Archiv: 2. VS Programu DELTA

Informace o podpisu Smluv o poskytnutí podpory v rámci programu DELTA a připravenost podpořit další návrhy projektů v případě navýšení rozpočtu TA ČR

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) oznamuje, že vietnamská partnerská agentura State Agency for Technology Innovation (SATI) vyjádřila souhlas s vybranými projekty k podpoře ze strany TA ČR a potvrdila podpoření těchto projektů také z vietnamské strany. TA ČR tedy přistoupí k podpisu Smluv o poskytnutí podpory.

SATI zároveň informovala, že je připravena podpořit další návrhy projektů, které byly TA ČR doporučeny k podpoře, ale nebyly podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních prostředků.

Ze strany TA ČR však mohou být tyto návrhy projektů podpořeny pouze v případě dalšího navýšení finančních prostředků do rozpočtu poskytovatele na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči projektů se kterými TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy.

O této skutečnosti bude TA ČR informovat nejpozději do konce dubna.


VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur „DELTA“, vyhlášené dne 9. června 2014.

Po ukončení soutěžní lhůty (28. srpna 2014) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 18. září 2014 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a bylo přijato k hodnocení 21 návrhů projektů z celkového počtu 27 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DELTA


DALŠÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S VIETNAMEM

Technologická agentura přivítala v červenci vietnamskou delegaci složenou ze zástupců State Agency for Technology Innovation (SATI) a automobilového závodu Vinaxuki.

Generální ředitel vietnamské partnerské agentury SATI Ta Viet Dung vyzvedl dlouhou historii spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem a dále pak důvěru lidí ve výzkum a vývoj ve své zemi. S potěšením upozornil na rostoucí zájem o spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi ČR a Vietnamem.

Identifikoval další možné oblasti, které mohou být předmětem společného výzkumu z oblasti zemědělství:

1. Vysoce kvalitní semena odolná proti změnám klimatických podmínek (konkrétně ta, která dobře snášejí podmínky slané vody),
2. Vysoce kvalitní druhy ryb, určené na vývoz a
3. Vysoce produktivní plemena skotu.

Vietnamské instituce stále hledají vhodné české protějšky pro spolupráci na projektech s následujícími tématy (některá byla již uvedena v minulé tiskové zprávě):

1. Research fabricated foam materials using proteins of animal origin,

2. Research on manufacturing composite materials based on polyolefin plastics (polyethylene, polypropylene) crosslinking (XLPO) and wood pulp applications as building materials, interior and exterior architectural,

3. Research and application of assisted reproductive technology (embryo transfer technology) in the creation, breeding high yielding dairy goats in Vietnam,

4. Development the technology for extraction single substances from compounds in natural oils,

5. Develop technology to produce Nano Curcumin from turmeric,

6. Developments of some types of vacines:
– Varicella vaccine
– Acellular Pertussis vaccine
– Pneumococcus Conjugate vaccine
– Meningitidis vaccine A,B,C, W135, Z and

7. Development of biological products for treatment:
– Peg-Interferon alpha and beta
– Recombinant Insulin“.

Partnerská agentura SATI nadále nabízí pomoc podnikům a výzkumným organizacím z ČR při hledání vietnamských partnerů. Zájemci se mohou obrátit na zástupkyni SATI slečnu Vu Thi Hao:

Mobilní telefon: +84 984 990 486

Technologická agentura zdůrazňuje, že uvedené oblasti i témata nemají závazný charakter. Uchazeči z ČR mohou podávat návrhy projektů i s jinými tématy. Účast uchazečů o podporu z programu DELTA není vázána podmínkou získání podpory vietnamských partnerů od agentury SATI, to znamená, že pokud partneři neobdrží podporu, mohou řešení projektů financovat i z jiných či vlastních zdrojů.

Další část setkání byla věnována automobilovému průmyslu ve Vietnamu. Bui Ngoc Huyen, předseda Xuan Kien Vinaxuki Motor Corporation představil automobilový závod, který je zaměřen nejen na výrobu osobních automobilů, ale i nákladních vozů a autobusů. Závod spolupracuje především s japonskými a korejskými automobilkami. Spolupráce s Českou republikou v tomto odvětví je velmi vítána, neboť – jak pan předseda zdůraznil – české technologie mají ve Vietnamu vynikající pověst. Po překonání ekonomické krize v r. 2012 se toto odvětví ukazuje ve Vietnamu jako velmi perspektivní. Odbyt aut každým rokem stoupá a předpoklady týkající se narůstajícího objemu exportu na asijský trh jsou více než optimistické.


Technologická agentura ČR oznamuje, že vzhledem k tomu, že 1. veřejná soutěž programu DELTA byla vyhlášena pouze pro česko-vietnamskou spolupráci, nebude pořádat semináře pro uchazeče této veřejné soutěže. Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Uchazeči zde také naleznou často kladené dotazy.


NOVÉ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S VIETNAMSKÝMI PARTNERY

Technologická agentura České republiky byla v souvislosti s vyhlášenou 1. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována vietnamskou partnerskou agenturou State Agency for Technology Innovation (SATI) s prosbou o identifikaci případných zájemců (českých podniků, či výzkumných organizací) o spolupráci s vietnamskými partnery v rámci této veřejné soutěže.

Jedná se o níže uvedená témata:
(1) Production of graphene and TiO2 by plasma electrochemical method and their application for environmental treatment and hydrogen evolution through photoelectrochemical water splitting;(2) Research to produce fire-fighting foam using animal-original protein;(3) Research on manufacturing composite materials based on polyolefin plastics (polyethylene, polypropylene) crosslinked polyolefin (XLPO) and wood pulp as a type of building material for interior and exterior architechure;(4) Research to build security system solutions, master information security and technology for Overall security monitoring, risk prevention on cloud computing;(5) Research and application of embryo transfer technology in breeding high productivity dairy cows and goats;(6) Research to produce the equipment to separate substances from herbal oils (cinnamon, anise, cardamom,…);(7) Extraction technology from agricultural products: turmeric, ginseng, etc.

V případě zájmu o spolupráci na výše uvedených tématech je možné (v anglickém jazyce) kontaktovat přímo zástupkyni SATI slečnu Vu Thi Hao: Mobilní telefon: +84 984 990 48


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. června 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen program DELTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Z důvodu omezených finančních prostředků pro program DELTA v souvislosti se stávajícím rozpočtem Technologické agentury České republiky na účelovou podporu je veřejná soutěž programu DELTA vyhlašována pouze pro česko-vietnamskou spolupráci, a to ve výši 10 milionů Kč pro rok 2015. Veřejné soutěže programu DELTA pro podporu spolupráce s dalšími zeměmi budou vyhlášeny podle možností státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Veřejné soutěže programu DELTA mohou být vyhlašovány až čtyřikrát ročně.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného na stránkách poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče.V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele.V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.
Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 6. 2014 a končí dnem 28. 8. 2014 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS PATRIOT do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp
Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Čestné prohlášení statutárního orgánu
Příloha č. 2 Čestné prohlášení statutárního orgánu/Sworn statement of the statutory body
Příloha č. 3 Letter of Intent
Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí účelové podpory
Příloha č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory
Příloha č. 6 Všeobecné podmínky
Příloha č. 7 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíPříručka pro uchazeče
Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Výsledky podporované programem DELTA

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány. K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/knowledgebase.php a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží dostupné na https://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304.

TA ČR dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které nebo jím obdobné zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech.
ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu s popisem rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.
Zároveň berte na vědomí, že zneužití této adresy stejně jako uvedení nepravdivých, neexistujících či zkreslených informací může mít za následek vyloučení návrhů projektů z veřejné soutěže či veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích toho uchazeče, který zapříčinil podání takového oznámení, a zakládá povinnost k náhradě škody, která tímto TA ČR vznikne. Zároveň takové jednání může být posuzováno jako protiprávní jednání podle příslušných právních předpisů.


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) tímto informuje, že 1. veřejná soutěž Programu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále veřejná soutěž) bude vyhlášena dne 9. června 2014.

TA ČR považuje za účelné před vyhlášením veřejné soutěže programu DELTA seznámit uchazeče s předpoklady, jejichž splnění je nezbytné pro úspěšné předložení návrhu projektu do veřejné soutěže. Uchazeči se tak mohou v předstihu seznámit se specifickými požadavky tohoto programu a včas zahájit přípravné aktivity. Tento dokument však slouží pouze jako předběžný informativní materiál o některých specifických podmínkách programu.

Dalším zveřejněným materiálem je dokument „Letter of Intent“, který vyplní při podání návrhu projektu zahraniční partner. V něm tento zahraniční partner potvrdí závazek účastnit se řešení projektu a podá základní informace o části projektu, kterou bude řešit.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude zveřejněno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.