Archiv: 2.VS, PP1 Programu GAMA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, podprogramu 1, vyhlášené dne 26. února 2015.

Po ukončení soutěžní lhůty (16. 4. 2015) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 30. 4. 2015 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 24 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, PP1


ZRUŠENÍ KONÁNÍ SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA, PODPROGRAM 1 V OSTRAVĚ

Technologická agentura ČR oznamuje, že z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků na seminář v Ostravě dne 11. 3. 2015, bude tento seminář zrušen.

V případě zájmu se můžete přihlásit na semináře konané v Brně a v Praze.SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA, PODPROGRAM 1

Technologická agentura ČR pořádá semináře k 2. veřejné soutěži programu GAMA, podprogram 1. Semináře se uskuteční 10. března 2015 v Brně, 11. března 2015 v Ostravě a 16. března 2015 v Praze.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha

Prezentace ze seminářů je ke stažení zde.


Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. února 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 2. 2015 a končí dnem 15. 4. 2015 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 1. Zadávací dokumentace
 2. Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče
 3. Příloha č. 2 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
 4. Příloha č. 3 – Schéma podprogramu 1 programu GAMA
 5. Příloha č. 4 – Schéma realizace dílčího projektu
 6. Příručka pro uchazeče GAMA PP1, 2. veřejná soutěž
 7. Smlouva o poskytnutí podpory
 8. Rozhodnutí o poskytnutí podpory
 9. Všeobecné podmínky
 10. Změna Všeobecných podmínek na verzi 3
 11. Formulář Žádost o výpis – fyzická osoba z Rejstříku trestů

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Zároveň berte na vědomí, že zneužití této adresy stejně jako uvedení nepravdivých, neexistujících či zkreslených informací může mít za následek vyloučení návrhů projektů z veřejné soutěže či veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích toho uchazeče, který zapříčinil podání takového oznámení, a zakládá povinnost k náhradě škody, která tímto TA ČR vznikne. Zároveň takové jednání může být posuzováno jako protiprávní jednání podle příslušných právních předpisů.