Archiv: 3.VS Programu OMEGA

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU OMEGA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje vyhlášené OMEGA dne 14. května 2015.

Po ukončení soutěžní lhůty (30. 6. 2015) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 16. 7. 2015 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 299 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA


SEMINÁŘE KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU OMEGA

Technologická agentura ČR pořádá semináře ke 3. veřejné soutěži ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA.
Semináře se uskuteční 2. června 2015 v Brně – VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, přednášková místnost A208 od 10 hod. a 9. června 2015 v Praze – Kancelář TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 10 hod.


Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha
Prezentace ze seminářů je ke stažení zde.


Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu OMEGA

Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 14. května 2015 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (dále jen Program OMEGA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů Programu OMEGA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 15. 5. 2015 a končí dnem 30. 6. 2015 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program OMEGA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program OMEGA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.
Elektronická přihláška: vyzvy.tacr.cz

DOKUMENTY SPOJENÉ S 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Poskytovatel oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím aplikace HELPDESK dostupné na internetové adrese www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí poskytovatele SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk/.

Poskytovatel dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk/, nebo jím obdobné.

Poskytovatel upozorňuje, že dle zadávací dokumentace pro 3. veřejnou soutěž programu OMEGA nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s uchazečem v případě, že uchazeč nedodrží povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, který vymezuje povinnost zveřejnit účetní závěrky v Obchodním rejstříku. Uchazeč by měl tuto skutečnost prověřit již při podávání návrhu projektu tak, aby včasně příslušné dokumenty do Obchodního rejstříku dodal.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

Poskytovatel v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jej neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal daný návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může poskytovateli výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

Poskytovatel uvítá i podání oznámení na výše uvedenou emailovou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.


Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu OMEGA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 3. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA bude vyhlášena dne 14. května 2015. Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.