Archiv: 4.VS Programu DELTA

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 28. února 2017.

Po ukončení soutěžní lhůty (31. 5. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České Republiky schválilo dne 15. 6. 2017 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 11 návrhů projektů z celkového počtu 20 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu DELTA:


DOČASNÁ NEDOSTUPNOST SYSTÉMU ISTA – JIŽ OPRAVENO

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že v neděli 28. 5. 2017 ve 4:00 hod byl zaregistrován výpadek dostupnosti datového centra, ve kterém je provozován informační systém ISTA. Nastalá situace byla vyřešena v pondělí 29. 5. 2017 v 10:15 hod, kdy byl informační systém ISTA opět dostupný. Za případné obtíže spojené s tímto výpadkem se TA ČR všem uchazečům omlouvá.

I přesto, že došlo k výpadku informačního systému ISTA, TA ČR nebude prodlužovat soutěžní lhůtu pro podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu DELTA. Tato soutěžní lhůta, která byla stanovena na 92 dnů, je dostatečně dlouhá pro přípravu návrhů projektů a krátkodobý výpadek informačního systému ISTA tuto přípravu nemůže ovlivnit.


PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO UCHAZEČE K PROGRAMU DELTA

Dne 4. května 2017 proběhl v Praze informační seminář pro uchazeče o podporu k 4. veřejné soutěži programu DELTA, která je vyhlášena ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Hosté se na něm seznámili s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže, kdo je způsobilým uchazečem, se složením řešitelského týmu nebo způsobem hodnocení návrhu projektu apod.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Podmínky a informace k vyhlášené výzvě a k podávání projektů na straně BMBF jsou dostupné ZDE


SEMINÁŘ KE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 4. veřejné soutěži Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Seminář se uskuteční 4. května 2017 v Praze – v prostorách TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované TA ČR a na druhé straně partnerské projekty budou podporované německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany). Zahraniční partneři musí být přímo partnerskou institucí podporovaní, nestačí jen prokázat vlastní či jiné zdroje financování.

Na semináři se seznámíte se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a s dalšími informacemi, které Vám pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.


NABÍDKA SPOLUPRÁCE OD FRAUNHOFER HEINRICH-HERTZ-INSTITUT

Berlínský Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut hledá vhodné české partnery pro spolupráci v rámci 4. veřejné soutěže programu DELTA. Více informací a kontakt naleznete v tomto souboru.


VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen ISTA), který nahradí stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz.

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program DELTA – NÁVRH PROJEKTU“. Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program DELTA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 4. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

TA ČR dále oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk.

TA ČR dále oznamuje, že v souvislosti s velkým množstvím dotazů podávaných ve spojení s vyhlášenými veřejnými soutěžemi a vzhledem ke lhůtám na odpověď stanoveným ve směrnici SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, nemusí být zodpovězeny dotazy podané uchazeči v kratší lhůtě než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty. Přednostně budou zodpovídány dotazy, které zatím nebyly zveřejněny v často kladených dotazech k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk, nebo jím obdobné.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby ji neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby podílející se na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontakt uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnotících orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností spolu může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu .

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.


Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 4. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále DELTA) bude vyhlášena dne 28. 2. 2017. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci s partnery z Německé spolkové republiky v oblasti Průmyslu 4.0.

Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

Ve spolupráci s německými partnery TA ČR připravuje na 7. 3. 2017 v Drážďanech (SRN) match-makingové setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky. Registrace na tuto akci je možná do 7. 2. 2017 ZDE.

TA ČR dále informuje uchazeče o podporu ve 4. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách partnerské instituce, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

Dr. Erasmus Landvogt
E-mail: 
Tel.: +49 228 99 57 3190
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 – Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany

Marcus Wittrin
E-mail: 
Tel.: +49 228 99 57 3541
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 – Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany


Informace o možnosti setkat se s německými partnery a prodiskutovat společné projekty

V souvislosti s přípravou 4. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-německou VaV spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 je na 7. března 2017 v Drážďanech (Spolková republika Německo) plánováno (match-makingové) setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky.

Tato akce bude mít za cíl informovat o podmínkách společné výzvy na obou stranách a zároveň umožnit zájemcům z obou zemí, aby se setkali se svými kolegy, navázali důležitý kontakt s potenciálními partnery a případně prodiskutovali přípravu a podání společného návrhu projektu.

TA ČR zároveň žádá všechny instituce, které by se rády tohoto setkání zúčastnily, aby vyplnily níže uvedený stručný registrační formulář a to do 7. 2. 2017 včetně. Tyto informace poslouží k co nejvhodnějšímu nastavení celé akce.
Formulář je přístupný ZDE


Uchazeči o podporu mohou být výzkumné organizace a podniky. Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi uchazeči projektu minimálně jeden podnik. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.


VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DELTA ZAMĚŘENÁ NA SPOLUPRÁCI S NĚMECKEM

Technologická agentura ČR připravuje ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž v rámci programu DELTA (dále veřejná soutěž). Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá na přelomu února a března 2017. Tematicky bude veřejná soutěž zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0, konkrétně pak očekáváme projekty zaměřené na (nejedná se o úplný výčet, témata jsou popsána v angličtině):

 • Software Engineering
 • Digitalization and software intensive embedded systems (Cyber Physical Systems)
 • IT-Applications in production (incl. service robotics)
 • Virtual technologies
 • Process and system simulation and control
 • Knowledge management
 • Usability
 • Software reliability, quality and safety
 • Data engineering and data driven systems
 • Parallelization and distributed systems
 • Cooperative robotics
 • System integration