Archiv: 4. VS Programu ALFA

Umožnění uchazečům seznámit se s výsledky hodnocení návrhů projektů

Technologická agentura České republiky tímto informuje, že dne 18. června 2014 byly automaticky zpřístupněny posudky ve veřejné soutěži s doporučením odborného poradního orgánu k návrhům projektů podaných do čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Tyto dokumenty jsou dostupné v aplikaci na stránkách https://vyzvy.tacr.cz, a to pod přihlašovacím jménem a heslem osoby, která návrh projektu v elektronické aplikaci pro podávání návrhů projektů zakládala.17. 6. 2014


VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ALFA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 1. listopadu 2013.

Po ukončení soutěžní lhůty (20. 12. 2013) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 6. 1. 2014 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 974 návrhů projektů z celkového počtu 1019 návrhů projektů, které byly přijaty do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFADotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 4. veřejné soutěže programu ALFA

Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) oznamuje, že z důvodu  blížícího se konce soutěžní lhůty a vzhledem k velkému množství dotazů podaných v souvislosti s vyhlášením 4. veřejné soutěže programu  ALFA (dále jen veřejná soutěž) a vzhledem ke lhůtám stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nebude možné od 19. 12. 2013 podat nové dotazy prostřednictvím helpdesk. Doba pro řádné zodpovězení dotazů uplynula 11. 12. 2013, ale i přesto TA ČR lhůtu pro podání dotazů prodloužila do 18. 12. 2013 tak, aby mohlo být zodpovězeno co největší množství dotazů. K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na https://www.tacr.cz/hesk/knowledgebase.php?category=30 a dále dokumenty spojené s veřejnou soutěží dostupné na https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa/alfa-ctvrta-soutez.html. Pokud se Váš dotaz bude týkat problému technického rázu, směřujte jej, prosím, na tým technické podpory na telefonním čísle +420 607 661 411 nebo na e-mailovou adresu  v době od 9 do 14 hodin v pracovních dnech.

Semináře Problematika podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA

Technologická agentura ČR pořádá semináře na téma “ Problematika podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA.“ Semináře se uskuteční 12. listopadu 2013 v Brně a 19. listopadu 2013 v Praze.
Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha


Kapacita seminářů je vyčerpána, děkujeme za váš zájem. Vypsání nových termínů zvažujeme, sledujte nadále naše stránky.


Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. listopadu 2013 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu ALFA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. 

Návrh projektu, Potvrzení o podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR a dále přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli během soutěžní lhůty, tj. od 2. listopadu 2013 do 20. prosince 2013 do 16:30 hod. 

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat Potvrzení podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program ALFA – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program ALFA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.

Elektronická přihláška: https://vyzvy.tacr.cz/

DOKUMENTY SPOJENÉ SE 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ


Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFATechnologická agentura ČR zveřejňuje formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA. Tento materiál však slouží pouze jako předběžný informativní materiál, který není právně závazný, není součástí hodnotícího procesu, nelze se na něj odvolávat a budoucí formulář návrhu projektu se může od něj lišit. Uchazeč tak ještě před samotným vyhlášením veřejné soutěže může získat představu o tom, jaké náležitosti ve formuláři návrhu projektu budou vyžadovány.

Formulář je k dispozici ZDE


VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE ALFA

Vláda České republiky dne 25. září schválila návrh státního rozpočtu na rok 2014.

Technologická agentura tímto informuje, že 4. veřejná soutěž programu ALFA bude vyhlášena dne 1. listopadu 2013.

Do 7. října 2013 bude uveřejněna struktura přihlášky a další související dokumenty tak, aby se žadatelé mohli s dostatečným předstihem připravit na podávání projektů.

Veřejné soutěže dalších programů Technologické agentury ČR – GAMA a DELTA budou vyhlášeny v průběhu prvního čtvrtletí 2014.25.9.2013


Změna – rozšíření Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen „program ALFA“) byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 669.


Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.

Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

 1. Progresivní technologie, materiály a systémy
 2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
 3. Udržitelný rozvoj dopravy

Přehled hlavních změn v programu ALFA:

 • Prodloužení doby trvání programu do roku 2019, tj. na 9 let.
 • Rozšíření programu o informaci o čtvrté veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“).
 • Úprava rozpočtu v souladu s návrhem výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016, a indikativním výpočtem pro roky 2017 – 2018. V letech 2018 – 2019 je počítáno převážně jen s aktivitami evaluace, monitorování, posuzování a zajištění výsledků průmyslově právní ochranou. 
 • Zapracování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací formou promítnutí do jednotlivých podprogramů tak, aby jejich zaměření odráželo příslušné oblasti a podoblasti priorit.
 • Sjednocení terminologie ohledně způsobilých a uznaných nákladů tak, aby byla v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Upřesnění obecných kritérií hodnocení návrhů projektů s tím, že celý systém hodnocení včetně bodové hodnoty jednotlivých kritérií budou zveřejněny při vyhlášení čtvrté veřejné soutěže.
 • Upraveny hodnoty u předpokládaných parametrů programu s ohledem na skutečné výsledky. Relevantním způsobem byla rovněž upravena kritéria splnění cílů programu.
 • Formální úpravy za účelem zpřesnění textu původního programu.


První veřejná soutěž v programu ALFA byla vyhlášena 24. března 2010, druhá veřejná soutěž byla vyhlášena 20. července 2011, třetí veřejná soutěž byla vyhlášena 6. června 2012. Financování v rámci čtvrté veřejné soutěže v programu ALFA bude v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 669 realizováno podle možností státního rozpočtu České republiky.

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty.

V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o výsledcích:

 • patent,
 • poloprovoz, ověřená technologie,
 • výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
 • certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,
 • software.


DOKUMENTY