Doplňující informace k rozpočtovému provizoriu

Na základě častých dotazů k rozpočtovému provizoriu zveřejňujeme upřesňující informace k tomu tématu, které jsme zveřejnili již v dřívějším článku na našich webových stránkách.

Zatím nemáme více informací, než ty,  které byly v dopise ředitele Kanceláře TA ČR, který byl zveřejněn na webu a zaslán příjemcům 15. 12. 2021. TA ČR situaci momentálně řeší s Ministerstvem financí. O konkrétních krocích budeme příjemce informovat během ledna 2022. Vše se odvíjí od (ne)schválení zákona o rozpočtu ČR na rok 2022.

Rozpočtové provizorium nemá vliv na uznatelnost nákladů – ta se řídí všeobecnými podmínkami a zadávací dokumentaci. Pokud nebude rozhodnuto o snížení rozpočtu TA ČR, tak dojde pravděpodobně jen  k variantě dle písm. a) – podpora bude příjemcům zaslána později než je standardní termín, nejdříve po schválení zákona o rozpočtu ČR na rok 2022.

Momentálně doporučujeme projekty ze strany příjemce předčasně neukončovat, vzhledem k tomu, že není jistá nutnost takového kroku, i když dle Všeobecných podmínek a našich vnitřních předpisů příjemce takovou možnost má. Pokud by ukončení projektu bylo nutné, bude iniciováno ze strany TA ČR.  Doporučujeme tedy projekty předčasně neukončovat, a pokud příjemce nemůže do doby poskytnutí podpory projekt řešit, může řešení pozastavit a tuto skutečnost popsat v průběžné či závěrečné zprávě.

Dle Všeobecných podmínek poskytovatel má možnost projekt předčasně ukončit, nicméně TA ČR se vždy snaží o co nejmenší negativní dopady na řešení projektu, proto, pokud nedojde ke krácení rozpočtu TA ČR, budou projekty pokračovat v původním rozsahu, pouze dojde k pozdějšímu vyplacení podpory na rok 2022, a to po schválení rozpočtu ČR na rok 2022. 

K uzavírání smluv o poskytnutí podpory přistupujte stejně, jako kdyby žádné rozpočtové provizorium nehrozilo. Smlouvy o poskytnutí podpory a dokumenty k prokazování způsobilosti zasílejte ve standardních lhůtách, tedy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků veřejné soutěže. Proces uzavírání smlouvy bude pozastaven až u poskytovatele.

Možnost, že smlouva o poskytnutí podpory nebude uzavřena vůbec sice existuje a nelze ji vyloučit, není ale pravděpodobná. Pokud nedojde ke krácení rozpočtu TA ČR, dojde nejspíše jen k pozdějšímu uzavření smlouvy. Projekt tedy můžete začít standardně řešit dle Závazných parametrů.