Archiv: 3.VS, PP1 Programu GAMA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu 1, vyhlášené dne 28. ledna 2016.

Po ukončení soutěžní lhůty (16. 3. 2016) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 23. 3. 2016 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 13 návrhů projektů z celkového počtu 14 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu GAMA, podprogram 1


SEMINÁŘE KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA, PP1

Technologická agentura ČR informuje, že nebude pořádat semináře pro uchazeče o podporu ve 3. veřejné soutěži programu GAMA (dále veřejná soutěž).

Uchazeči mohou při přípravě návrhu projektu využít prezentaci, která je seznámí se základními informacemi o programu GAMA, podprogram 1, s podmínkami podání návrhu projektu do veřejné soutěže, s povinnými přílohami návrhu projektu a způsobem jeho odeslání prostřednictvím IS Patriot, s prokázáním způsobilosti uchazeče, druhy výsledků apod. Prezentace je ke stažení zde.

Případné dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím aplikace HELPDESK dostupné na http://helpdesk.tacr.cz, dále je možné využít také často kladené dotazy.


Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 28. ledna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků poskytovatele za účelem naplňování cílů Programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 1. 2016 a končí dnem 16. 3. 2016 v níže uvedené hodiny:

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.

Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program GAMA, PP1 – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.


OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU GAMA, podprogram 1

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1 (dále program GAMA) bude vyhlášena 28. ledna 2016.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat zejm. existenci systému komercializace včetně zajištění jeho řízení a financování, existenci rozhodovacího orgánu, tzv. Rady pro komercializaci a existenci pracoviště managementu znalostí (CTT) a další specifické požadavky stanovené programem GAMA a Zadávací dokumentací.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu GAMA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.