Dopady opatření proti Rusku a Bělorusku na TA ČR a jeho příjemce

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině přijala Evropská unie několik opatření – aktuální informace naleznete na EU Sanctions Map či Sankce proti Rusku a Bělorusku | FAÚ. Koordinaci mezinárodních sankcí v rámci ČR zajišťuje Finanční analytický úřad (viz https://www.financnianalytickyurad.cz/)

Z aktuálně platných opatření (4.5.2022) plynou pro TA ČR následující omezení:

  1. TA ČR nemůže poskytnout podporu uchazečům, jejichž skuteční vlastníci jsou osoby uvedené na sankčních seznamech dle Přílohy 1 Nařízení (EU) č. 269/2014. 
  2. TA ČR taktéž nesmí (na základě Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022) zadat veřejnou zakázku občanům Ruské federace nebo subjektům, které z více než 50 % vlastní občané RF. Dále se zákaz vztahuje také na celý dodavatelský řetězec (omezení se týká dodavatelů i poddodavatelů nad 10 % objemu zakázky).
  3. dále se zakazuje poskytovat přímou či nepřímou podporu, včetně financování a finanční pomoci nebo jakékoli jiné výhody plynoucí z programu Unie, Euratomu nebo vnitrostátního programu členského státu a zakázek ve smyslu nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (*7), jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu usazenému v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

Výše uvedené platí i pro příjemce v rámci realizace projektů.

Upozorňujeme, že existují další nařízení, která se dotýkají (byť jen nepřímo) aplikovaného výzkumu a vývoje. Konkrétně je zakázáno poskytovat technickou pomoc právnickým i fyzickým osobám v Rusku, pokud tato pomoc souvisí s výrobky uvedenými právnickým i fyzickým osobám v Rusku a Bělorusku. Pod pojmem „technická pomoc“ se mj. rozumí předávání pokynů, poradenství, školení, konzultací či předávání pracovních znalostí či dovedností, a to i v ústní formě. V souladu s výkladovým stanoviskem Evropské komise se zákaz poskytování technické pomoci může vztahovat i na oblast vysokoškolského vzdělávání a podporu aplikovaného výzkumu.

Příjemci by si tedy měli dát pozor na to, s kým a v jaké oblasti spolupracují v rámci mezinárodní spolupráce či při zadávání veřejných zakázek.