Archiv: 1.VS, PP2 Programu GAMA

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ DO 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU GAMA, PP2 – SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 20. 3. 2017.

Po ukončení soutěžní lhůty (2. 5. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů (Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 4. 5. 2017 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnili a do dalšího hodnocení postupují 3 návrhy projektů z celkového počtu 3 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence:


INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA, 2. PODPROGRAM – SEAL OF EXCELLENCE

Technologická agentura ČR pořádá seminář k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 2.

Tento seminář je určen pouze pro uchazeče o podporu v rámci 1. veřejné soutěže programu GAMA, podprogram 2, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument – fáze 1.

Posluchači se na semináři blíže seznámí s programem GAMA, podprogramem 2 a s podmínkami podání návrhu projektu do vyhlášené 1. veřejné soutěže. Uchazeči se podrobně seznámí s přihláškou a budou jim sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Seminář se uskuteční dne 10. dubna 2017 v Praze, v sídle TA ČR,  Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, místnost č. 044, od 10 hodin.

REGISTRACEna seminář není nutná.

seal

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ, GAMA, PODPROGRAM 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 20. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (program GAMA), podprogram 2.  Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. 3. 2017 a končí dnem 2. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude přijímán do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  2. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na www.tacr.cz/hesk, v kategorii Program GAMA – veřejná soutěž, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve formátu Google Tabulek. Hlavní uchazeč musí vyplnit návrh projektu do webového formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do VS uchazeč stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/xls) nebo Open DocumentFormat (.ods) a následně musí být do VS podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA – PP 2 – NÁVRH PROJEKTU“.

Každý hlavní uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA – PP 2 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI HLAVNÍHO UCHAZEČE“.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory v1. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat hodnotitele, případně členy odborného poradního orgánu.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.


Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 1. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 (dále jen veřejná soutěž) pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1 bude vyhlášena dne 20. 3. 2017.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži pro projekty, které obdržely Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura návrhu bude zjednodušená, jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizontu 2020. 

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrument fáze 1, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované. Jedná se tedy o projekty, které obdržely pečeť „Seal of Excellence“ Evropské komise v některé z uzávěrek SME Instrumentu fáze 1 roku 2016, či v první uzávěrce roku 2017.

Konec soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do veřejné soutěže bude 2. 5. 2017. Kromě projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence budou muset uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které  budou specifikovány v Zadávací dokumentaci. Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již koncem května. 

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.