ELZA - elektronické zpracování archiválií

CO JE ELZA (ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ)

Elza je označení software pro elektronické zpracování archiválií. Software vznikl v rámci aplikovaného výzkumu v Programu BETA metodou zadávání veřejných zakázek tzv. pre-commercional procurement. Inicátorem vývoje je Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR. Software Elza je určen k dalšímu užití bezplatně (nutnost dodržení licenčních podmínek). Prezentace konceptu Elzy proběhla na konferencích v listopadu 2016 a říjnu 2017. Materiály z konferencí jsou k dispozci ke stažení zde.


Odkaz na prezentaci z konference věnované konceptu Elza:https://drive.google.com/open?id=0B4CXYF9fmkRUb0tMeHJUTTBUQTA

Elza instalátor – testovací verze aplikace, není určeno pro ostrý provoz

Instalátor je k dispozici ke stažení zde. Pro stažení je vyžadována registrace.

Registrace pro získání bezplatné licence  k produktu Elza

Licenci k užití programu ELZA (Elektronické Zpracování Archiválií) je možné získat na základě registrace u jejího poskytovatele (Ministerstvo vnitra, Odbor archivní správy). Na základě žádosti dojde k uzavření licenční smlouvy a Ministerstvo vnitra poskytne žadateli uživatelskou nebo vývojářskou licenci. Součástí smlouvy bude příslušný typ licenčního ujednání a přístupové údaje do úložiště zdrojových kódů software Elza.

Registrační formulář pro získání licence k Elza:https://goo.gl/forms/bTWAvHHSNdUfqizd2

Licenční podmínky uživatelské licence:https://drive.google.com/open?id=0B4CXYF9fmkRUOXh3MGw1N2NCems

Licenční podmínky vývojářské licence:https://drive.google.com/open?id=0B4CXYF9fmkRUbWxQNGE5RWZyck0

Postup pro nastavení repozitáře vývojáře:https://docs.google.com/document/d/17Ble3wo6JEEQGJ81IMnlDNJvoKYUJ_1U1ZKXRet7Bg8/edit?usp=sharing

Diskusní fórum

Odkaz: https://forum.elza.tacr.cz/

POSTUP ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉ POTŘEBY

Fáze 1 – Prvotní prototyp

Do konce března 2017 byla k dispozici on-line verze prototypu k seznámení a ověření možností Elzy. Aplikace byla zprovozněna centrálně. V této fázi již bylo archivům zaručeno, že vytvořený archivní soubor bude v případě zájmu zachován a připraven pro přenesení do vlastní instalace aplikace v archivu.

Fáze 2 – Ověření a dokončení prototypu

Pilotní provoz umožňuje nasazení aplikace v produkčním prostředí. Aplikace bude pro tuto fázi k dispozici od 8. března  2017 a to ve zvláštním licenčním režimu. Více o licencích v textu licenčních podmínek

Možnosti licencí ve fázi 2: 

 • bezplatná vývojářská licence
 • bezplatná uživatelská licence

Na stránkách MV ČR je k dispozici sekce s informacemi o společnostech, které mají vývojářskou licenci a mohou poskytovat implementační služby archivům. Vývojářská licence zavazuje k publikování veškerých změn provedených v aplikaci.

V průběhu fáze 2 je k dispozici uživatelům:

 • dokumentace k produktu
 • uvoplněný zdrojový kód
 • metodika implementace Elza
 • vývojářská licence aplikace
 • uživatelská licence aplikace
 • možnost uživatelské podpory dle individuálně uzavřených SLA s dodavateli
 • možnost účastnit se dalšího vývoje v rámci programu BETA2

Možné způsoby nasazení aplikace ve fázi 2:

 • Archiv implementaci řeší sám na svém hardware a svými prostředky
  1. má k dispozici jak vývojářskou, tak uživatelskou licenci.
 • Archiv instalaci a nasazení spolupracuje s externím dodavatelem
  1. dodavatel má vývojářskou licenci,
  2. archiv má uživatelskou (případně i vývojářskou) licenci.
 • Hostované řešení, které poskytuje externí dodavatel jako službu
  1. dodavatel má vývojářskou licenci,
  2. archiv má uživatelskou licenci,
  3. podmínky hostingu jsou předmětem SLA mezi archivem a dodavatelem.

Projekt v Programu BETA2 (ELZA+)

V průběhu fáze 2 probíhá navazující vývoj aplikace Elza v rámci projektu v programu BETA2 s pracovním názvem ELZA+. Archivy se mohou do tohoto vývoje zapojit účastí v pracovní skupině. Jednotlivé instituce tím získají možnost spoluurčovat oblasti dalšího vývoje aplikace a specifikovat nové požadavky. U vývoje se jedná zejména o rozvoj požadavků, které budou společné více archivům. Zapojené instituce poskytují zpětnou vazbu z využívání a implementace prototypu.

Fáze 3 – Konečný výsledek 

Po dokončení projektu v programu BETA2 bude výsledný prototyp uvolněn pod otevřenou licencí (Open Source). Nyni je uvažována licence Apache License verze 2 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 ). Konkrétní zvolená licence se však ještě může změnit v závislosti na výsledku fáze 2.

JSEM ARCHIV: CO MÁM A MOHU DĚLAT?

Chci ihned prototyp užívat bez dalších závazků

 1. vše si dělám sámPříklad postupu: získání vývojářské a uživatelské licence, postup dle připravené implementační metodiky.
 2. částečně nebo plně spolupracuji s dodavatelemPříklad postupu: archiv vybere dodavatele, dodavatel získá vývojářskou licenci, připraví projekt dle implementační metodiky, archiv získá uživatelskou licenci a provede implementaci.

Zatím vyčkávám

Příklad postupu: archiv komunikuje s ostatními archivy nad jejich zkušeností, sleduje výsledky projektu v BETA2 a činnosti potenciálních dodavatelů. Lze se později připojit viz ostatní formy účasti.

Jsem ochoten podílet se na rozvoji/finalizaci

Ideálně jsem členem pracovní skupiny v programu BETA2 a můj dodavatel má s TAČR smlouvu v BETA2. Spolupracuji na společném rozvoji prototypu na základě reálných poznatků, ke kterým také přispívám.

ZPŮSOBY ZAPOJENÍ IT DODAVATELŮ. JSEM SW VÝVOJÁŘ CO MÁM DĚLAT?

Samostatný vývoj a přímé komerční využití prototypu

Ve fázi 2 mohu získat vývojářskou licenci a nabízet služby zákazníkům (archivům). Jsem autonomní, avšak dle licence musím předávat kód do úložiště.

Možnost podpory za strany TAČR

Ve fázi 2 se jako dodavatel podílím na projektu podporovaném TA ČR v BETA2. Toto zadávací řízení bylo vyhlášeno na začátku roku 2017 a probíhá po dobu dvou až tří let (tj. má vazbu na omezenu dobou licence).

 • Pokud jsem dodavatel a mám již jako zákazníka archiv, mohu v rámci účasti v projektu TAČR získat menší finanční prostředky pro některý z podporovaných směrů….
 • Pokud jsem dodavatel, který nemá jako zákazníka archiv, mohu se v rámci vývoje archivům představit a vedle přispění k rozvoji aplikace nového zákazníka získat.

Archivy si však samy platí SLA, TAČR podporuje jen určitý dovývoj základu aplikace.

Projekt mne zajímá a vyčkávám na finální aplikaci

Počkat na otevřenou licenci ve fázi 3 tj. ca. za dva roky

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Odbor archivní správy, Ministerstvo vnitra ČR

 • Metodika implementace pořádacího software Elza v paměťových institucích
 • Instituce disponující licencí k prototypu software Elza

Odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/software-elza.aspx

Dokumentace k Elza

Dokumentace je k dispozici on-line zde.

Materiály z konferencí k Elza

Jednotlivé přednášky ke stažení jsou k dispozici zde.