Archiv: 3.VS Programu DELTA

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 27. dubna 2016.

Po ukončení soutěžní lhůty (20. 7. 2016) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 4. 8. 2016 schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 11 návrhů projektů z celkového počtu 13 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA:


KOMENTOVANÁ PREZENTACE K SEMINÁŘI KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Dne 31. 5. 2016 proběhl seminář pro uchazeče o podporu k 3. veřejné soutěži programu DELTA, na kterém se zúčastnění blíže seznámili s programem samotným a s podmínkami podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže. Pro ty, kteří se nemohli semináře zúčastnit, jsme připravili komentovanou prezentaci, která doplňuje a rozšiřuje informace o programu DELTA a o podmínkách podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže.

Komentovaná prezentace je ke shlédnutí ZDE.


PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY KOREJSKÝCH PODNIKŮ A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Technologická agentura České republiky byla v souvislosti s vyhlášenou 3. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována korejskou stranou s prosbou o identifikaci případných zájemců (českých podniků či výzkumných organizací) o spolupráci s korejskými partnery v rámci této veřejné soutěže.

Profily a projektové záměry korejských podniků a výzkumných organizací:

 • KIMM – High-speed composite (HSC) gearbox
 • Shin-A T&C Co, Ltd – Achievements and Business Fields
 • Telefield – IoT based Industrial Safety Care Service
 • RIST – Multi-blade fan for low energy consumption and low vibration
 • RIST – Semi-Permanent Timing belt with Corner Groove for Automobile
 • Kyungsung University – PROTOTYPE OF IOT ENABLED SMART FACTORY
 • Kyungsung University -Iot enabled smart factory which can utilize many sensor network. The smart factory can handle highly complex and efficient systems in terms of quality, cost, responsiveness and customer satisfaction
 • Hans Creative Co, Ltd – Development of Energy Saving for Electric Equipments and PC Security Solution based on User Location using Bluetooth Low Energy Technology
 • ENERGY PLUS Technology Co, Ltd. – Development of a build-up plan for the efficient low-carbon small combined heat & power plant using waste of its regional area as combustible energy resource
 • ICE CO, Ltd – Method for generating electricity using both waterpower generation and pumping-up power generation of low head, equipment for generating electricity, and flood control system using these method and equipment

V případě zájmu o spolupráci s výše uvedenými institucemi nebo v případě požadavku na nalezení jiného vhodného korejského partnera je možné se (v anglickém jazyce) obrátit na níže uvedený kontakt:

Global Technical Trade Unit / DeltaTech-Korea Ltd.
Enterprise Europe Network-KOREA
13th Fl, Keumkang Penterium IT Tower, Dangsan-dong 4-ga 74-2
Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea
TEL : +82-2-3278-2715


SEMINÁŘ KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Dne 31. 5. 2016 proběhl v sídle Technologické agentury ČR seminář pro uchazeče o podporu ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, na kterém se uchazeči blíže seznámili s programem DELTA a s podmínkami podání návrhu projektu do 3. veřejné soutěže.

Prezentace ze semináře je ke stažení zde.


OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ SEMINÁŘE

Vzhledem k nenaplněné kapacitě semináře ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA se seminář v Brně neuskuteční. V případě zájmu se, prosím, přihlašte na seminář v Praze, který se uskuteční dne 31. 5. 2016 v Praze – Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, Praha 6. Děkujeme za pochopení.


VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. dubna 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016 v níže uvedené hodiny:

 • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Partiot do 16:30:00 hod.
 • Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
 • Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/.

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

Poskytovatel v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může poskytovateli výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci.

Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.


SEMINÁŘE KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Poskytovatel pořádá semináře ke 3. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Semináře se uskuteční 25. 5. 2016 v Brně – VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, místnost č. 321 od 10 hod. a 31. 5. 2016 v Praze – Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043.

Seminář v Brně se uskuteční pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob bude 50. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno Praha


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (dále poskytovatel) tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena dne 27. 4. 2016.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 2. veřejné soutěže.


KONTAKTNÍ OSOBY JEDNOTLIVÝCH PARTNERSKÝCH AGENTUR A TERMÍNY VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ/VÝZEV O PODPORU TĚCHTO PARTNERSKÝCH AGENTUR

Poskytovatel informuje uchazeče o podporu ve 3. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách jednotlivých partnerských agentur, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dále poskytovatel uvádí, termíny vyhlášení soutěží/výzvy o podporu partnerských agentur.

Partnerská agentura KIAT vyhlásila soutěž / výzvu o podporu dne 1. 4. 2016. Partnerská agentura KETEP bude vyhlašovat soutěž / výzvu o podporu 27. 4. 2016 nebo 28. 4. 2016.

Název partnerské agenturyKorea Institute for Advancement of Technology (KIAT)Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Jméno kontaktní osobyMr. Dongwan ParkMr. Kim Sang Kyoung
E-maildongwan27@kiat.or.krskkim@ketep.re.kr
Telefon+82 2 6009 3185+82 2 3469 8349
Termín vyhlášení soutěže/výzvy1. 4. 2016*27. nebo 28. 4. 2016
Předpokládaný termín výsledků soutěže/výzvy31. 10. 201631. 10. 2016

* Informace k vyhlášené výzvě k podávání projektů na straně KIAT jsou dostupné zde.


Podmínky pro podání návrhů projektů do veřejných soutěží programů Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky jako poskytovatel účelové podpory (dále jen poskytovatel) informuje uchazeče o podporu ve veřejných soutěžích programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje o následujících skutečnostech:

Poskytovatel nepřijme do veřejné soutěže takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku v Obchodním rejstříku a tím nedodrží povinnost dle § 66 písm. c) a § 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, je-li mu tato povinnost uvedenými předpisy stanovena.Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu.
 • splňují definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Splnění těchto povinností, bude hodnoceno v rámci kontroly splnění podmínek veřejné soutěže dle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).Zveřejněno 22. 1. 2016


OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2016.

3. veřejná soutěž programu DELTA bude zaměřena na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může zahraniční partner požádat o podporu níže uvedené partnerské agentury:

Korea Institute for Advancement of Technology  (KIAT)
135-780, 5th Fl. Korea Technology Center 305,
Teheranno, Kangnam-Gu, Seoul
Republic of Korea

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Teheranro 114gil 14
Gangnamgu, Seoul
Republic of Korea

Partnerská agentura plánuje vyhlásit komplementární veřejnou soutěž. O této skutečnosti Vás budeme průběžně informovat.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Letter of Intent”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu. Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.