Archiv: 2.VS Programu DELTA


VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA vyhlášené dne 13. července 2015.

Po ukončení soutěžní lhůty (30. 9. 2015) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 16. 10. 2015 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 26 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA


KONTAKTNÍ OSOBY JEDNOTLIVÝCH PARTNERSKÝCH AGENTUR A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ/VÝZEV O PODPORU TĚCHTO PARTNERSKÝCH AGENTUR

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) informuje uchazeče o podporu ve 2. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách jednotlivých partnerských agentur, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dále TA ČR uvádí, zda budou partnerské agentury vyhlašovat soutěže/výzvy o podporu, termíny vyhlášení těchto soutěží/výzev a také předpokládané termíny výsledků. Výše uvedené informace naleznete zde.


MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PARTNERŮ NA TAIWANU

V případě dotazů na možnosti financování partnerů na Taiwanu pro účely společných projektů ve 2. veřejné soutěži programu DELTA se obracejte, prosím, na:

Mrs. Cheng-Tung Tao
Program Director
Dept. of International Cooperation and Science Education
Ministry of Science and Technology
Room 2105,
106 Heping E. Rd. Sec. 2
Taipei 10622
Taiwan
Tel: +886 2 2737 7431

V případě dotazů ze strany uchazečů z České republiky, se obracejte, prosím, na:

Ms. Pavlina Kramska
Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural Office in Prague
Evropska 2590/33C
16000 Prague 6
Czech Republic
Tel:+420 235 312 717


SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR pořádá semináře ke 2. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. 

Semináře se uskuteční 11. srpna 2015 v Brně – VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, přednášková místnost A329 od 10 hod. a 25. srpna 2015 v Praze – Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 10 hod.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha.

Prezentace ze seminářů je ke stažení zde.


VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 13. července 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Veřejná soutěž bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S‘-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Adresy partnerských agentur:
Sichuan Provincial Investment Promotion Bureau
No. 25 Yong Ling Lu
Chengdu 610031
Sichuan

Zhejiang Science and Technology Department
No. 33 Huancheng Xi Lu
Hangzhou 310006
Zhejiang

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology
39 Beijing Dong Lu
Nanjing 210008
Jiangsu

Ministry of Science and Technology (Taiwan)
106, Sec. 2, Heping E. Rd.
Taipei 10622
Taiwan

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 7. 2015 a končí dnem 30. 9. 2015 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Poskytovatel oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupné na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

Poskytovatel upozorňuje, že dle Zadávací dokumentace pro 2. veřejnou soutěž programu DELTA nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s uchazečem v případě, že uchazeč nedodrží povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, který vymezuje povinnost zveřejnit účetní závěrky v Obchodním rejstříku. Uchazeč by měl tuto skutečnost prověřit již při podávání návrhu projektu tak, aby včasně příslušné dokumenty do Obchodního rejstříku dodal.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
Poskytovatel v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou emailovou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.Zveřejněno 13.7.2015


MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S PARTNERY V ČÍNSKÉ LOKALITĚ ZHEJIANG

Technologická agentura České republiky byla v souvislosti s 2. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována partnerskou agenturou v čínské lokalitě Če-ťiang (Zhejiang) Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD), která nabízí pomoc uchazečům z ČR s vyhledáním zahraničních partnerů v provincii Zhejiang.

Zájemci o výše uvedenou pomoc, prosím, využijte formulář Partner Search Form, který vyplněný zašlete kontaktní osobě, slečně Shiny Chen ze specializovaného útvaru oddělení pro vědu a výzkum agentury ZSTD:

Mobilní telefon: +86 571 879 789 53

Zhejiang Provincial Science and Technology Exchange Center with Foreign Countries
4th Floor, Gaoxin Mansion
212 Wener Road
Hangzhou 310012
Zhejiang


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 2. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA bude vyhlášena dne 13. července 2015.

2. veřejná soutěž programu DELTA bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S‘-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 1. veřejné soutěže.