PROBLÉMY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

„Centra technologického transferu je nutné specializovat“, říkají závěry studie Technologické agentury ČR a Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu.

Jedním ze zásadních stimulů pro rozvoj spolupráce mezi výzkumnými organizacemi (VO) a podniky je vybudování nové nákladné výzkumné infrastruktury v České republice, a to včetně mnoha center technologického transferu (CTT). Jejich udržitelnost, provoz a další rozvoj budou muset být částečně hrazeny ze soukromých prostředků získaných komercializací poznatků a ze spolupráce s aplikační sférou. 

Technologická agentura ČR (TA ČR) proto započala v roce 2013 výzkum transferu technologií a znalostí v ČR a následně ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro střední a východní Evropu (Fraunhofer MOEZ) realizovala studii s cílem identifikovat současné hlavní problémy, které omezují jeho efektivitu. 

Metodou dotazníkových šetření byli v několika kolech osloveni poskytovatelé (VO), zprostředkovatelé (CTT a vědecko-technické parky) a odběratelé (podniky) know-how a technologií z České republiky. Výsledkem studie založené na dotazníkových šetření je popis hlavních problémů v oblasti transferu technologií a znalostí v ČR, a také návrhy třech systémových opatření, která mohou přispět k jejich zmírnění: 

1. Pro zdravý inovační ekosystém je důležitá podpora specializace CTT a zejména vzájemné spolupráce. Dále nutné znát optimální rozmístění center technologického transferu v ČR. 

2. Je nutné podporovat zakotvení CTT v inovačním ekosystému, nezávislé na existenci příslušných dotačních titulů, včetně lepší informovanosti o nabízených službách. Nezbytné jsou systémové pobídky pro výzkumné pracovníky a VO, aby těchto služeb využívali v maximální míře (jedině tak bude docházet k jejich zkvalitňování).

3. Je důležité rozlišovat VO na základě jejich různých funkcí v rámci inovačního ekosystému České republiky. Např. v oblasti jejich pozice v zaměření na neorientovaný výzkum na jedné straně, a na výzkum orientovaný na využití výsledků v praxi na straně druhé.

Jak závěry studie potvrzují, úroveň a kvalita řízení duševního vlastnictví, transfer znalostí a rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích jsou determinovány řadou systémových podmínek (legislativních, společenských i kulturních), které lze ovlivňovat přímými i nepřímými nástroji výzkumné a inovační politiky.

„Technologická agentura České republiky iniciuje řadu studií a analýz s cílem identifikovat současné hlavní problémy omezující efektivitu systému, podpořit komunikaci mezi účastníky inovačních procesů a navrhovat legislativní i procesní změny vedoucí k optimalizaci inovačního ekosystému země,“ dodala k výsledkům studie předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Studie ke stažení

K transferu technologií a znalostí přispívá TAČR např. podporou systému komercializace prostřednictvím programu GAMA, resp. jeho prvního podprogramu, který je určen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Do první veřejné soutěže bylo podáno celkem 31 projektů, z nichž 10 bylo podpořeno. Průměrné náklady na jeden projekt přesahují 19 mil. Kč. Veřejné soutěže se mohly zúčastnit pouze výzkumné organizace, nejvíce prostředků bylo schváleno veřejným vysokým školám (více než polovina veškerých prostředků).