výkonu hlavní činnosti, tj. podpory oblasti podpory základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a inovací);
 • Vyřizování požadavků doručených prostřednictvím e-mailu, datové schránky a kontaktních formulářů;
 • Popularizace činnosti TA ČR, vědy výzkumu a inovací.

3.1 UCHAZEČ O PODPORU 


Jste-li uchazečem o podporu, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Komunikace s osobou oprávněnou jednat za uchazeče za účelem podpisu smlouvy o podpoře
 • Ztotožnění statutárního zástupce za účelem podpisu smlouvy o finanční podpoře 
 • Ověření beztrestnosti statutárního orgánu příjemce před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory
 • Hodnocení návrhu projektu
 • Evaluace programů
 • Zasílání pozvánek na naše akce

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ,)
 • Kontaktní údaje (zejména kontaktní a/nebo doručovací adresa,  e-mail, telefonní číslo)
 • Ostatní údaje (zejména informace o bezúhonnosti, dosažené vzdělání)
 • Datum narození

Zdroj osobních údajů 

 • Subjekt údajů
 • Czech Point
 • Evidence skutečných majitelů
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • MagnusWeb
 • BIZguard
 • API služby společnosti Dun & Bradstreet

Údaje z MagnusWeb a BIZguardz byly získány od společnosti Dun & Bradstreet. Více informací o společnosti Dun & Bradstreet a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na www.dnb.com/cs-cz/privacy.html.

Předání osobních údajů

 • Hodnotitelé
 • V případě kontroly např. NKÚ nebo jiný kontrolní úřad

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.2 PŘÍJEMCE PODPORY


Pokud jsme s Vámi uzavřeli smlouvu o poskytnutí podpory, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Plnění smlouvy o poskytnutí podpory 
 • Vedení účetní a finanční agendy
 • Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek
 • Zasílání informací (např. pozvánek na naše akce)
 • Správa autorských výstupů řešitele za účelem vykazování výsledků výzkumu do IS VaVaI
 • Kontrola a monitoring podporovaných projektů
 • Evaluace programů
 • Popularizace činnosti TA ČR, vědy výzkumu a inovací (např. tisková zpráva o projektu)

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (název IČO, DIČ)
 • Kontaktní údaje (zejména kontaktní a/nebo doručovací adresa,  e-mail, telefonní číslo)
 • Platební údaje (zejména číslo účtu, informace o provedených platbách, informace nezbytné pro doložení plnění zákonných povinností)
 • Ostatní údaje (zejména informace související s řešením projektu, podklady pro zákonnou kontrolu)

Zdroj osobních údajů 

 • Subjekt údajů
 • Czech Point
 • Evidence skutečných majitelů
 • Obchodní rejstřík 
 • Živnostenský rejstřík

Předání osobních údajů

 • Program BETA – Vestník VZ, Tender arena
 • IS VaVaI – CEP
 • RIS ZED
 • IISSP
 • V případě kontroly např. NKÚ nebo jiný kontrolní úřad

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.3 ČLEN ŘEŠITELSKÉHO TÝMU


Jste-li členem řešitelského týmu v rámci projektu, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Plnění smlouvy o poskytnutí podpory 
 • Vedení účetní a finanční agendy
 • Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek
 • Zasílání informací (např. pozvánek na naše akce)
 • Správa autorských výstupů řešitele za účelem vykazování výsledků výzkumu do IS VaVaI
 • Kontrola a monitoring podporovaných projektů
 • Evaluace programů
 • Popularizace činnosti TA ČR, vědy výzkumu a inovací (např. tisková zpráva o projektu)

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (název IČO, DIČ)
 • Kontaktní údaje (zejména kontaktní a/nebo doručovací adresa,  e-mail, telefonní číslo)
 • Platební údaje (zejména číslo účtu, informace o provedených platbách, informace nezbytné pro doložení plnění zákonných povinností)
 • Ostatní údaje (zejména informace související s řešením projektu, podklady pro zákonnou kontrolu)

Zdroj osobních údajů 

 • Subjekt údajů
 • Czech Point
 • Evidence skutečných majitelů
 • Obchodní rejstřík 
 • Živnostenský rejstřík

Předání osobních údajů

 • Program BETA – Vestník VZ, Tender arena
 • IS VaVaI – CEP
 • RIS ZED
 • IISSP
 • V případě kontroly např. NKÚ nebo jiný kontrolní úřad

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.4 HODNOTITEL


Jste-li hodnotitelem (oponentem, zpravodajem nebo zástupcem aplikačního garanta) projektů v rámci našich programů a jednotlivých veřejných soutěží, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Poskytnutí dat pro uzavření rámcové smlouvy s TA ČR
 • Ztotožnění
 • Sběr údajů za účelem přiřazení k hodnocení projektů TA ČR
 • Ověření bezúhonnosti 
 • Plnění smlouvy 
 • Vedení účetní a finanční agendy
 • Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek
 • Evaluace hodnotitelské činnosti 
 • Zasílání pozvánek na naše akce

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, číslo osobního dokladu)
 • Kontaktní údaje (zejména kontaktní a/nebo doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, tituly)
 • Platební údaje (zejména číslo účtu, informace o provedených platbách, informace nezbytné pro doložení plnění zákonných povinností)
 • Ostatní údaje (zejména informace o objednávkách, dodávkách,, text hodnocení/recenze, text požadavku / připomínky / dotazy)
 • Datum narození, rodné číslo

Zdroj osobních údajů 

 • Subjekt údajů

Předání osobních údajů

 • ISRS
 • IISSP
 • V případě kontroly např. NKÚ nebo jiný kontrolní úřad

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.5 VEŘEJNOST (KOMUNIKACE S NÁMI)


Pokud nám pošlete dotaz, podnět, přihlásíte se k odběru novinek nebo nás kontaktujete jiným způsobem, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Zasílání pozvánek na naše akce
 • Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek
 • Vypořádání žádosti o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. a plnění souvisejících zákonných povinností

Rozsah osobních údajů

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.6 OBCHODNÍ PARTNER


Jste-li naším externím spolupracovníkem jako fyzická osoba nebo obchodním partnerem (dodavatelem) jako právnická osoba, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Opatření před uzavřením smlouvy (např. předběžná tržní konzultace, komunikace za účelem uzavření smlouvy apod.)
 • Plnění smlouvy 
 • Plnění zákonných povinností v oblasti veřejných zakázek
 • Vedení účetní a finanční agendy
 • Vypořádání dotazů, podnětů, připomínek

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ, číslo osobního dokladu)
 • Kontaktní údaje (zejména adresa,  e-mail, telefonní číslo, oslovení)
 • Platební údaje (zejména číslo účtu, informace o provedených platbách, informace nezbytné pro doložení plnění zákonných povinností)
 • Ostatní údaje (údaje požadované v rámci výběrového řízení, zejména informace o objednávkách, dodávkách, připomínky / dotazy)
 • Datum narození, rodné číslo

Zdroj osobních údajů 

 • Subjekt údajů
 • Czech Point (včetně rejstříku trestů)
 • Evidence skutečných majitelů
 • Obchodní rejstřík 
 • Živnostenský rejstřík

Předání osobních údajů

 • ISRS
 • IISSP
 • V případě kontroly např. NKÚ nebo jiný kontrolní úřad
 • Věstník veřejných zakázek, Tender arena, NEN, TED (Úřední věstník Evropské unie)
 • Externí subjekt, který pro TA ČR na základě smlouvy administruje veřejné zakázky (např. advokátní kancelář)

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.7 MAPOVÁNÍ INKA


Jste-li součástí mapování inovačním kapacit INKA, zpracováváme Vaše údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Získání podkladu pro nastavení nových intervencí podpory aplikovaného výzkumu a inovací 
 • Získání informací jako podklad pro nastavení nových intervencí podpory aplikovaného výzkumu a inovací 
 • Vyhodnocení realizace a dopadů programů

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ)
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Zdroj osobních údajů 

 • Subjekt údajů (včetně veřejně dostupných informací na www stránkách)

Předání osobních údajů

 • V případě kontroly např. NKÚ nebo jiný kontrolní úřad

Právní základ zpracování

 • Plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Plnění právních povinností, které se na nás vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, tj. oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

3.8 ÚČASTNÍK AKCÍ, KTERÉ POŘÁDÁME NEBO KTERÝCH SE ÚČASTNÍME


V případě, že se účastníte akcí, které pořádáme, nebo nám předáte Vaše osobní údaje v rámci akcí, kterých se účastníme (např. Den TA ČR, semináře, workshopy, eventy apod.), zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Opatření před uzavřením smlouvy
 • Vedení databáze potenciálních partnerů (jen s Vaším souhlasem)

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení)
 • Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Ostatní údaje (údaje, které nám dobrovolně sdělíte)
 • Ostatní údaje (foto a video záznam z akce)

Právní základ zpracování

 • Opatření před uzavřením smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.9 UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ


Ucházíte-li se u nás o práci, zpracováváme Vaše osobní údaje obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Opatření před uzavřením smlouvy
 • Vedení databáze uchazečů o práci (jen s Vaším souhlasem)

Rozsah osobních údajů

 • Identifikační údaje (zejména jméno a příjmení)
 • Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Ostatní údaje (zejména informace uvedené v životopisu a motivačním dopisu, případně jiné údaje, které nám dobrovolně sdělíte v rámci výběrového řízení)

Právní základ zpracování

 • Opatření před uzavřením smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.10 OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB


Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců, uchazečů o podporu, příjemců podpory, našich obchodních partnerů, dopravců či jakýchkoliv dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popř. jiné údaje, které obdržíme v souvislosti s výkonem naší hlavní činnosti, která spočívá v podpoře aplikovaného výzkumu a inovací, budou zpracovány v souladu s GDPR. Tyto osobní údaje použijeme za účelem plnění našich právních povinností a/nebo plnění povinností ze smluv s obchodními partnery. Subjekt údajů  tímto bere na vědomí, že budeme zpracovávat osobní údaje těchto třetích osob po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností TA ČR své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s námi.

3.11 NÁVŠTĚVNÍK INTERNETOVÝCH STRÁNEK


Při návštěvě internetových stránek, jejichž provozovatelem je TA ČR („Internetové stránky“) mohou být aktivovány cookies, což jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě Internetové stránky uloženy do Vašeho zařízení. Na Internetových stránkách používáme soubory cookies, které slouží k následujícím účelům:

 • zapamatování si přihlášeného uživatele;
 • vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;
 • získávání dobrovolné zpětné vazby;
 • personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Bližší informace jsou v aktuálním znění dostupné zde.

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Propojení na internetové stránky jiných subjektů je na našich Internetových stránkách umístěno, zejména proto, abychom naše Internetové stránky uničili zajímavější pro Vás jako uživatele. Přesměrování na příslušnou internetovou stránkou nastane, pouze pokud aktivně kliknete na odkaz. V tomto případě Váš webový prohlížeč otevře příslušnou stránku. Vezměte na vědomí, že nastavení zpracování osobních údajů se řídí zásadami příslušné internetové stránky, na které nemáme vliv.

3.12 NÁVŠTĚVNÍK NAŠICH PROSTOR


Navštívíte-li naše prostory, které jsou monitorovány kamerovým systémem, Vaše osobní údaje zpracovává majitel budovy, kterým je EVROPSKÁ 37 s.r.o., Americká 415/36, 120 00 Praha 2, Česká republika, obvykle dle následujícího:

Účel  zpracování

 • Zajištění ochrany zdraví a majetku

Právní základ zpracování

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Bližší informace o tomto zpracování jsou k dispozici při vstupu do monitorovaných prostor.

3.13 PRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU


Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů např. pro účely kontaktování pro nastavení nových intervencí podpory aplikovaného výzkumu a vyhodnocení realizace a dopadů stávajících programů TA ČR, pro účely zasílání obchodních sdělení apod., berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoliv odvolat. Souhlas je poskytován obvykle na dobu 3 let nebo do jeho odvolání. Konkrétní doba udělení souhlasu je vždy obsažena v příslušném textu souhlasu.

4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaném TA ČR, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující marketingové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů TA ČR je dostupný na vyžádání.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Plnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana našeho oprávněného zájmu maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo kontaktních formulářů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku a déle v závislosti na druhu požadavku (maximálně po dobu 3 roky)
Zasílání informací o činnosti a akcích, které pořádáme, newsletterpo dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*
Opatření před uzavřením smlouvypo dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení) a maximálně 6 měsíců po jeho ukončení

* jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že nás požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování nám neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu našeho sídla nebo e-mailem na dpo@tacr.cz. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

Datum poslední aktualizace leden 2024