IPR ochrana vlastnictví

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

TA ČR připravila jednotné zásady pro ochranu duševního vlastnictví

Zhruba o dvacet procent z možných výnosů přicházejí každoročně česká výzkumná pracoviště, protože si nedokáží ochránit výsledky své práce. Jsou to miliardy korun, které by jinak mohly sloužit k další podpoře výzkumu a zavádění jejich poznatků do praxe. Vyplývá to
z podrobné analýzy, kterou na základě závěrů studie a několika kulatých stolů uskutečněných v loňském roce, zpracovala Technologická agentura České republiky (TA ČR). Ta nyní zavádí do praxe konkrétní kroky, které by měly vést k postupné nápravě.

„Problém vzniká z toho, že výzkumníci v České republice, na rozdíl od zahraničí, často nedokážou posoudit komerční hodnotu své práce,“ upozorňuje Martin Bunček, ředitel kanceláře TA ČR. A dokládá to příkladem, kdy výzkumné pracoviště spolupracovalo se státní finanční podporou se soukromou firmou zaměřenou na export do Číny. Příslušného výzkumníka oslovili kolegové z Číny a on se s nimi bezelstně rozdělil o získané poznatky. Firma,
s kterou na výzkumu spolupracoval, tím následně přišla o obchodní příležitosti. „Jindy je zase výsledek komerčně využitelného výzkumu přímo publikován v zahraničních časopisech nebo ho čeští výzkumníci z vlastní iniciativy sami prezentují na konferencích. Tím ztrácí šanci na patentovou ochranu,“ vysvětluje Martin Bunček. Začarovaný kruh se uzavírá tím, že výzkumné organizace obvykle nepovažují komercializaci svých výsledků
za prioritu a jejich financování z veřejných prostředků je závislé téměř výhradně na počtu a úrovni publikací jejich práce.

Dochází ale i k „drsnějším“ případům, kdy výzkumníci vynášejí výsledky práce do privátních firem, na nichž mají nějaký skrytý podíl. Ty pak státem dotované řešení patentují a mají z něj buď přímo komerční zisk, nebo ho za úplatu předají zahraniční firmě.

K nápravě tohoto nepříznivého stavu je potřeba celá řada opatření v oblasti vzdělávání, nastavení pravidel na ochranu duševního vlastnictví přímo
ve výzkumných ústavech, zákonných úprav a změn v systému přidělování státních dotací na podporu zejména aplikovaného výzkumu. „Na základě výsledků provedené analýzy nyní standardně velmi přísně posuzujeme podmínky spolupráce v podpořených projektech a smlouvu o financování podepisujeme teprve poté, co jsou uzavřeny dohody mezi výzkumnou organizací a privátní firmou tak, aby bylo kvalitně ochráněné duševní vlastnictví,“ zdůraznil Martin Bunček. V případě složitých jednání sehrává TA ČR roli mediátora. Agentura zároveň připravila jednotná doporučení pro uzavření vyvážené smlouvy o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje a zásady pro ochranu duševního vlastnictví. S výsledky provedené analýzy a zpracovanými doporučeními pak seznamuje všechny relevantní instituce a organizace, kterých se tato problematika týká.

Problémy ochrany duševního vlastnictví v České republice

HLAVNÍ PROBLÉMY:

 • Velmi nízké povědomí o skutečné hodnotě výsledků výzkumu.
 • Výsledky výzkumu a forma jejich ochrany nejsou pro aplikaci (firmy, instituce atd.) zajímavé a v praxi uplatnitelné.
 • Výzkumníci jsou málo orientovaní na uplatnění výsledku jejich práce v praxi.
 • Výsledky výzkumu (s vysokým komerčním potenciálem) a příjmy z nich unikají mimo výzkumné organizace („šedá zóna“)
 • Oblast přenosu výsledků výzkumů do praxe je špatně zasazena do organizace výzkumných institucí.

CO S TÍM:

 • Podporovat pouze kvalitní výzkumné projekty s šancí na využití v praxi. 
 • Od raných fází realizace projektu aktivně posuzovat možnost a potřebnost ochrany duševního vlastnictví u všech plánovaných výsledků
 • Motivovat výzkumné pracovníky k uplatnění výsledků výzkumu v praxi formou významných podílů na příjmech z jejich komercionalizace.
 • Systém hodnocení a financování výzkumných organizací více vázat na objem smluvního výzkumu, kvalitu výsledků a míru jejich uplatnění v praxi.
 • Zatraktivnit finanční ohodnocení práce těch výzkumníků, kteří řeší uplatnění výsledku výzkumného projektu s využitím zázemí a služeb příslušných pracovišť transferu znalostí.
 • Prezentovat pozitivní příklady přínosů pro jednotlivé výzkumníky vyplývajících z řádného dodržování pravidel o smluvním výzkumu nastavených výzkumnými organizacemi.
 • Zvýšit povědomí výzkumných pracovníků o významu duševního vlastnictví cílem dosažení příjmů s komercializace výsledků.
 • Zprostředkovat příklady dobrých praxí z domova i ze zahraničí, kdy výzkumný projekt vedl k úspěšnému využití výsledků výzkumu v praxi a umožnil výzkumným pracovníkům dlouhodobé výzkumné zabezpečení.
 • V zákonech a předpisech zakotvit povinnost výzkumných organizací dbát na ochranu duševního vlastnictví a aplikací výsledků výzkumu.

Jaké kroky k řešení již udělala či chystá TA ČR?

 • prezentace provedené analýzy stavu transferu know-how a technologií
 • jednotné zásady TA ČR pro IPR
 • jednotná doporučení pro uzavření vyvážené smlouvy o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje

DOKUMENTY